Newsroom

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το πρώτο πρόγραμμα εργασίας για το ψηφιακό σκέλος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ για τον ψηφιακό τομέα), το οποίο καθορίζει το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους των δράσεων που υποστηρίζονται από την ΕΕ και απαιτούνται για τη βελτίωση των υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας της Ευρώπης για 3 έτη. Οι δράσεις αυτές θα λάβουν χρηματοδότηση άνω του 1 δισ. EUR (2021-2023).

Με την προώθηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, ο ΜΣΕ για τον ψηφιακό τομέα θα συμβάλει σε έργα συνδεσιμότητας κοινού ενδιαφέροντος για την ΕΕ και στην ανάπτυξη ασφαλών, προστατευμένων και βιώσιμων υποδομών υψηλών επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων Gigabit και 5G σε ολόκληρη την ΕΕ. Η βελτίωση των υποδομών συνδεσιμότητας της Ευρώπης θα είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης, όπως περιγράφεται στην «πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία», καθώς και για τη διασφάλιση της συνδεσιμότητας gigabit όλων των νοικοκυριών της ΕΕ και της κάλυψης κάθε κατοικημένης περιοχής από δίκτυο 5G έως το 2030.

Η Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε σχετικά: «Οι επενδύσεις στη διασυνοριακή συνδεσιμότητα θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον μετασχηματισμό της Ευρώπης και στην ανταγωνιστικότητά της. Η βελτίωση των δικτύων και των υποδομών θα διασφαλίσει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε νέες θέσεις εργασίας, να ανταγωνίζονται σε νέες αγορές και να ενισχύουν τις δραστηριότητές τους.»

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, πρόσθεσε τα εξής: «Η ασφαλής και ταχεία συνδεσιμότητα είναι ο πυλώνας στον οποίο θα οικοδομήσουμε την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης. Θα παράσχει στους Ευρωπαίους πρόσβαση σε ψηφιακές δεξιότητες, θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και θα στηρίξει τη διαθεσιμότητα πρωτοφανών εφαρμογών σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και οι διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες.»

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα ενισχύσει επίσης τα δίκτυα συνδεσιμότητας με τη στήριξη νέων ή τη βελτίωση υφιστάμενων βασικών υποδομών στην ΕΕ και με τρίτες χώρες. Τούτο είναι απαραίτητο για τη διασύνδεση ψηφιακών ικανοτήτων όπως το υπολογιστικό νέφος, τα δεδομένα και η υπολογιστική, οι οποίες εντάσσονται στη φιλοδοξία της ΕΕ να παραμείνει ψηφιακά κυρίαρχη.

ΜΣΕ για τον ψηφιακό τομέα

Ο ΜΣΕ για τον ψηφιακό τομέα αναμένεται να στηρίξει τις ακόλουθες βασικές δράσεις:

την ανάπτυξη υποδομών 5G στην Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά την κάλυψη 5G κατά μήκος διασυνοριακών διαδρόμων και την υποδομή 5G για έξυπνες κοινότητες.
την εγκατάσταση νέων ή σημαντικών αναβαθμίσεων των υφιστάμενων βασικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιών υπολογιστικού νέφους, των εξαιρετικά ασφαλών υποδομών κβαντικών επικοινωνιών και των υποβρύχιων καλωδίων, με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός και μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών.
την υλοποίηση υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας που σχετίζονται με διασυνοριακά έργα στους τομείς των μεταφορών ή της ενέργειας και/ή στηρίζουν επιχειρησιακές ψηφιακές πλατφόρμες απευθείας συνδεδεμένες με υποδομές μεταφορών ή ενέργειας.

Επόμενα βήματα

Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τον ψηφιακό τομέα θα δρομολογηθούν στις αρχές Ιανουαρίου 2022. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα είναι επίσης σε θέση να παρευρεθούν σε μια «ενημερωτική ημερίδα» λίγο μετά την έναρξη της υποβολής προτάσεων, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις προτεραιότητες και τις κύριες πτυχές των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης και ανάθεσης.

Ιστορικό

Με προγραμματισμένο προϋπολογισμό ύψους έως 2 δισ. ευρώ έως το 2027, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τον ψηφιακό τομέα θα στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης για σταθερή και κινητή συνδεσιμότητα. Αποτελεί μέρος του προγράμματος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», ο οποίος στηρίζει επενδύσεις ύψους 33,7 δισ. ευρώ από το 2021 έως το 2027 σε διευρωπαϊκά ψηφιακά δίκτυα, καθώς και σε δίκτυα μεταφορών και ενέργειας.

Η πρώτη γενιά του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2014-2020 βελτίωσε τις υποδομές που συνδέουν τα κράτη μέλη και εφοδίασε τις τοπικές κοινότητες με δωρεάν Wi-Fi μέσω του προγράμματος WiFi4EU. Υποστήριξε επίσης την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε αγροτικές και ημιαγροτικές περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω του Ταμείου ευρυζωνικότητας για τη διασύνδεση της Ευρώπης (CEBF).

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ