Connect with us

Εταιρικά Nέα

ΟΤΕ: Αύξηση των εσόδων του Ομίλου κατά 2,2% το β’ τρίμηνο 2018

Δημοσιεύθηκε

στις

Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2018, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ανακοίνωσε ο ΟΤΕ. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε:

«Για ένα ακόμη τρίμηνο, πετύχαμε ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις, έχοντας βάλει γερές βάσεις από την αρχή του έτους, κυρίως στην Ελλάδα, όπου καταγράψαμε ισχυρά έσοδα και κερδοφορία EBITDA. Στην ελληνική αγορά, αυξήσαμε τους πελάτες και ενισχύσαμε τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες σχεδόν κατά 10% στο τρίμηνο, χάρη στα δίκτυά μας οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων, αναγνωρισμένα για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους.

Τα έσοδα από δεδομένα κινητής στην Ελλάδα σημείωσαν επίσης διψήφια άνοδο, μια δυναμική αύξηση που δικαιώνει τις συνεχείς επενδύσεις μας στο δίκτυο. Φέρνουμε τους συνδρομητές μας πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή: περισσότεροι από τους μισούς πελάτες μας που διαθέτουν smartphone χρησιμοποιούν πλέον την mobile εφαρμογή μας ως κύριο κανάλι επικοινωνίας με την Cosmote.

Η Ρουμανία παραμένει μια δύσκολη αγορά, αλλά η σταθερή βελτίωση των επιδόσεων στην κινητή τηλεφωνία, κυρίως χάρη στα συνδυαστικά πακέτα και τις νέες προσφορές, αντιστάθμισε την πτώση στα έσοδα της σταθερής. Τέλος, στην Αλβανία, τα έσοδα από υπηρεσίες και η κερδοφορία EBITDA συνέχισαν να ανακάμπτουν. Συνολικά, οι δραστηριότητές μας στις κύριες αγορές που επιχειρούμε σημείωσαν αύξηση εσόδων αυτό το τρίμηνο.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι, και θα συνεχίσει να είναι, η κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Με τη συνδρομή του Ομίλου, η χώρα έχει κάνει καθοριστικά βήματα προς την κοινωνία των gigabit, καθώς έχει υιοθετήσει υπηρεσία FTTC σχεδόν το 40% των πελατών μας που έχουν πρόσβαση, ενώ πρόσφατα ενεργοποιήθηκε και η πρώτη σύνδεση οπτική ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) της Cosmote. Θα συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά σε δικτυακές υποδομές στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, αλλά και στον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, ενώ παράλληλα διατηρούμε αμετάβλητους τους στόχους που είχαμε θέσει σε επίπεδο έτους αναφορικά με τις επενδύσεις και τις ταμειακές ροές.»

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ αναμένει ότι η θετική τάση του πρώτου εξαμήνου θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, κυρίως στην εγχώρια αγορά. Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αναμένεται ότι θα ευνοήσει την ανάπτυξη των υπηρεσιών στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ενώ η ανάπτυξη των υπηρεσιών mobile data και ευρυζωνικότητας αναμένεται να συνεχιστεί. Η εκτεταμένη κάλυψη των προηγμένων δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών στις υπηρεσίες του ΟΤΕ, υποστηρίζοντας τα έσοδα. Η επιχειρησιακή πρόοδος στη Ρουμανία, ιδιαίτερα στην κινητή τηλεφωνία, είναι ενθαρρυντική.

Το 2018, η Διοίκηση αναμένει οι προσαρμοσμένες επενδύσεις να διαμορφωθούν σε περίπου €700 εκατ. Αντανακλώντας την περαιτέρω βελτίωση των ταμειακών του ροών, ο ΟΤΕ αναμένει για το 2018 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε περίπου €350 εκατ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €260 εκατ. και θα καταβληθούν στο σύνολό τους στους μετόχους, σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών των μετόχων που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Το B’ τρίμηνο του 2018, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε €959,1 εκατ. αυξημένα κατά 2,2%, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στα έσοδα της Ελλάδας κατά €18,4 εκατ., σε συγκρίσιμη βάση κυρίως λόγω των εσόδων από υπηρεσίες της κινητής και της σταθερής, την αύξηση κατά €1,9 εκατ. στα έσοδα της Ρουμανίας λόγω της ισχυρής απόδοσης της κινητής, ενώ τα έσοδα στην Αλβανία παρέμειναν αμετάβλητα.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελουσίας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €655,7 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,4% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2017. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο κόστος συσκευών, καθοδηγούμενη από τα υψηλότερα έσοδα από πωλήσεις και στις υψηλότερες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Το Β’ τρίμηνο του 2018, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,6% σε €319,0 εκατ. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 2,4%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 39,2%. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 4,8%, ενώ στην Αλβανία αυξήθηκε κατά 23,8%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €93,7 εκατ., σε σύγκριση με τα €110,3 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2017. Η μείωση του λειτουργικού κέρδους αντικατοπτρίζει το κόστος του πρόσφατου προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης, το οποίο αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των αποσβέσεων.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €15,8 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2018, μειωμένη κατά 60,3%, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση του λειτουργικού κέρδους προ φόρων και τη φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχής.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 11,8% και ανήλθαν σε €45,6 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με €40,8 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β΄ τρίμηνο του 2018, ανήλθαν σε €169,0 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 24,2% ή €54,0 εκατ., με τις επενδύσεις στην Ελλάδα να ανέρχονται σε €129,6 εκατ., στη Ρουμανία σε €37,6 εκατ. και στην Αλβανία σε €1,8 εκατ.

Το Β’ τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €95,0 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση €45,1 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, η οποία συνδέεται με τις χαμηλότερες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά το τρίμηνο.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ. στις 30 Ιουνίου 2018, αυξημένος κατά 31,2% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του 2017. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Ελλάδα

Το Β’ τρίμηνο του 2018, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα παρέμεινε σταθερή, με τον Όμιλο ΟΤΕ να καταγράφει αύξηση, 1.000 γραμμών πρόσβασης.

Το Β’ τρίμηνο του 2018, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 30 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, με τον συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.833 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται με επιταχυνόμενο ρυθμό, προσελκύοντας 43 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο, υποστηριζόμενες από την επέκταση του δικτύου και δικαιώνοντας τις επενδύσεις σε οπτικές ίνες.

Στο τέλος του τριμήνου, 449 χιλιάδες συνδρομητές ή το 24,5% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει υπηρεσίες FTTC έναντι 22,5% στο τέλος του Α’ τριμήνου το 2018. Η ζήτηση για υπηρεσίες ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας του ΟΤΕ συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων του ΟΤΕ. Στις 30 Ιουνίου 2018, οι ενεργές καμπίνες VDSL/Vectoring ανήλθαν σε 12,7 χιλιάδες, αυξημένες κατά 400 στο τρίμηνο. Συνολικά, υπηρεσίες FTTC έχει υιοθετήσει το 40% των πελατών του ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

Στις 30 Ιουνίου του 2018, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMOTE TV ανήλθε σε 526 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 22 χιλιάδων σε ετήσια βάση, παραμένοντας όμως σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που επιβεβαιώνει την ωρίμανση της αγοράς και επηρεάζει τα έσοδα.

Στην Ελλάδα, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,7% σε €711,3 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2018, καθώς οι υπηρεσίες λιανικής της σταθερής τηλεφωνίας συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καθοδηγούμενες από την ισχυρή αύξηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς και από τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση της μείωσης των εσόδων φωνής. Επιπλέον, τα έσοδα χονδρικής σημείωσαν άνοδο μετά από ένα αδύναμο πρώτο τρίμηνο.

Το Β’ τρίμηνο τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας παρουσίασαν αύξηση 0,8%, αντικατοπτρίζοντας την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 15. Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 3,7%, συνεχίζοντας τις αυξητικές τάσεις που σημειώνονται από το Β΄τρίμηνο του περασμένου έτους.

Για μια ακόμα φορά, η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τροφοδοτήθηκε από τη χρήση data, τα οποία στο Β’ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 20%, ενώ τα έσοδα περιαγωγής από την εισροή τουριστών παρουσίασαν ισχυρή αύξηση για ένα ακόμα τρίμηνο. Το mobile app υιοθετήθηκε ως κύριο κανάλι επικοινωνίας με την Cosmote από 1,8 εκατ. χρήστες στο τρίμηνο ή το ήμισυ της πελατειακής βάσης που χρησιμοποιεί smartphones, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία των πελατών και βοηθώντας στην εξοικονόμηση κόστους.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 2,4%, και ανήλθε στα €279,1 εκατ. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 39,2%, μειωμένο κατά 10 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα