Connect with us

Λιμάνια-Μαρίνες

Λιμάνια: Οι βασικές προβλέψεις για του νέου νόμου για την παροχή LNG σε πλοία

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής δήλωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου έπειτα από μία επίπονη εργασία που κράτησε τρεις μήνες, κατέληξαν σε ένα πολύ σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τον ανεφοδιασμό των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Είπε ότι η Ελλάδα δεν είχε τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, αλλά πλέον πρέπει να καλυφθεί το κενό. Το σχέδιο του Π.Δ., που έχει 12 άρθρα, δόθηκε σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία, ενώ το υπουργείο παραμένει ανοιχτό και στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για προτάσεις.

Έπειτα από πρόταση του υπουργού συμφωνήθηκε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τις παρατηρήσεις τους στο υπουργείο έως το τέλος Αυγούστου. Στόχος του υπουργείου είναι μέσα στον Σεπτέμβριο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την πλήρη προετοιμασία του Προεδρικού Διατάγματος. Ο υπουργός Ναυτιλίας δήλωσε ότι λαμβάνονται υπ’ όψιν όλοι οι κρίσιμοι παράγοντες για την αεριέλευση και κυρίως η ασφάλεια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Είπε ακόμα ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου έκαναν εξαιρετική δουλειά, συγκεντρώνοντας κάθε λεπτομέρεια από τη διεθνή εμπειρία σε νομικό και πρακτικό επίπεδο, για να καταλήξουν στο συγκεκριμένο σχέδιο.

Οι προβλέψεις
Τα κυριότερα σημεία του σχεδίου Π.Δ. είναι τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 4 επισημαίνεται:
1. Κατά τις εργασίες ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ σε σημεία που μπορεί να εμφανιστεί διαρροή του ΥΦΑ ή επαφή του δικτύου σωληνώσεων, το οποίο έχει ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία, με τη μεταλλική κατασκευή του πλοίου πρέπει να παρέχεται κρυογενής προστασία μέσω ενεργητικών ή παθητικών προστατευτικών συστημάτων, όπως σύστημα ψεκασμού ύδατος, δοχεία συλλογής διαρροών, μονωτικές κουβέρτες ή άλλο ισοδύναμο.

2. Κατά τις εργασίες ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη πηγών ανάφλεξης από στατικό ηλεκτρισμό ή γαλβανικά ρεύματα. Πρέπει να παρέχεται μονωτική φλάντζα σε κάθε εξοπλισμό ή αντλία του συστήματος μεταφοράς, μεταξύ των σωληνώσεων του υπό ανεφοδιασμό πλοίου και των σωληνώσεων ανεφοδιασμού. Αυτή η φλάντζα εμποδίζει τη ροή του γαλβανικού ρεύματος μεταξύ του πλοίου παραλαβής και της εγκατάστασης ανεφοδιασμού, του βυτιοφόρου οχήματος ή του πλοίου ανεφοδιασμού. Σε περίπτωση ανεφοδιασμού από βυτιοφόρο, το όχημα θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα γειωμένο σημείο της αποβάθρας για να αποτραπεί η συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού.

3. Κατά τις εργασίες ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ είναι υποχρεωτική η εφαρμογή και χρήση συστημάτων έκτακτης ανάγκης που σκοπό έχουν να περιορίσουν τυχόν διαρροή ΥΦΑ και να αποτρέψουν ανεξέλεγκτη κλιμάκωση κατάστασης κινδύνου.

Άρθρο 7: Προετοιμασία ανεφοδιασμού πλοίου με ΥΦΑ
Πριν από την έναρξη του ανεφοδιασμού πλοίου με ΥΦΑ οι υπεύθυνοι παράδοσης και παραλαβής ΥΦΑ πρέπει:
α) Να διενεργήσουν αξιολόγηση της συμβατότητας μεταξύ των συστημάτων ή και του εξοπλισμού του πλοίου που ανεφοδιάζεται και των συστημάτων ή και του εξοπλισμού του πλοίου ανεφοδιασμού, του βυτιοφόρου οχήματος ή της εγκατάστασης ανεφοδιασμού.

β) Να διασφαλίσουν την τήρηση των σχετικών με την ασφάλεια απαιτήσεων από την έναρξη ως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανεφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας αδρανοποίησης και ψύξης του δικτύου και των δεξαμενών αποθήκευσης του πλοίου. Επίσης να διασφαλίσουν την ύπαρξη επαρκούς κρυογενούς προστασίας στο πλοίο που ανεφοδιάζεται και στο πλοίο ανεφοδιασμού.

γ) Να διασφαλίσουν ότι έχει ενημερωθεί εγγράφως η αρμόδια λιμενική αρχή, όσον αφορά στον χρόνο, στον τόπο, στον τρόπο και την προς παράδοση ποσότητα ΥΦΑ στο ανεφοδιαζόμενο πλοίο, τουλάχιστον έξι ώρες προ της έναρξης του ανεφοδιασμού, γνωστοποιώντας τόσο τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των υπευθύνων παράδοσης ΥΦΑ, τα οποία πρέπει να τηρούνται και σε σχετικό μητρώο από τη λιμενική αρχή, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας διενεργείται ο ανεφοδιασμός, όσο και τα στοιχεία του ανεφοδιαζόμενου πλοίου, του πλοιάρχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου από τον πλοίαρχο αξιωματικού ως υπεύθυνου παραλαβής ΥΦΑ.

δ) Να διασφαλίσουν την ορθή και πλήρη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων ελέγχου που θα παρέχονται από τη λιμενική εγκατάσταση ή και από τον προμηθευτή ΥΦΑ.

ε) Να διασφαλίσουν σε συνεργασία με τον πλοίαρχο ότι το πλοίο έχει προσεγγίσει και προσδέσει κατάλληλα και ότι υφίστανται προστατευτικά μέσα αποφυγής πρόσκρουσης, λαμβανομένων υπ’ όψιν του ανέμου, των θαλάσσιων ρευμάτων, του κυματισμού, της μεταβολής βυθισμάτων και διαγωγής του πλοίου και του πλοίου ανεφοδιασμού και της επίδρασης από την κίνηση παραπλέοντος πλοίου. Η πρόσδεση πρέπει να είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση ανάγκης να εξασφαλίζεται η άμεση απομάκρυνση του πλοίου. Εφόσον επιβάλλεται από τοπικές ή ειδικές συνθήκες ή προβλέπεται από Κανονισμό Λιμένα, πρέπει να διατίθεται ρυμουλκό ικανό να απομακρύνει το πλοίο που παραλαμβάνει ΥΦΑ.

στ) Να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και άμεση επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών πριν από την έναρξη της διαδικασίας με δύο τουλάχιστον αξιόπιστους και ανεξάρτητους τρόπους. Η γλώσσα εργασίας θα είναι κοινή και προσυμφωνημένη.

ζ) Να είναι ενήμεροι για τις καιρικές συνθήκες και να εξασφαλίσουν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του ανεφοδιασμού θα παραμένουν κατάλληλες για τη λειτουργία του συστήματος ανεφοδιασμού και την ασφαλή πρόσδεση του πλοίου

η) Να προσδιορίσουν τα όρια της ασφαλούς ζώνης (safety zone) και της ζώνης ασφαλείας (security zone) και να επιβεβαιώσουν ότι αυτές επιτηρούνται ικανοποιητικά.

θ) Να διασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία του δικτύου ανεφοδιασμού, την υποβολή σε δοκιμές, τη βαθμονόμηση και συντήρηση του εξοπλισμού.

Άρθρο 10: Ανεφοδιασμός με ΥΦΑ επιβατηγών πλοίων
Δεν επιτρέπεται ο ανεφοδιασμός με ΥΦΑ των επιβατηγών πλοίων καθώς και των επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων κατά τη διάρκεια επιβίβασης ή αποβίβασης επιβατών και κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση οχημάτων.

Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου
Ο ΥΕΝ Π. Κουρουμπλής πρότεινε να γίνει ακόμα μία συνάντηση, στις αρχές Σεπτεμβρίου, κατά την οποία θα κατατεθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων φορέων ώστε να γίνει από κοινού επεξεργασία του περιεχομένου, στις λεπτομέρειες, ώστε να καταλήξει το υπουργείο σε ένα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο αξιόπιστο και αποτελεσματικό. «Απαντάμε στις προκλήσεις μιας νέας πραγματικότητας, ενώ είμαστε κοντά και στο να καταρτίσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο για τους σταθμούς LNG στη θάλασσα. Θέμα για το οποίο θα γίνει άλλη αντίστοιχη συνάντηση. Δουλεύουμε ώστε η Ελλάδα να προετοιμαστεί για τις εξελίξεις που έρχονται» δήλωσε ο κ. Κουρουμπλής.

Προτάσεις για τα μέτρα πυρασφάλειας

Στο άρθρο 5 που εξετάζεται η πυρασφάλεια προτείνεται:
1. Οι εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού, τα πλοία ανεφοδιασμού, τα βυτιοφόρα οχήματα και τα πλοία που ανεφοδιάζονται φέρουν τον εξοπλισμό που προβλέπεται για την κατηγορία τους από την κείμενη νομοθεσία. Ο εξοπλισμός και τα μέσα καταπολέμησης πυρκαγιάς των πλοίων συμπεριλαμβανομένων και της κύριας αντλίας πυρκαγιάς και αυτών της εκτάκτου ανάγκης πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι διαθέσιμα για άμεση χρήση ανά πάσα στιγμή.
2. Ειδικότερα, για τα πλοία που ανεφοδιάζουν ή ανεφοδιάζονται με ΥΦΑ, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Τουλάχιστον δύο φορητοί πυροσβεστήρες κόνεως έξι κιλών έκαστος εγκεκριμένου τύπου με επαρκή γόμωση πρέπει να τοποθετούνται πλησίον πρώραθεν και πρύμηθεν των λήψεων ανεφοδιασμού και σε ασφαλή απόσταση για άμεση χρήση.
β) Καθ’ όλη τη διάρκεια του ανεφοδιασμού πλησίον των λήψεων πρέπει να υπάρχει συνεχής παροχή ύδατος στο κατάστρωμα. Το νερό δύναται να χρησιμοποιηθεί είτε ως μέσο προστασίας επιφανειών του πλοίου σε περίπτωση διαρροής ΥΦΑ σε υγρή μορφή είτε για να απομακρύνει το νέφος των διαφυγόντων αερίων από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται η χρήση νερού ως μέσο κατάσβεσης πυρκαγιάς.

3. Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για την παραμονή στο πλοίο καθ’ όλη τη διάρκεια του ανεφοδιασμού, ικανού αριθμού πληρώματος ώστε να διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς θα αντιμετωπιστεί αυτή αποτελεσματικά. Επίσης πρέπει να υπάρχει συνεχής και κατάλληλη επιφυλακή πυρκαγιάς στο κατάστρωμα και στο μηχανοστάσιο κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού.

4. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε θερμή εργασία, ή εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, καθώς και το κάπνισμα σε όλους τους ανοιχτούς χώρους του πλοίου και στην ασφαλή ζώνη κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού. Προειδοποιητικές εμφανείς επιγραφές «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ – NO SMOKING» με αντίστοιχο εικονίδιο πρέπει να αναρτώνται σε όλους τους παραπάνω χώρους.

 

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα