Newsroom

Ανακοίνωση εξέδωσε η Δημοτική Αρχή Ηγουμενίτσας σχετικά με την έγκριση της ΜΠΕ για την μαρίνα.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση του Δήμου και η εισήγηση του Δημάρχου σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:

Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε δια περιφοράς για τα επείγοντα θέματα τα οποία έπρεπε να απαντηθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Αρχικά είχε προκριθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης, κεκλεισμένων των θηρών και σε ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ώστε να γίνει διάλογος κάτι που δεν είχε την ομοφωνία των Δημοτικών Συμβούλων.

Η αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων εντός καθορισμένων ημερομηνιών μας υποχρεώνει σε δια περιφοράς συνεδριάσεις για να αποφύγουμε τον κίνδυνο να ληφθούν αποφάσεις χωρίς την γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι σοβαρές στιγμές που διανύουμε δεν επιτρέπουν σε κανέναν να αφήνει μομφές και να διατυπώνει απόψεις περί μεθοδεύσεων.

Τονίζουμε δε ότι η κατασκευή της μαρίνας αποτελεί μια πάγια διεκδίκηση πολιτών και φορέων της κοινωνίας, έχει εξάλλου συζητηθεί και σε άλλους σχεδιασμούς, όπως εκείνοι του ΣΒΑΚ και του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ηγουμενίτσας και έχουν ληφθεί αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και πιστεύουμε ότι η κατασκευή της, θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση των τουριστικών προοπτικών της Ηγουμενίτσας. Σε συνδυασμό μάλιστα και με τις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης αντιστοίχων έργων σε Σύβοτα και Πλαταριά, θα αναβαθμίσει σε μέγιστο βαθμό το τουριστικό προϊόν του Δήμο μας, καθώς και της  ευρύτερης περιοχής.

Ως Δημοτική Αρχή, επιθυμούμε οι συμπολίτες μας να γνωρίζουν πλήρως τα σημαντικά ζητήματα που πραγματεύονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και γι’ αυτό κάνουμε γνωστή την εισήγηση του Δημάρχου Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλου για το θέμα «Έκφραση γνώμης επί της μελέτης (ΜΠΕ) του έργου «Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) Ηγουμενίτσας, δυναμικότητας 340 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών» με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.(Ο.Λ.ΗΓ.).» η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρίθμ. 42/2020 απόφαση του.

Εισήγηση

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έκφραση γνώμης επί της μελέτης (ΜΠΕ) του έργου «Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) Ηγουμενίτσας, δυναμικότητας 340 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών» με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.(Ο.Λ.ΗΓ.)»

Με την με αρίθμ. πρωτ. 20238/385/10-02-2020 Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, μας ζητήθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/2011) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’/2014), αφού λάβουμε γνώση, να διατυπώσουμε γραπτώς τις απόψεις μας επί του περιεχομένου του φακέλου του έργου:

«Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) Ηγουμενίτσας, δυναμικότητας 340 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών μήκους 10-25μ Δήμου Ηγουμενίτσας ΠΕ Θεσπρωτίας».

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου και της δραστηριότητας, είναι ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Ο.ΛΗΓ.), ο οποίος με την αριθμ. 265/2017 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ενέκρινε και παρέλαβε την Μ.Π.Ε. του εν λόγω έργου ως και των υποστηρικτικών μελετών αυτής (Ακτομηχανική μελέτη – Μελέτες οδοποιίας – Υδραυλική μελέτη – Αρχιτεκτονική μελέτη – Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων), ενώ δια του αριθμ. πρωτ. 8675/28.12.2017 εγγράφου της, τις απέστειλε στην Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, για την έγκριση χωροθέτησης, του νέου Τουριστικού Λιμένα.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των γραπτών απόψεων μας, ορίζεται η 20-03-2020.

Στον φάκελο του έργου περιλαμβάνεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία ως αντικείμενο έχει την περιβαλλοντική αδειοδότηση της προμελέτης του Έργου «Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) Ηγουμενίτσας», καθώς και των έργων διαμόρφωσης της χερσαίας ζώνης του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των κτηριακών εγκαταστάσεων του έργου, διαμόρφωσης του χώρου διαχείρισης και συντήρησης σκαφών και λοιπών έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Περιλαμβάνει δε και τους σχετικούς χάρτες και σχέδια.

Το έργο χωροθετείται στο βόρειο άκρο του παραλιακού μετώπου της Ηγουμενίτσας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηγουμενίτσας, νότια του κτηριακού συγκροτήματος του π. ΤΕΙ και των Αθλητικών Εγκαταστάσεων (γηπέδων τένις).

Καταλαμβάνει θαλάσσιο μέτωπο σε μήκος περίπου 700 μ. εντός της χερσαίας ζώνης. Το εξωτερικό έργο προστασίας της μαρίνας συνίσταται από πλωτό κυματοθραύστη συνολικού μήκους 550 μ. Δημιουργούνται κρηπιδώματα μήκους 517 μ. όπισθεν των οποίων δημιουργείται ενιαία χερσαία ζώνη εκτάσεως περίπου 35.863 μ2 (για τις χερσαίες εγκαταστάσεις ).

Οι δε θέσεις ελλιμενισμού των σκαφών διαμορφώνονται αφενός με τη χρήση τεσσάρων (4) πλωτών προβλητών, που διατάσσονται εγκάρσια στο βορειοανατολικό κρηπίδωμα, αφετέρου με την κατασκευή συμβατικών λιμενικών κρηπιδωμάτων.

Η επιλογή της θέσης ήταν προϊόν της μελέτης «Σκοπιμότητα και επιλογή θέσης Μαρίνας Ηγουμενίτσας», που συντάχθηκε το έτος 2009 για λογαριασμό του ΟΛΗΓ.

Συνοπτικά τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα για την επιλογή της θέσης σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη ήταν:

– Μικρότερη εμπλοκή της μαρίνας με τις υφιστάμενες λειτουργίες της πόλης και ευκολότερη οδική σύνδεση με την πόλη.

– Μεγαλύτερη δυναμικότητα και δυνατότητα ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής μεγαλύτερου μεγέθους.

– Πιο εκτεταμένη χερσαία ζώνη για την ανάπτυξη κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης.

– Δυνατότητα χερσαίας απόθεσης σημαντικά μεγαλύτερου αριθμού σκαφών.

– Δυνατότητα επέκτασης της μαρίνας σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης για θέσεις ελλιμενισμού.

Από πολεοδομικής πλευράς το εν λόγω έργο χωροθετείται εντός της 5ης Πολεοδομικής Ενότητας του Εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Ηγουμενίτσας, όπου προβλέπεται η δημιουργία της Μαρίνας και αλιευτικού καταφυγίου.

Βρίσκεται δε εκτός της προστατευόμενης περιοχής του Δέλτα Καλαμά (περιοχή NATURA).

 Η εν λόγω μελέτη εκτός των παραπάνω, περιλαμβάνει συνοπτικά και:

– Την αναλυτική Περιγραφή Σχεδιασμού του έργου (όπου αναλύεται το κτιριολογικό του πρόγραμμα και το κόστος κατασκευής του έργου που ανέρχεται στο ποσό των 15.400.000,00 €)

– Την υφιστάμενη κατάσταση του Περιβάλλοντος

– Την εκτίμηση και Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

– Τις προτάσεις για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

– Την Περιβαλλοντική Διαχείριση και Παρακολούθηση

– Τους Προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους, κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του

Η κοινότητα Ηγουμενίτσας με την αριθμ. 5/2020 απόφασή της, ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου του εν λόγω έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

– Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου ( ΦΕΚ 1451/Β/6.10.2003) όπου τονίζεται η σημασία αλλά και η αναγκαιότητα της δημιουργίας Τουριστικού καταφυγίου (Μαρίνας) στον λιμένα Ηγουμενίτσας, για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας .

– Το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Ηγουμενίτσας στο οποίο προβλέπεται η κατασκευή και η θέση της μαρίνας και αλιευτικού καταφυγίου εντός της 5ης Π.Ε.

– Το εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Ηγουμενίτσας το οποίο προβλέπει τον κόμβο σύνδεσης με την Μαρίνα.

– Την υπ’ αριθμ. 226/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας με την οποία επιβεβαιώνεται και επικυρώνεται η δημιουργία Μαρίνας στην Ηγουμενίτσα, στον θαλάσσιο χώρο που προτείνεται από την παραπάνω μελέτη σκοπιμότητας της «Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.».

– Το υπ. αριθμ. 1/10/2019 Πρακτικό του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της έγκριση της χωροθέτησης της Μαρίνας

– Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/166352/18255/1373/2019 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κας Μυρσίνης Ζορμπά με την οποία εγκρίθηκε η χωροθέτηση του νέου Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα ) Ηγουμενίτσας του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. θέτοντας και τους δικούς της όρους.

– Τα προτεινόμενα στην ανωτέρω μελέτη έργα, δημιουργούν ένα σύγχρονο τουριστικό λιμένα, δυναμικότητας 340 θέσεων ελλιμενισμού, ο οποίος σε συνδυασμό με τις άλλες προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης αντιστοίχων έργων (Σύβοτα – Πλαταριά ) θα προσδώσουν ανάπτυξη στον θαλάσσιο τουρισμό, που αποτελεί έναν από τους δυναμικούς κλάδους τουρισμού και γενικότερα, θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στον Δήμο μας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. (Αύξηση τουριστικού ρεύματος και επιχειρήσεων, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τόνωσης της εμπορικής κίνησης της πόλης κ.λπ.)

Και επειδή από τα διαλαμβανόμενα και προτεινόμενα στον προς γνωμοδότηση φάκελο της μελέτης συνάγεται ότι:

– Για τον κυματοθραύστη και τις προβλήτες προτείνονται πλωτές κατασκευές που θεωρούνται πιο φιλικές στο θαλάσσιο περιβάλλον.

– Οι αθροιστικές επιπτώσεις του έργου, κατά την φάση κατασκευής αλλά και την φάση λειτουργίας του, στο θαλάσσιο, φυσικό, ατμοσφαιρικό και αστικό περιβάλλον, κρίνονται χαμηλής έντασης έως μηδενικής.

– Τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι, τόσο κατά τη φάση της λειτουργίας, αλλά και κατασκευής του κρίνονται ικανοποιητικά και επαρκή.

Π ρ ο τ ε ί ν ω

Να γνωμοδοτήσουμε θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) Ηγουμενίτσας, Χωρητικότητας 340 θέσεων ελλιμενισμού, για σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών μήκους 10 έως και 25μ, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας».

Ο Εισηγητής

Ιωάννης Λώλος
Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV