Connect with us

Περιβάλλον-Περιβαλλοντικά έργα

Θεσσαλία: στο ΕΣΠΑ το έργο διευθέτησης του Σοφαδίτη ποταμού

Δημοσιεύθηκε

στις

Η ένταξη ενός ακόμα Έργου στο ΕΣΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας αποφασίστηκε σήμερα από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνστα Αγοραστό. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η ένταξη στον ¶ξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία», Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 53 «πρόληψη κινδύνων» του έργου «Προστασία -διευθέτηση κοίτης Σοφαδίτη πόταμου», προϋπολογισμού 1.820.000 ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Σοφάδων.

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Το έργο αυτό είναι σημαντικής αξίας για τους Σοφάδες. Αφενός μεν προστατεύεται η κοίτη του ποταμού και αφετέρου θωρακίζεται ο οικισμός από πλημμυρικά φαινόμενα. Έτσι επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος»

Το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής του στο Πρόγραμμα και την υποβολή από τον Φορέα του στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή των τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.

Αφορά σε έργο διαμόρφωσης – στερέωσης στην κοίτη του Σοφαδίτη ποταμού σε μήκος περίπου 1.000 m και στο τμήμα του που διασχίζει την πόλη των Σοφάδων.

Αναλυτικά στοιχεία του έργου:

Προβλέπεται η κατασκευή μιας σύνθετης και ενιαίας διατομής με κλιμακωτή διεύρυνση. Για την εξυπηρέτηση της παροχής βασικής ροής του ποταμού, διαμορφώνεται μία εγκιβωτισμένη βαθιά κοίτη 1,0 m και πλάτους 10,0 m. Τα πρανή της στενής αυτής κοίτης αποτελούνται από συρματοκιβώτια ύψους 0,5 m τα οποία τοποθετούνται κλιμακωτά έτσι ώστε το σχήμα της κοίτης να διαφοροποιηθεί από την γεωμετρία του «κατακόρυφου πρανούς» η οποία είναι χαρακτηριστική της ανθρώπινης επέμβασης.

Κάτω από τα συρματοκιβώτια τοποθετείται στρώμνη συρματοκιβωτίων πάχους 0,3 m η οποία προεκτείνεται 2,0 m προς τον άξονα της κοίτης. Η στρώμνες τοποθετούνται για την αντιμετώπιση της πιθανής υποσκαφής κάτω από συρματοκιβώτια εγκιβωτισμού της στενής κοίτης. H εγκιβωτισμένη βαθιά κοίτη είναι υπολογισμένη να υπερχειλίζει όταν η παροχή υπερβαίνει τα 15 m3/sec.

Η πρώτη διεύρυνση της διατομής γίνεται προκειμένου να παραληφθούν με ασφάλεια οι πλημμυρικές παροχές με μέγιστη την πλημμύρα πεντηκονταετίας η οποία τίθεται στα 150 m3/sec. Για να παραληφθούν με ασφάλεια οι πλημμυρικές παροχές η κοίτη διευρύνεται αμφίπλευρα κατά 4,5 m εξασφαλίζοντας πλάτωμα συνολικού πλάτους 19,0 m. Από τον παραπάνω πλάτωμα ανέρχονται τα πρανή μέχρι ύψους 2,80 m στο οποίο διαμορφώνεται η δεύτερη διεύρυνση της διατομής. Τα πρανή διαμορφώνονται με κλίση 2/3.

Για την προστασία των πρανών από διάβρωση προτείνεται αυτά να επενδυθούν με λιθορριπή πάχους 0,40 m. Για την εξασφάλιση της λιθοριπής, αυτή εκτείνεται πέρα από τον πόδα του πρανούς προς τον άξονα της διατομής σε μήκος 1,5 m. Επίσης για την σωστή αγκύρωση του υποκείμενου γεωυφάσματος, η λιθοριπή εκτείνεται και πέρα από το φρύδι προς το εξωτερικό της διατομής σε μήκος 1,0 m.

Οι επιφάνειες μεταξύ των συρματοκιβωτίων της βαθιάς κοίτης και των άκρων των λιθοριπών στους πόδες των πρανών, θα προστατευτούν με φύλλα γαιοκυψελών και φυτική γή. Επίσης θα διαμορφωθούν με κλίση 5% προς το εσωτερικό της διατομής για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων. Με τις γαιοκυψέλες μπορούν να δημιουργηθούν φυτεμένες επιφάνειες, ιδιαίτερα ανθεκτικές σε διάβρωση και οι οποίες παραμένουν σταθερές σε ροές ταχύτητας 3-4 m/sec.

Η παραπάνω διαμόρφωση δεν θα εφαρμοστεί στις θέσεις των γεφυρών και πεζογεφυρών που υπάρχουν κατά μήκος της κοίτης, όπου θα γίνει καθολική λιθορριπή σε όλο το πλάτος μεταξύ συρματοκιβωτίων και των ποδών των πρανών. Το μήκος της διαμόρφωσης συνεχούς λιθορριπής θα είναι 10,00 m ανάντι και κατάντι της κάθε γέφυρας.

Για τον διαχωρισμό των λίθων από το έδαφος, κάτω από τους λίθους θα τοποθετηθεί γεωύφασμα το οποίο θα εδραστεί στην διαμορφωμένη επιφάνεια του εδάφους.

 

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα