Newsroom

Ο Όμιλος Τιταν ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου κατά 31,6% σε €1.661,8 εκ. το εννεάμηνο του 2022, με ισχυρή αύξηση κατά 41,8% το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Επίσης ο Όμιλος ανακοίνωσε:

• Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από τους αυξημένους όγκους πωλήσεων και τα υψηλότερα επίπεδα τιμών, τα οποία αντιστάθμισαν τις πιέσεις του κόστους ενέργειας και μεταφορών. Το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ ενίσχυσε την αύξηση των πωλήσεων.

• Aνάκαμψη του ΕΒΙΤDΑ το τρίτο τρίμηνο 2022 σε €95,4 εκ., 23,9% υψηλότερα σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021 και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €234,5 εκ., αυξημένα κατά 6,8% σε σχέση με το 2021.

• Η επιτυχής εισαγωγή προϊόντων μειωμένου CO2 στην αγορά της Αμερικής έφερε συνολική αύξηση των πράσινων προϊόντων και λύσεων στο 19% του συνολικού όγκου πωλήσεων.

• Οι επενδυτικές δαπάνες για έργα ανάπτυξης και από-ανθρακοποίησης ανήλθαν σε €158 εκ. για τους πρώτους εννέα μήνες.

• Επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού της παραγωγικής διαδικασίας και της επικοινωνίας με τους πελάτες στις ΗΠΑ και σε άλλες κύριες αγορές. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η εφαρμογή ψηφιακών λύσεων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για τη προγνωστική συντήρηση της παραγωγικής διαδικασίας.

• Σημαντική μείωση των άμεσων ειδικών εκπομπών CO2 κατά 5,5%, 90 δράσεις σε εξέλιξη, ανακοίνωση νέων στόχων CO2 που ευθυγραμμίζονται με το κλιματικό πλαίσιο των 1,5°C.

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Ανασκόπηση αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2022

Όλες οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψαν σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, χάρη στους υψηλούς όγκους πωλήσεων, ειδικότερα σε τσιμέντο, αλλά και χάρη στις ισχυρές αυξήσεις τιμών. Οι αυξήσεις των τιμών αντιστάθμισαν τη συνεχή άνοδο του κόστους ενέργειας και μεταφορών. Οι ισχυρές πωλήσεις ενισχύθηκαν από την ισχυρή ζήτηση στις Πολιτείες των ΗΠΑ στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Το πολύ υψηλό κόστος ενέργειας έπληξε την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επηρεάζοντας την ζήτηση και την κερδοφορία σε κάποιες από τις αγορές μας.

Η μακροοικονομική αστάθεια στην Τουρκίας συνεχίστηκε με τις τιμές να σημειώνουν σημαντική αύξηση και τις εξαγωγές από τις μονάδες μας να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Οι όγκοι πωλήσεων στην Αίγυπτο παρουσίασαν αύξηση ενώ στη Βραζιλία φέτος καταγράφουν πτωτική πορεία.

Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2022 κατέγραψαν αύξηση 31,6% και διαμορφώθηκαν στα €1.661,8 εκ. Οι τιμές της ενέργειας έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2022. Ωστόσο, ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει τις τιμές αλλά και να συνεχίσει να εργάζεται για την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος συμβάλλοντας στη βελτίωση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σημαντικά κατά 23,9% έναντι του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €95,4 εκ., ενώ κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 6,8% έναντι του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €234,5 εκ.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, για το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €89,1 εκ. έναντι €81,9 εκ. κατά το ίδιο διάστημα του 2021, σημειώνοντας αύξηση 8,7%.

Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

Το φετινό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αντίξοες εξωτερικές μακροοικονομικές συνθήκες, πληθωρισμό και δυσκολίες που δημιουργούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Παρά ταύτα καταγράφουμε βελτιωμένα αποτελέσματα και οικονομικές επιδόσεις και η κύρια προτεραιότητά μας εξακολουθεί να είναι η εξυπηρέτηση των πελατών μας, η βελτίωση του κόστους και η ενίσχυση της θέσης μας στις κύριες αγορές δραστηριοποίησης. Παράλληλα εστιάζουμε σε επενδύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγικής διαδικασίας, την βελτίωση των δυνατοτήτων εφοδιασμού και διανομής και την χρήση καυσίμων με χαμηλότερη περιεκτικότητά σε διοξείδιο του άνθρακα.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε €158,1 εκ. και λόγω αυξημένων πωλήσεων και πληθωρισμού το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά €157,5εκ.

Ως αποτέλεσμα, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του τρίτου τριμήνου είναι υψηλότερος κατά €177 εκ. σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 ενώ αναμένεται να μειωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο. Ο Όμιλος δεν έχει ανάγκες αναχρηματοδότησης μέσα στην επόμενη διετία και περισσότερο από το 80% του δανεισμού είναι είτε σε σταθερά
επιτόκια είτε με κάλυψη του επιτοκιακού κόστους με μακροπρόθεσμες πράξεις αντιστάθμισης. Το καθαρό κόστος χρηματοδότησης του Ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες 2022 διαμορφώνεται σε €26,6 εκ., €1,3 εκ. χαμηλότερα σε σχέση με το 2021.

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της TITAN Cement International, κατά τη συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου 2022 αποφάσισε να διορίσει τον κ. Marcel Constantin Cobuz ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 1η Ιανουαρίου 2023, στη θέση του κ. Ευστράτιου-Γεώργιου (Τάκη) Αράπογλου. Ο κ. Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου θα αποχωρήσει από τη θέση του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την ημερομηνία αυτή. Ο κ. Marcel Constantin Cobuz διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Ευστράτιου-Γεώργιου (Τάκη) Αράπογλου. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τον Ιούνιο του 2022, ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος θα αναλάβει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου την 1η Ιανουαρίου 2023.

Επιδόσεις αγορών για το Εννεάμηνο 2022 Η.Π.Α.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά του Ομίλου τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο και κερδοφορίας. Κατά το τρίτο τρίμηνο οι δραστηριότητες του Τιτάνα στις ΗΠΑ κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα χάρη στη συνεχιζόμενη δυναμική πορεία της αγοράς, επιτρέποντας την επιτυχή αύξηση των τιμών προκειμένου να αντισταθμιστεί η συνεχιζόμενη άνοδος του κόστους.

Η Φλόριντα παρουσιάζει ένα ακμάζον επιχειρηματικό περιβάλλον, ωφελούμενη από τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα νέων επενδύσεων, την υψηλότερη αύξηση θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη σε δημογραφικό και σε οικονομικό επίπεδο. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την αγορά παραμένουν σταθεροί κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς η οικονομία της Φλόριντα συνέχισε να κινείται ανοδικά ενώ οι επιπτώσεις στις δραστηριότητές μας από τον τυφώνα Ίαν ήταν περιορισμένες. Τα επενδυτικά προγράμματα υποδομών συνέχισαν να υλοποιούνται, ενώ αυξήθηκε και η ζήτηση για δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε θαλάσσιες εφαρμογές. Η άνοδος στον κλάδο κατοικίας και η δραστηριότητα στον κλάδο υποδομών στήριξαν τη ζήτηση στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες.

Συγχρόνως, ο Όμιλος συνεχίζει το πρόγραμμα επενδύσεων στοχεύοντας την αξιοποίηση της αναμενόμενης -για τα επόμενα χρόνια- ανάπτυξης της αγοράς, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, βελτιώνοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα και ενισχύοντας τα logistics. Οι πωλήσεις τσιμέντου Τύπου IL (χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα) αυξήθηκαν περαιτέρω και αγγίζουν πλέον σχεδόν το 100% των συνολικών πωλήσεών μας στις ΗΠΑ.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, σημειώθηκαν αυξήσεις στις τιμές, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της κερδοφορίας μετά την πτώση που σημειώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 46,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι και διαμορφώθηκαν σε €63,5 εκ. έναντι €43,2 εκ. Σε δολάρια ΗΠΑ η αύξηση ήταν της τάξεως του 25,6%.

Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ, ωφελούμενες από το ισχυρό αμερικανικό δολάριο, αυξήθηκαν κατά 31,7% σε €963,3 εκ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €130,4 εκ. έναντι €126,7 εκ., σημειώνοντας αύξηση 2,9% σε σχέση με το 2021.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Οι τάσεις στην εγχώρια ελληνική αγορά παρέμειναν θετικές, στους ίδιους ρυθμούς με αυτούς που ήδη υπήρχαν κατά τη διάρκεια του έτους. Οι πωλήσεις συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, ενώ οι αυξήσεις των τιμών συνέβαλαν στην αντιστάθμιση του αυξανόμενου κόστους, αποκαθιστώντας τα περιθώρια κερδοφορίας. Όσον αφορά τις εξαγωγές, δεδομένης της δυναμικής των εξαγωγικών μας προορισμών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, υλοποιήθηκαν με επιτυχία αυξήσεις τιμών, αντισταθμίζοντας τα υψηλότερα κόστη παραγωγής και μεταφοράς. Τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να ενισχύουν την αγορά, ενώ ταυτόχρονα προχωρά και η υλοποίηση άλλων μεγάλων έργων υποδομής. Χάρη στις νέες μονάδες έτοιμου σκυροδέματος, οι οποίες εξυπηρετούν τα μεγάλα εργοτάξια, μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε την παρουσία μας στις αγορές που βρίσκονται κοντά σε αναπτυσσόμενες αστικές περιοχές. Συγχρόνως, πρωτοβουλίες με στόχο την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος και του κόστους παραγωγής για την αντιμετώπιση της μεταβλητότητας που του κόστους εισροών, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι πωλήσεις για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 αυξήθηκαν κατά 20,9% σε €235,1 εκ., ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €23,6 εκ. έναντι €20,4 εκ., σημειώνοντας αύξηση 15,4%.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, οι οποίες αποτυπώνονται άμεσα στις πολύ υψηλότερες τιμές ενέργειας, επηρέασαν τις αγορές μας, με αποτέλεσμα η δραστηριότητα κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, λόγω της περιορισμένης προσφοράς στην περιοχή, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων ενώ διαμορφώθηκαν οι απαιτούμενες συνθήκες για την αύξηση των τιμών σε όλες τις αγορές. Τα μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακά έργα στην αγορά κατοικίας ενισχύουν την αγορά και αντισταθμίζουν την υποχώρηση που σημειώθηκε στα μικρής κλίμακας έργα του ιδιωτικού τομέα. Η διάθεση προϊόντων τσιμέντου με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα συνεχίστηκε στις περισσότερες χώρες κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, παράλληλα με τις επενδύσεις στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, χάρη στις οποίες ο Όμιλος βελτιώνει την αποδοτικότητά του και αντιμετωπίζει τις πιέσεις από τα αυξημένα κόστη.

Οι πωλήσεις στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά το εννεάμηνο του 2022 αυξήθηκαν κατά 29,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2021 και ανήλθαν σε €278,4 εκ., ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 5,0% και διαμορφώθηκαν στα €65,6 εκ.

Ανατολική Μεσόγειος

Στην Αίγυπτο η αγορά τσιμέντου συνέχισε να κινείται ανοδικά με ρυθμό 4%, αποτυπώνοντας τις αυξημένες ανάγκες της χώρας για έργα υποδομής και για κατοικίες, παρά τις μακροοικονομικές δυσκολίες που πλήττουν την εγχώρια αγορά. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι τιμές εξακολούθησαν να αυξάνονται. Παράλληλα, η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει για ακόμη ένα έτος την εφαρμογή του μηχανισμού ελέγχου της παραγωγής, αυξάνοντας παράλληλα τις επιτρεπόμενες επιμεριζόμενες ποσότητες για όλους τους παραγωγούς. Συνεχίσαμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας περισσότερους τύπους ανάμεικτου τσιμέντου ενώ επιταχύναμε τις επενδύσεις για την χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Η Τουρκία αντιμετωπίζει μια σοβαρή μακροοικονομική κρίση, η οποία επιδεινώνεται λόγω των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στον υπόλοιπο κόσμο. Δεδομένων των συνθηκών, οι πωλήσεις τσιμέντου στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν, καθώς τα κρατικά έργα έχουν επιβραδυνθεί και γενικότερα η επενδυτική δραστηριότητα έχει μειωθεί. Οι επενδύσεις στον κλάδο των ακινήτων εξακολουθούν να θεωρούνται μια ασφαλής επιλογή για την τοποθέτηση κεφαλαίων και, ως εκ τούτου, στηρίζουν τη δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο. Η κυβέρνηση θέσπισε επίσης ένα πρόγραμμα επιδότησης της κατασκευής κατοικιών, το οποίο θα ενισχύσει την κατανάλωση τσιμέντου. Οι εξαγωγές παρέχουν μια σταθερή αγορά για τη χώρα και πρόσφατα ο Όμιλος ολοκλήρωσε και έθεσε σε λειτουργία ένα νέο εξαγωγικό σταθμό στο λιμάνι της Σαμψούντας στη Μαύρη Θάλασσα, από τον οποίο άρχισαν ήδη με επιτυχία οι εξαγωγές τσιμέντου προς τις ΗΠΑ. Οι αυξήσεις των τιμών συνεχίζονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα μεταβαλλόμενα επίπεδα κόστους. Από τον Ιούνιο ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εφαρμόζει στις δραστηριότητές του στην Τουρκία το ΔΛΠ 29 για τις υπερπληθωριστικές οικονομίες.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 οι πωλήσεις της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκαν στα €185,0 εκ., καταγράφοντας αύξηση 51,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €15,0 εκ. έναντι €3,5 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2021.
Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Στη Βραζιλία, τα υψηλά επιτόκια σε συνδυασμό με το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα, επηρέασαν αρνητικά τον κατασκευαστικό κλάδο. Οι επιπτώσεις από τη διεθνή οικονομική κατάσταση επηρέασαν τις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών, οι οποίες κινήθηκαν ανοδικά. Λόγω αυτών των εξελίξεων, οι συνολικές πωλήσεις τσιμέντου στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 2,9% τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, ενώ οι αυξήσεις των τιμών δεν ήταν επαρκείς για να αντισταθμίσουν την αύξηση του κόστους.

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, η κοινοπραξία Apodi κατέγραψε άνοδο των πωλήσεων στα €83,4 εκ. έναντι €60,6 εκ. το πρώτο εννεάμηνο του 2021, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €12,2 εκ. έναντι €14,4 εκ. το 2021.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η πρόοδος όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό συνεχίστηκε και αυτό το τρίμηνο, καθώς όλο και περισσότερες καινοτόμες λύσεις βρέθηκαν επιτυχώς από το στάδιο της επικύρωσης της ιδέας (“proof of concept”) σε αυτό της υλοποίησης και της εφαρμογής στις παραγωγικές μονάδες του Ομίλου.

Σε συνέχεια της εφαρμογής των συστημάτων βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο (RTOs) και στα δύο εργοστάσια των ΗΠΑ, επιταχύνθηκε η εφαρμογή τους αυτό το τρίμηνο, και στις μονάδες άλεσης στο εργοστάσιο του Ομίλου στη Βόρεια Μακεδονία αλλά και στον κλίβανο στο εργοστάσιο του Καμαρίου στην Ελλάδα. Με αυτά τα συστήματα, ο Όμιλος επιτυγχάνει αύξηση της παραγωγής κλίνκερ και τσιμέντου, χάρη στην αύξηση της παραγωγής και την αποφυγή βλαβών, αλλά και σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το επιταχυμένο πλάνο υλοποίησης του προγράμματος, αυτά τα συστήματα (RTOs) αναμένεται να εγκατασταθούν σε όλα τα εργοστάσια του Ομίλου έως το τέλος του 2023.

Επιπλέον, οι προηγμένοι μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων για το δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με τη χρήση δεδομένων της ψηφιακής αλυσίδας και της τεχνολογίας του ψηφιακού αντιγράφου (“digital twinstechnology”), τέθηκαν επιτυχώς σε λειτουργία σε επιπλέον προϊόντα και σε νέες περιοχές δραστηριοποίησης της Titan America παρέχοντας πιο αποτελεσματική -από πλευράς κόστους- εφοδιαστική αλυσίδα και μία καλύτερη και πιο ευέλικτη εξυπηρέτηση πελατών. Μετά την ίδρυση της θυγατρικής μας εταιρίας CemAI νωρίτερα φέτος, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκίνησε, αυτό το τρίμηνο, την εμπορική αξιοποίηση της νέας ψηφιακής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών προσφέροντας λύσεις πρόβλεψης βλαβών που βασίζονται στη μηχανική εκμάθηση, στην διεθνή βιομηχανία τσιμέντου. Αυτή η ιδιαίτερη υπηρεσία, η οποία έχει ήδη διατεθεί σε πελάτες του διεθνώς, συνδυάζει πρωτοποριακές ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνογνωσία έμπειρων στελεχών της βιομηχανίας τσιμέντου.

Επιδόσεις ESG

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανανέωσε τους στόχους μείωσης του CO2 σύμφωνα με το σενάριο των 1,5°C και τους υπέβαλε για επικύρωση στην πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), αμέσως μετά τη θέσπιση του πλαισίου για τον κλάδο του τσιμέντου, φέτος τον Σεπτέμβριο. Τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, οι άμεσες εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 5,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι, χάρη στη σημαντική αύξηση των τσιμέντων μειωμένων εκπομπών CO2 και τη χρήση περισσότερων εναλλακτικών καυσίμων. Ο Όμιλος αύξησε τις πωλήσεις «πράσινων» προϊόντων σχεδόν σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται, σύμφωνα με τη δέσμευση που έχει αναλάβει για αύξηση της συμμετοχής τους στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου σε ποσοστό άνω του 50% έως το 2030.
Το καινοτόμο έργο H2CEM του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την παραγωγή και τη χρήση «πράσινου» υδρογόνου στον κλάδο του τσιμέντου εντάχθηκε στα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI «Hy2Use»). Το H2CEM αποτελεί σήμερα το μοναδικό έργο στο δεύτερο IPCEI που εντάσσει τη χρήση του υδρογόνου κατά την παραγωγή τσιμέντου. Συνολικά, περισσότερες από 90 δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, επιταχύνοντας την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα.

Ως αναγνώριση των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Ομίλου σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), ο Όμιλος αξιολογήθηκε με «ΑΑ» από την MSCI ESG Ratings για δεύτερη συνεχή χρονιά και τοποθετείται μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων στον κλάδο του.

Προοπτικές

Το αυξημένο κόστος ενέργειας, τα υψηλότερα επιτόκια και ο κίνδυνος ύφεσης συνιστούν ασφαλώς προκλήσεις για την ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου. Από την άλλη, τα θεμελιώδη μεγέθη διαμόρφωσης της ζήτησης του τσιμέντου -δηλαδή η ανάπτυξη της οικονομίας και η αύξηση του πληθυσμού- διατηρούν τη δυναμική τους σε συνδυασμό με τα προγράμματα επενδύσεων για έργα υποδομών στις κύριες αγορές μας.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει τους αστάθμητους παράγοντες στο άμεσο μέλλον, δεδομένης της αποδεδειγμένης ανθεκτικότητάς του, ενώ το προσωπικό του εστιάζει συνεχώς στη διασφάλιση της θετική σχέσης τιμών και κόστους, στην αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και της ρευστότητας του Ομίλου, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της θετικής εμπειρίας των πελατών μας.

Στις ΗΠΑ, οι θετικές προοπτικές διατηρούνται αμετάβλητες και για τους επόμενους μήνες. Οι συμβάσεις για μελλοντική εκτέλεση και τα πλήθος προς εκτέλεση έργα, διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Το απόθεμα απούλητων κατοικιών παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι τα υψηλότερα επιτόκια των στεγαστικών δανείων μείωσαν κάπως την αγοραστική ζήτηση, ιδίως για μονοκατοικίες. Παράλληλα όμως, η ζήτηση για συγκροτήματα κατοικιών παραμένει ανθεκτική. Η δραστηριότητα σε χρηματοδοτούμενα από τις Πολιτείες ή από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έργα υποδομών είναι αυξημένη και αναμένεται να αναπτυχθεί περισσότερο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ο πληθωρισμός, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να επιβραδύνουν την αγορά βραχυπρόθεσμα. Ο Όμιλος διατηρεί την εμπιστοσύνη του στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς των ΗΠΑ, και θα συνεχίσει να ενδυναμώνεται, να βελτιώνει την παραγωγική διαδικασία και να προχωρά απρόσκοπτα στο αναπτυξιακό του πρόγραμμα.

Η τόνωση των επενδύσεων που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα είναι θετική για τις δραστηριότητές μας. Δεδομένης της έντονης δραστηριότητας σε πολλά έργα υποδομής, ο Όμιλος έχει γερές βάσεις μέσω της παρουσίας του στην αγορά στις σημαντικότερες περιοχές ανάπτυξης. Παράλληλα, ο αναπτυσσόμενος τουριστικός κλάδος συμβάλλει στον όγκο των υλοποιούμενων έργων, καθώς βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει και αυξάνει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις. Παρά το κλίμα αβεβαιότητας λόγω των διεθνών συνθηκών, ο Όμιλος εξακολουθεί να ενισχύει τις μονάδες του και μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες αναμένει να θέσει σε λειτουργία στα εργοστάσιά του έργα για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα έργα αυτά, θα επιτρέψουν την βελτίωση της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστους, τον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και την αύξηση της παραγωγής πιο πράσινων προϊόντων.

Οι σημαντικές αυξήσεις του κόστους παραγωγής και η αβεβαιότητα που προκύπτει από τις επικρατούσες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία θα λειτουργήσουν ως ανασταλτικοί παράγοντες για τις δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, περιορίζοντας και τις επενδύσεις στον συγκεκριμένο γεωγραφικό τομέα. Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η πορεία των τιμών της ενέργειας θα συνεχίσει να καθορίζει και τα επίπεδα της κερδοφορίας.

Η πρόσφατη συμφωνία της Αιγύπτου με το ΔΝΤ για ένα νέο πρόγραμμα στήριξης αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των μακροοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα. Η παράταση για ακόμη ένα έτος του μηχανισμού ελέγχου της παραγωγής τσιμέντου, με αυξημένες ποσότητες, παρέχει ένα πλαίσιο ασφαλείας για τον Όμιλο όσον αφορά τη διατήρηση της παραγωγής τσιμέντου και της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων του, ενώ βελτιώνει τα επίπεδα κόστους.

Στην Τουρκία η ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών και τα επίπεδα ρεκόρ του υπερπληθωρισμού συνεχίζουν να επηρεάζουν την κατασκευαστική δραστηριότητα. Ωστόσο, η εφαρμογή της δυναμικής πολιτικής τιμολογήσεων και η ενίσχυση των νέων εξαγωγικών δυνατοτήτων του Ομίλου θα συμβάλουν στην βελτίωση της κερδοφορίας. Διατηρούμε την εστίασή μας στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των δραστηριοτήτων μας υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες και θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε ένα βιώσιμο και πιο πράσινο προφίλ για τον Όμιλο, ενώ έχουμε ήδη αναλάβει πρωτοποριακές πρωτοβουλίες για την επίτευξη του ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα και του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε περισσότερο τους πελάτες μας, να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας, να καλλιεργήσουμε νέες δεξιότητες για το μέλλον και να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις πωλήσεις και τα περιθώρια κερδοφορίας.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn