Newsroom

Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ΕlvalHalcor στους αναλυτές, για τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2019 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι η ElvalHalcor παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης και της βιομηχανικής παραγωγής στις αγορές της Ευρώπης και τη μείωση της ζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, διατήρησε τους όγκους πωλήσεων, οδηγούμενη από την αναπτυξιακή πορεία στους πρώτους μήνες του 2019, τόσο στον κλάδο αλουμινίου, όσο και στον κλάδο του χαλκού, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα την οργανική κερδοφορία σε ενοποιημένη βάση και αυξάνοντάς τη σε εταιρική βάση.

Ενοποιημένος κύκλος και κέρδη

Συνεπεία των ανωτέρω, ήταν ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor να παρουσιάσει μείωση κατά 3,5% για το 2019 και να διαμορφωθεί σε 2.044,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.117,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις τιμές των μετάλλων, οι οποίες κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα διεθνώς και δευτερευόντως στους όγκους πωλήσεων, οι οποίοι μειώθηκαν οριακά κατά 0,5%.

Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του αλουμινίου ήταν μειωμένη κατά 10,4%, του χαλκού κατά 2,9% και του ψευδαργύρου κατά 7,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση. Η επιβράδυνση του τελευταίου τριμήνου είχε σαν αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) να ανέλθουν στα 140,2 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 142,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη, επηρεασμένα και από την πτωτική πορεία των τιμών των μετάλλων, ανήλθαν σε 145,1 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 166,9 εκατ. ευρώ για το 2018, καθώς το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου διαμορφώθηκε σε ζημία 2,1 εκατ. ευρώ για το 2019, έναντι κέρδους 23,0 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2018. Από την πτώση αυτή επηρεάστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 137,4 εκατ. ευρώ έναντι 165,2 εκατ. ευρώ για το 2018.

Σημαντική βελτίωση κατά 21,1% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος για το 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών στο τέλος του προηγούμενου έτους. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 41,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2019, έναντι 64,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη του 2018, με τη μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους να οδηγείται από τα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου.

Κλάδος αλουμινίου

Για το 2019, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε οριακή κάμψη του όγκου των πωλήσεων κατά 0,8%, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.026 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 4,9%, που οφείλεται κυρίως στις μειωμένες τιμές των μετάλλων και δευτερευόντως στην κάμψη της ζήτησης κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους που επηρέασε τους όγκους πωλήσεων. Το a-EBITDA ανήλθε στα 97,3 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 95,8 εκατ. ευρώ για την περσινή χρήση σημειώνοντας άνοδο κατά 1,6%.

Για επενδύσεις δαπανήθηκαν περί τα 130,0 εκατ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό, από τα οποία 118,7 εκατ. ευρώ για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα στο πλαίσιο του εξελισσόμενου επενδυτικού προγράμματος. Η εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του νέου θερμού ελάστρου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου, ενώ ήδη η εταιρεία έχει ξεκινήσει το επόμενο διετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 100 εκατ. ευρώ με στόχο τη μεγαλύτερη αξιοποίηση της νέας παραγωγικής δυναμικότητας.

Κλάδος χαλκού

Για το 2019 και παρά την αρνητική επίδραση από την πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, που μείωσε σημαντικά τη συνολική ζήτηση ιδιαίτερα σε προϊόντα έλασης, αλλά και τη μείωση του ρυθμών ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής οικονομίας που επηρέασε όλα τα προϊόντα γενικά, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων παρουσίασε μικρή αύξηση 0,3%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 1.018 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 2,0% έναντι του 2018, με το a-EBITDA να ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ έναντι 46 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, δαπανήθηκαν περί τα 17 εκατ. ευρώ για επενδύσεις, από τα οποία 8,0 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο των σωλήνων χαλκού στα Οινόφυτα, ενώ το ποσό των 8 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο έλασης χαλκού και κραμάτων στην Σόφια.

Προοπτικές 2020

Για το 2020, οι προοπτικές ξεκίνησαν θετικές, με ανάκαμψη της ζήτησης και της βιομηχανικής παραγωγής. Η εξέλιξη ωστόσο της επιδημίας του κορωνοϊού, άλλαξε τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία του ανθρώπινου δυναμικού, των προμηθευτών και συνεργατών της, λαμβάνοντας μέτρα που ταυτόχρονα διασφάλισαν τη συνέχεια λειτουργίας της παραγωγής με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις.

Αναφορικά με τις πωλήσεις, η πτωτική πορεία των ποσοτήτων σε πληττόμενες από την πανδημία χώρες λόγω επιβολής μερικών ή ολικών περιορισμών στην κίνηση και την παραγωγή (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία) ανακόπηκε μερικώς από αύξηση των πωλήσεων σε άλλες χώρες, ή και κλάδους όπως της συσκευασίας τροφίμων και των φαρμάκων όπου παρατηρήθηκε άνοδος της ζήτησης, ενώ στους περισσότερους τομείς η υποκείμενη ζήτηση παραμένει προς το παρόν ικανοποιητική.

Η πανδημία, όπως αναφέρθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας, και η αδυναμία ξένων τεχνικών να ταξιδέψουν στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα και τη μικρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων, όπως την έναρξη της λειτουργίας του νέου θερμού ελάστρου, η οποία πλέον αναμένεται να γίνει στα μέσα Μαΐου.

Επιπροσθέτως, υπογραμμίστηκε ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία διαθέτουν επάρκεια για την χρηματοδότηση του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης και έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στη συμμετοχή της ElvalHalcor στην έρευνα για αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των Η.Π.Α.. Η Εταιρεία συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, και λαμβάνοντας υπόψη της εμπορικές της πρακτικές, αναμένει το αποτέλεσμα να είναι θετικό.

Εν κατακλείδι, ο Όμιλος και η Εταιρεία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε όποιες μεταβολές στη ζήτηση, αλλά διατηρούν αμετάβλητη τη μακροχρόνια στρατηγική της επέκτασής της μέσω αύξησης των εξαγωγών της, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς της σε προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV