Connect with us

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

ΔΕΗΑΝ: Σε δημοπράτηση αιολικό πάρκο 7,5MW στη Σητεία

Δημοσιεύθηκε

στις

Το πρώτο από τα συνολικά 4 νέα αιολικά πάρκα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Σε δημοπράτηση είναι και επίσημα το έργο για το νέο αιολικό πάρκο στην περιοχή της Μονής Τοπλού στην Κρήτη, ένα από τα 4 νέα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 150MW που φιλοδοξεί να αναπτύξει η ΔΕΗΑΝ που είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου.

Ο διαγωνισμός αφορά τη μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός νέου αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 7,5 mw στη θέση Παλαιόπυργος–Περδικιές Μονής Τόπλου στην Σητεία.

Το κόστος του έργου είναι 9εκ.ευρώ με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 9,36εκ.ευρώ (όλα τα ποσά χωρίς ΦΠΑ).  Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα Προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, με κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα και το παραπάνω κόστος δεν αποτελεί το ανώτατο όριο της Προσφοράς.

Η μέρα του διαγωνισμού είναι στις 29 Σεπτεμβρίου 2014. Το αιολικό πάρκο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΕΗΑΝ.

Η ΔΕΗΑΝ με το δικαίωμα της προαίρεσης ουσιαστικά διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης κατά ποσοστό έως 50 %, μετά τη σύναψή της, με ανάλογη αύξηση του συμβατικού τιμήματος. Θα αφορά την εγκατάσταση μίας ακόμα πρόσθετης Α/Γ στον χώρο εγκατάστασης του ΑΠ, ή στην επέκταση του νέου ΑΠ, εφόσον δεν είναι δυνατή η εγκατάστασή της στον υφιστάμενο χώρο.

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί έως την Προσωρινή Παραλαβή του Αιολικού Πάρκου. Ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος δύναται να παραταθεί κατόπιν συμφωνίας με τον Ανάδοχο. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως στη περίπτωση αύξησης του αντικειμένου της Σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η βιομηχανοποίηση, η κατασκευή, η προμήθεια, οι δοκιμές στα εργοστάσια, η μεταφορά και αποθήκευση στον τόπο εγκατάστασης, η συναρμολόγηση, η ανέγερση, η εγκατάσταση, οι δοκιμές επί τόπου του ΑΠ, η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, η λειτουργία και συντήρηση μέχρι την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του ΑΠ και στη συνέχεια για 10 έτη με δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής για χρονική παράταση 4 ακόμα ετών με την υπογραφή σχετικού Συμφωνητικού Λειτουργίας και Συντήρησης του ΑΠ, το οποίο θα ενεργοποιείται με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του ΑΠ.

Περαιτέρω, η παροχή των πάσης φύσεως απαιτούμενων τεχνικών υπηρεσιών, ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή των απαιτούμενων έργων Υποδομής, ήτοι των έργων Ηλεκτρολόγου και Πολιτικού Μηχανικού, καθώς και όλων των απαιτούμενων βοηθητικών εγκαταστάσεων, η υλοποίηση του Συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Μετρήσεων για τον έλεγχο και την συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας του ΑΠ από μακριά σε εικοσιτετράωρη βάση μέσω δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικού λογισμικού, η μέτρηση της καμπύλης ισχύος των ανεμογεννητριών και της διαθεσιμότητας του ΑΠ, η μέτρηση του θορύβου του ΑΠ, οι ανεμολογικές μετρήσεις του ΑΠ, η πλήρης εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής, η σύνδεση του ΑΠ με το δίκτυο και τέλος η παράδοση του ΑΠ, όπως ειδικότερα περιγράφεται και αναλύεται στα Τεύχη της Διακήρυξης.

Στα έργα Πολιτικού Μηχανικού συμπεριλαμβάνονται η εσωτερική οδοποιία (νέα ή βελτίωση υφιστάμενης) πρόσβασης προς τις Α/Γ του ΑΠ, η βελτίωση ή ακόμα και η διάνοιξη νέας εξωτερικής οδοποιίας πρόσβασης προς το ΑΠ (εφόσον απαιτείται), τα θεμέλια και οι πλατείες των Α/Γ, η ανακαίνιση του υφιστάμενου οικίσκου ελέγχου, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τα έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, καθώς και τα πάσης φύσεως τεχνικά έργα (οχετοί, φρεάτια, τάφροι κ.λπ.). Στα έργα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού συμπεριλαμβάνεται το εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης των Α/Γ με το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ μέχρι το όριο διαχωρισμού ευθύνης μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., όπως αυτό καθορίζεται στην Σύμβαση Σύνδεσης του ΑΠ.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">
Advertisement
ΑΚΤΩΡ - Εθνική Πινακοθήκη

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα