Βαγγέλης
Θάνος

Μετάθεση πήρε ο διαγωνισμός για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Καβάλα. Η νέα καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού είναι στις 12/09/2023 και η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 19/09/2023. Αιτία της παράταση είναι ο προδικαστικές περιπέτειες στις οποίες εμπλέκεται το πρότζεκτ.

Συγκεκριμένα, στα τέλη Μαΐου η ΗΛΕΚΤΩΡ άσκησε προδικαστική προσφυγή με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της Διακήρυξης του διαγωνισμού . Επιπλέον ζητήθηκε η αναστολή της συνέχισης της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας  έως ότου εκδοθεί η απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ επί της προδικαστικής προσφυγής. Όσον αφορά το αίτημα αναστολής, ήδη εκδόθηκε η απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, η οποία κοινοποιήθηκε και στην ΔΙΑΑΜΑΘ στις 29/05/2023 η οποία έκανε αποδεκτή τη προσφυγή και ανεστάλη η διαγωνιστική διαδικασία έως την έκδοση απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συμμόρφωση με το διατακτικό της απόφασης και προκειμένου να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία, μετά την έκδοση απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της ΗΛΕΚΤΩΡ ο φορέας έκρινε σκόπιμο να δωθεί η παράταση στον διαγωνισμό της ΜΕΑ. Επιπλέον κρίθηκε χρήσιμο  να δοθεί επαρκής χρόνος στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για τη σύνταξη των προσφορών τους. Με δεδομένα τα παραπάνω ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί μετά το καλοκαίρι.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 43,5 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 53,94 εκατ.). Ωστόσο ο προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει ακόμα και στα 81,7 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 101,3 εκατ.) στην περίπτωση που τεθούν σε εφαρμογή τα δικαιώματα προαίρεσης που διατηρεί η Αναθέτουσα Αρχή.

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα προέλθει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Επιπλέον χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, από ίδιους πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Ταυτότητα έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας (ΜΕΑ) σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην Καβάλα, με δυναμικότητα 46.875 t/έτος σύμμεικτων ΑΣΑ και 5.957 τόνους ανά έτος προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, την κατασκευή της μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο (ΜΠΕ) καθώς κ την προμήθεια κινητού εξοπλισμού ΜΕΑ. Περιλαμβάνεται επίσης η κανονική λειτουργία της μονάδας διάρκειας έξι ετών. Η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά: (Β1) στην κανονική λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως κ έξι έτη, σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό για την προσαρμογή της ΜΕΑ στις νέες θεσμικές απαιτήσεις, στη λειτουργία των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμού και στη λειτουργία των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμό για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και έξι έτη (δικαίωμα προαίρεσης).

Δικαιώματα προαίρεσης

Η ΔΙΑΑΜΑΘ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στην κανονική λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και έξι έτη, σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, για την προσαρμογή της ΜΕΑ στις νέες θεσμικές απαιτήσεις, στη λειτουργία των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμού, στη λειτουργία των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετου εξοπλισμού για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και έξι έτη (δικαίωμα προαίρεσης). Το ποσό των δικαιωμάτων προαίρεσης είναι 38, 1 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 47,2 εκατ.).

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV