Connect with us

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η Siemens προμηθεύει 150 ανεμογεννήτριες στο μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο της Ολλανδίας

Δημοσιεύθηκε

στις

Καθαρή ενέργεια για 1,5 εκατομμύριο καταναλωτές

Η κοινοπραξία Gemini υπέγραψε όλες τις συμβάσεις που σχετίζονται με την κατασκευή, τη λει-τουργία και τη χρηματοδότηση νέου υπεράκτιου αιολικού πάρκου, με συνολικό προϋπολογισμό κατασκευής που αγγίζει τα €3 δισεκατομμύρια.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 20 εταίρων, το 70% του προϋπολογισμού θα διατεθεί στη βάση της χρηματοδότησης του έργου – γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο χρηματοδοτούμενο έργο κατασκευής υπεράκτιου αιολικού πάρκου μέχρι σήμερα. Για τις ανάγκες του Gemini, η Siemens θα παρέχει 150 ανεμογεννήτριες ισχύος 4 MW, με διάμετρο ρότορα 130 μέτρων.

Advertisement
"

Η αιολική μονάδα παραγωγής ενέργειας θα βρίσκεται στη Βόρεια Θάλλασα, 85 χλμ. βόρεια από τις ακτές του Groningen. Με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 600 MW, το Gemini θα παράγει 2,6 τεραβατώρες (TWh) ηλεκτρικής ενέργειας το χρόνο. Σε πλήρη λειτουργία, το αιολικό πάρκο θα προμηθεύει καθαρή ενέργεια σε 1,5 εκατ. καταναλωτές. Ο όγκος της ενέργειας αντιστοιχεί σε μια μείωση εκπομπών CO2 κατά 1,25 εκατ. τόνους το χρόνο.

Για τη Siemens, αυτή είναι η πρώτη παραγγελία για μία υπεράκτια αιολική μονάδα παραγωγής ενέργειας στα χωρικά ύδατα της Ολλανδίας. Το πρωτοποριακό σχέδιο παροχής τεχνικών υπη-ρεσιών και συντήρησης βασίζεται στη συνεχή παρουσία ενός σκάφους και στη διατήρηση ενός ελικοπτέρου στο έδαφος σε διαρκή κατάσταση ετοιμότητας.

Η δεκαπενταετής συμφωνία στην οποία κατέληξε η Siemens αφορά στην παροχή υπηρεσιών σέρβις και συντήρησης του έργου Gemini. Αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγγελία παροχής υπηρε-σιών για το Τμήμα Συντήρησης αιολικών πάρκων  της εταιρείας μέχρι σήμερα. Το έργο εισάγει ένα εξαιρετικά προηγμένο σχέδιο logistics για τα υπεράκτια έργα.
Για πρώτη φορά, ένα ελικό-πτερο θα είναι διαθέσιμο για τις ανάγκες ενός έργου ανά πάσα στιγμή και ένα ειδικά σχεδιασμένο επιχειρησιακό σκάφος υπηρεσιών (purpose-built service operation vessel – SOV) θα έχει ως βάση το αιολικό πάρκο. Για να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα των γεννητριών, οι εργα-σίες συντήρησης είναι δυνατόν να διεξαχθούν σχεδόν πάντα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συν-θήκες ή το ύψος των κυμάτων.

«Με αυτό το έργο εισερχόμαστε σε μία από τις σημαντικότερες αναδυόμενες αγορές υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Markus Tacke, Διευθύνων Σύμβουλος στο Τμήμα Αιολικής Ενέργειας του Τομέα Ενέργειας της Siemens.

Ο Randy Zwirn, Διευθύνων Σύμβουλος του Τμήματος Υπηρεσιών Ενέργειας της Siemens, πρό-σθεσε: «Η αιολική ενέργεια αποκτά αυξανόμενη σημασία για το παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα. Επομένως, οι ανεμογεννήτριες θα πρέπει να λειτουργούν στα βέλτιστα επίπεδα σε όλη τη διάρ-κεια του κύκλου ζωής τους». Τόνισε μάλιστα ότι: «Αυτό το επίτευγμα-ρεκόρ για τις δραστηριότη-τές μας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σε υπεράκτια αιολικά έργα, δηλώνει εμπιστοσύνη στο εξαιρετικά προηγμένο και καινοτόμο μοντέλο logistics που δημιουργήσαμε για το Gemini.
Η ανάπτυξη αυτού του μοντέλου είναι άμεσο αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων που πραγ-ματοποιήσαμε στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης (R&D), καθώς και της μακροχρόνιας εμπειρίας που διαθέτουμε ως ο κορυφαίος πάροχος υπεράκτιων υπηρεσιών  στον κόσμο».

Advertisement
"

Η Siemens Financial Services βοήθησε στην εξασφάλιση της παραγγελίας για τη Siemens συμμε-τέχοντας στην κοινοπραξία του Gemini με μία επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της. Το χρηματο-δοτικό μοντέλο πολλαπλών πηγών που χρησιμοποιήθηκε για το έργο μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη των αυξημένων κεφαλαιακών επενδύσεων που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της επόμενης φάσης ανάπτυξης της αγοράς υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.
Επιπλέον, στέλνει ένα μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο το ενδιαφέρον για  τα υπεράκτια αιολικά έργα μπορεί να ευ-θυγραμμιστεί σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ομάδων.

Η Northland Power Inc., μία ανεξάρτητη Καναδική εταιρεία παραγωγής ενέργειας, είναι ο βασι-κός μέτοχος, κατέχοντας το 60% των μετοχών του Gemini. Το 20% ανήκει στη Siemens Financial Services, ενώ μικρότερα ποσοστά κατέχουν η Van Oord (10%) και η HVC (10%), μία κοινοπραξία 48 Δήμων της Ολλανδίας και 6 Ρυθμιστικών Αρχών Υδάτινων Πόρων.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη Siemens στο έργο Gemini. Κατέχο-ντας ηγετική θέση στην προμήθεια υπεράκτιων ανεμογεννητριών και μετρώντας πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, η συμμετοχή της Siemens συμβάλλει στη συμπαγή δομή του έργου. Παράλλη-λα, θα μας βοηθήσει να παραδώσουμε μια κατασκευή υψηλής ποιότητας, η οποία θα υποστηρίξει την Ολλανδία να επιτύχει τους στόχους της για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», δήλωσε ο John Brace, Διευθύνων Σύμβουλος της Northland.

Όπως σημείωσε και ο Matthias Haag, Διευθύνων Σύμβουλος της κοινοπραξίας Gemini: «Έχοντας διευθετήσει τη χρηματοδότηση του έργου και όλες τις συμβάσεις σχετικά με την κατασκευή και τις προμήθειες, έχουμε ήδη μετατοπίσει την εστίαση μας στη φάση της κατασκευής. Έχουμε συγκρο-τήσει μία ομάδα ειδικών στον κλάδο της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και θα συνεργαζόμαστε στενά με την Northland Power, τη Siemens και τη Van Oord, για να κάνουμε την υπεράκτια αιολι-κή ενέργεια ένα ζωτικό και σημαντικό κομμάτι της παροχής ηλεκτρισμού στην Ολλανδία».

Προμηθεύοντας με καθαρή ενέργεια 1,5 εκατομμύριο πολίτες, το Gemini θα βοηθήσει σημαντικά την Κυβέρνηση της Ολλανδίας να επιτύχει τους στόχους που απορρέουν από την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σύμφωνα με την Οδηγία, το ποσο-στό της ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές στην Ολλανδία θα πρέπει να φτάσει το 14% ως το 2020. Σήμερα, η Ολλανδική αγορά διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ αιολικής ενέργειας 2,7 gigawatt (GW), με τα 2,45 GW να παράγονται χερσαία. Η χώρα στοχεύει να θέσει σε λειτουργία υπερά-κτιες εγκαταστάσεις 4,45 GW μέχρι το 2023.

Advertisement
"

Η αιολική ενέργεια και οι σχετικές υπηρεσίες αποτελούν μέρος του Περιβαλλοντικού Χαρτοφυ-λακίου της Siemens. Σήμερα, περίπου το 43% των συνολικών εσόδων της εταιρείας προέρχεται από «πράσινα» προϊόντα και λύσεις, γεγονός που αναδεικνύει τη Siemens σε έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών στον κόσμο.

Advertisement
 SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα