Connect with us

Αναπλάσεις Αθήνας

Ο Νίκος Μπελάβιλας Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑ Α.Ε.

Δημοσιεύθηκε

στις

Μετά τη δημιουργία της εταιρείας ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θέτει ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα, Αναπλ. Καθηγητή, Διευθυντή Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ.

Τα υπόλοιπα μέλη ειναι: η κυρία Σταυρούλα Αγρίου, εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κυρία Αμαλία Ανδρουλιδάκη του Βασιλείου, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, τον κύριο Γεώργιο Πλατσάκη του Στυλιανού, Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την κυρία Ερμίνα Κυπριανίδου του Πολύκαρπου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Κεντρικού τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής και τον κύριο Γεώργιο Δενδραμή του Γρηγορίου, Πρόεδρο Δ.Σ. – Διοικητή του Νοσοκομείου «ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.

Η εποπτεία της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, ασκείται από κοινού από τον αρμόδιο για το συντονισμό της Επιτροπής των Μεγάλων Έργων Υποδομής Υπουργό Επικρατείας και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως αναφέρεται στο Νομο 4539/2018, σκοπός της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» είναι ο συντονισμός του σχεδιασμού, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση αναπλάσεων εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, ιδίως στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, με έμφαση στις περιοχές του Εμπορικού Τριγώνου και των Προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, η κοινωνική συνοχή και η οικονομική ανάπτυξη των περιοχών.

Στο πλαίσιο του σκοπού της η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, να αξιοποιεί εγκαταλελειμμένα, κενά ή ανενεργά κτήρια, καθώς και ακάλυπτους χώρους μεταξύ πολυκατοικιών, με τη σύμφωνη γνώμη και σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, νομείς, κατόχους ή τους αρμόδιους διαχειριστές τους. Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» δύναται επίσης να αποκαθιστά διατηρητέα κτήρια και νεώτερα μνημεία, να αναλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης της νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της αλληλέγγυας οικονομίας, ανάδειξης του τουριστικού χαρακτήρα των περιοχών, δράσης βελτίωσης της προσβασιμότητας του αστικού περιβάλλοντος σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, δράσεις πολιτιστικής αναβάθμισης, δράσεις αθλητισμού και δράσεις υπέρ των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Το πρόγραμμα δράσεων και παρεμβάσεων για τις αναπλάσεις εξειδικεύεται και τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» δύναται, ενδεικτικώς, να προβεί:
α. Στην καταγραφή του κτηριακού και πολιτιστικού αποθέματος, καθώς και κάθε είδους κοινόχρηστων ή μη υποδομών και χώρων.

β. Στην εκτέλεση έργων ή ανάθεση σε τρίτους έργων ανάπλασης.

γ. Στη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και εν γένει διαγωνιστικών διαδικασιών για τις προς ανάθεση μελέτες.

δ. Στην εκπόνηση, ανάθεση, εποπτεία, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών, ενδεικτικώς, για την ανάπλαση και αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων και νεότερων μνημείων, αστικών αναπλάσεων και αρχιτεκτονικής, μελετών επί θεμάτων στεγαστικής αποκατάστασης και επανακατοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της προσβασιμότητας με άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, μελετών επί θεμάτων διαβίωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

ε. Στη συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης δημόσια ή ιδιωτικά, καθώς και σε επιχειρησιακά προγράμματα ΕΣΠΑ.

στ. Στην ανάληψη ως δικαιούχου της εκτέλεσης έργων δράσεων στο πλαίσιο των συναφών με τους σκοπούς της επιχειρησιακών ή άλλων προγραμμάτων.

ζ. Στην ανάληψη δράσεων ή εκτέλεση έργων, κατόπιν σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με δημόσιους φορείς, Ο.Τ.Α ή ΝΠΔΔ ιδίως κατά την εκτέλεση επιχειρησιακών προγραμμάτων.

η. Στην οργάνωση ή/και συμμετοχή σε προγράμματα, εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις δημοσιότητας συναφών με τα θεματικά πεδία της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».

θ. Στην αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών, χορηγιών και πάσης φύσεως ενισχύσεων για την επίτευξη των σκοπών της.

ι. Σε κάθε μορφής συνεργεία με τις αρμόδιες διευθύνσεις των Υπουργείων, τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής και κάθε αρμόδιο ή ενδιαφερόμενο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, για την εκπόνηση και υλοποίηση επιμέρους έργων της ανάπλασης.

ια. Στη συνεργασία με φορείς και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα ενδιαφέροντος της εταιρείας.

ιβ. Σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια και δράση που εμπίπτει στους σκοπούς της, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητώς στον παρόντα νόμο.

ιγ. Σε συμπράξεις με τη Βουλή των Ελλήνων και με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία προκειμένου να προωθηθούν δράσεις πολιτισμού και δημοκρατίας, όπως η ίδρυση Μουσείου Δημοκρατίας.

Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147).

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα