Connect with us

Φυσικό Αέριο-LPG

Για συγχρηματοδότηση ΠΔΕ-ΕΣΠΑ έργα του ΔΕΣΦΑ, ύψους 22 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε

στις

Υπεγράφη η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό πράξεων, ύψους και διαδικασίας χρηματοδότησης του ΔΕΣΦΑ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων ανέρχεται στα 22 εκατ. ευρώ.

Η επιχορήγηση βάσει της παρούσας απόφασης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αφορά στα παρακάτω έργα:

Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 5,3 εκατ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 57,5% από το Π.Δ.Ε. Στόχο της δράσης αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης βυτίων ΥΦΑ στην εγκατάσταση της Ρεβυθούσας.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) έχει αναπτυχθεί κυρίως στην Ανατολική πλευρά της χώρας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, η ανάπτυξη εφαρμογής για τη φόρτωση βυτιοφόρων και η μεταφορά του σε εγκαταστάσεις καταναλωτών εκτιμάται ότι θα αυξήσει την κατανάλωση του φυσικού αερίου στη χώρα.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 1 έτος.

Σταθμός συμπίεσης απαερίων ΥΦΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 5,6 εκατ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 60,5% από το Π.Δ.Ε.

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση 2 παλινδρομικών συμπιεστών, με συνολική εκτιμώμενη ισχύ της τάξης των 800 kW, με στόχο τη μείωση της απώλειας των απαερίων των δύο υφιστάμενων δεξαμενών ΥΦΑ, καθώς και της τρίτης υπό κατασκευή δεξαμενής.

Ο σταθμός αυτός θα παραλαμβάνει τα απαέρια που δημιουργούνται από την εξάτμιση του ΥΦΑ εντός των δεξαμενών και των σωληνώσεων του σταθμού και θα τα οδηγεί, μέσω του Μετρητικού Σταθμού Αγίας Τριάδας, στο Σύστημα Μεταφοράς ΦΑ.

Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσει η σημερινή, αναγκαστική, καύση των απαερίων στον πυρσό της Ρεβυθούσας όταν ο σταθμός –λόγω χαμηλής ζήτησης- δε λειτουργεί για την τροφοδοσία του Συστήματος Μεταφοράς.

Το προτεινόμενο έργο πέραν της μείωσης της τιμής προμήθειας για τους χρήστες ΥΦΑ του σταθμού της Ρεβυθούσας θα έχει και σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος εκμηδενίζοντας τις εκπομπές διοξειδίου άνθρακα κατά την διάρκεια της μη λειτουργίας του σταθμού.

Η ανάπτυξη της ανωτέρω υποδομής συμβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού φυσικού αερίου στη χώρα και στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 3 έτη.

Αναβάθμιση γραφικού περιβάλλοντος SCADA στα Κέντρα Ελέγχου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 1,9 εκατ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 51,5% από το Π.Δ.Ε. Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας ενός νέου Συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων στα Κέντρα Ελέγχου του ΔΕΣΦΑ.

Ειδικότερα το εν λόγω έργο πληροφορικής, το οποίο περιλαμβάνει εργαλεία διαχείρισης εικόνων, γραφικών, βάσεων δεδομένων και συναγερμών του συστήματος φυσικού αερίου, θα αναβαθμίσει και θα εκσυγχρονίσει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις πληροφορικής που ρυθμίζουν το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου και εξασφαλίζουν την ομαλή και σταθερή χρήση του.

Επιπρόσθετα αναμένεται να αναβαθμίσει και τις υφιστάμενες δυνατότητες του συστήματος ως προς την φιλικότητα προς τον χρήστη, την καλύτερη εμφάνιση των παραμέτρων και την ευκολία σχεδίασης των γραφικών. Η σχεδιαζόμενη επένδυση ενεργειακής υποδομής, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στην περιοχή «Πάτημα» Ελευσίνας.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 2 έτη.

Σταθμός Μ/Ρ στην Ν. Μεσημβρία για την σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον TAP

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 9,2 εκ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 59% από το Π.Δ.Ε. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση Μ/Ρ Σταθμού στη Νέα Μεσημβρία για τις ανάγκες σύνδεσης και διασφάλισης μονο-κατευθυντήριας ροής από τον ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline) στο ΕΣΜΦΑ (Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου), με δυναμικότητα τουλάχιστον 10 εκατ. Nm3/ημέρα.

Σε επόμενη φάση, θα εγκατασταθεί σταθμός συμπίεσης που θα καταστήσει τη διασύνδεση πλήρους αμφίδρομης ροής. Ο εν λόγω Μ/Ρ σταθμός είναι απαραίτητος λόγω της διαφοράς πίεσης λειτουργίας των δύο συστημάτων (93 barg και 66,4 barg αντίστοιχα).

Το σημείο διασύνδεσης των δύο δικτύων αποτελεί υλοποίηση των προβλεπόμενων στη Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας και της κοινής απόφασης των Ρυθμιστών Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας για την εξαίρεση του ΤΑΡ από την Ελεύθερη Πρόσβαση Τρίτων, βάσει των οποίων πρέπει να υλοποιηθεί τουλάχιστον ένα (1) σημείο διασύνδεσης των δικτύων ΕΣΦΑ – ΤΑΡ.

Το έργο αφορά: α) στην μελέτη και κατασκευή του Μετρητικού Σταθμού, β) στην κατασκευή μικρού μήκους αγωγού υψηλής πίεσης για την διασύνδεση των δύο συστημάτων και γ) στην αγορά των απαραίτητων εκτάσεων για την εγκατάσταση του μετρητικού σταθμού, αλλά συμπιεστή μελλοντικά.

Το έργο έχει ενταχθεί στον κατάλογο με τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος που καταρτίσθηκε από την Επιτροπή τον Νοέμβριο 2015 (κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός 89/2016). Η ανάπτυξη της ανωτέρω υποδομής συμβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διείσδυση του φυσικού αερίου στη χώρα.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 2 έτη.

Διευκρινίζεται πως το παραπάνω «πακέτο» έργων θα χρηματοδοτηθεί από Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, μετά από σχετική αξιολόγηση που διενεργούν οι αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης ενώ ο τελικός προϋπολογισμός των έργων, σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, θα διαμορφωθεί από το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, που θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

ypodomes.com

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα