Connect with us

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Ελλάκτωρ: Παραχωρήσεις και ΑΠΕ σε μεγάλη άνοδο, πτώση για τις κατασκευές το 2019

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Κτίριο Ελλάκτωρ

Αύξηση της κερδοφορίας κατά 125% καταγράφηκε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κατά 57% στις Παραχωρήσεις σε σύγκριση με το 2018, ενώ η οικονομική επίδοση της Κατασκευής, σημείωσε μείωση τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και ως προς τα αποτελέσματα μετά από φόρους.

Τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα επιβεβαιώνουν τη στρατηγική που έχει παρουσιάσει η Διοίκηση και προβλέπει, μεταξύ άλλων, επικέντρωση σε Παραχωρήσεις και ΑΠΕ – με συνεχή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των αιολικών πάρκων – και ταυτόχρονη επικέντρωση της Κατασκευής σε Ελλάδα και Ρουμανία, καθώς και διακοπή δραστηριοτήτων (stop loss) σε χώρες ή σε έργα που είχαν αναληφθεί παλαιότερα και επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα.

Απόρροια αυτής της στρατηγικής, καθώς και της περιορισμένης δημοπράτησης νέων έργων στην Ελλάδα το 2019, είναι και ο περιορισμός του κύκλου εργασιών της Κατασκευής που οδήγησε σε συνεπακόλουθη μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2019, ο οποίος διαμορφώθηκε σε € 1.273,6 εκατ. έναντι € 1.857,3 εκατ. το 2018. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για τη χρήση 2019 σε € 80,6 εκατ. (€193,9 εκατ. εξαιρώντας μη επαναλαμβανόμενες ζημιές ύψους €113,3 εκατ. από κατασκευή φωτοβολταϊκών στο εξωτερικό, και κυρίως στην Αυστραλία, των οποίων η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί) έναντι € 142,9 εκατ. το 2018. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές € 84,0 εκατ. έναντι ζημιών € 25,8 εκατ. το 2018 και τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημιές € 105,7 εκατ. έναντι ζημιών € 95,6 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Ο Όμιλος έχει μειώσει πλέον σημαντικά τη δραστηριότητά του στο εξωτερικό, είτε ολοκληρώνοντας τα έργα που είχε αναλάβει (π.χ. Αυστραλία, Αλβανία, Σερβία) είτε αποχωρώντας από ζημιογόνες δραστηριότητες (stop loss) στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της Κατασκευής. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εξυγίανσης του ισολογισμού και του εξορθολογισμού της οικονομικής αποτύπωσης του Oμίλου, η Διοίκηση επέλεξε συνειδητά την απομείωση υπεραξίας που είχε σχηματιστεί από παρελθούσες εξαγορές εταιρειών της Κατασκευής, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω τα οικονομικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου Κλάδου με ζημιές € 41,8 εκατ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2019, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε: «Η επίδοση του 2019 είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής του Ομίλου για επικέντρωση στους κλάδους ΑΠΕ, Παραχωρήσεων, την ενίσχυση του κλάδου Περιβάλλοντος, αλλά και την αναδιάρθρωση του κλάδου Κατασκευής. Στην Κατασκευή κάναμε αποφασιστικά βήματα, όπως η απεμπλοκή από ζημιογόνα έργα και ο μεγάλος περιορισμός της εκτός συνόρων δραστηριότητας, με επικέντρωση του κατασκευαστικού κλάδου σε Ελλάδα και Ρουμανία, και υπηρεσιών Facility Management στο Κατάρ. Το 2020, οι προτεραιότητες είναι, πρώτον η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων επιλογών για την προστασία του Ομίλου και των ανθρώπων του από την πανδημία Covid-19, με παράλληλη έμφαση στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις δραστηριότητές μας, δεύτερον η υλοποίηση των επενδυτικών πλάνων των επιμέρους κλάδων και τρίτον η επίτευξη του στόχου αναδιάταξης της Κατασκευής».

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2019 διαμορφώθηκε σε € 846,0 εκατ. έναντι € 584,1 εκατ. στις 31.12.2018. Υπενθυμίζεται ότι πραγματοποιήθηκε επίσης η έκδοση δύο διεθνών ομολογιακών δανείων, το πρώτο των € 600 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2019 και το δεύτερο των € 70 εκατ. τον Ιανουάριο του 2020, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησης για τον Όμιλο και εξασφαλίζοντάς του πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές.

Στοιχεία ανά κλάδο δραστηριότητας

Κλάδος Κατασκευής

Ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε κατά τη χρήση 2019 έσοδα € 875,2 εκατ., μειωμένα κατά 40,2% έναντι εσόδων € 1.463,1 εκατ. το 2018. Σε επίπεδο EBITDA το αποτέλεσμα του κλάδου Κατασκευής ήταν αρνητικό € 127,0 εκατ. (αρνητικό € 13,8 εκατ. εξαιρώντας μη επαναλαμβανόμενες ζημιές ύψους €113,3 εκατ. Φ/Β στα έργα εξωτερικού) έναντι αρνητικού αποτελέσματος € 91,9 εκατ. το 2018. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων για τη χρήση 2019, προέκυψαν ζημιές € 146,4 εκατ. έναντι ζημιών € 126,8 εκατ. το 2018, ενώ μετά από φόρους ο κλάδος Κατασκευής είχε ζημιές € 154,9 εκατ. έναντι ζημιών € 132,4 εκατ. το 2018.

Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2019 έχουν επιβαρυνθεί με μη-επαναλαμβανόμενες ζημιές € 113,3 εκατ. από έργα κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων στο εξωτερικό λόγω αυξημένου κόστους που προκλήθηκε από ελαττωματικά υλικά προμηθειών, καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων οι οποίες απέφεραν και ποινικές ρήτρες καθώς και λόγω αυξημένων απαιτήσεων του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, ειδικότερα στην περίπτωση της Αυστραλίας. Τα έργα αυτά συνολικής συμβατικής αξίας € 350 εκατ. βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης. Επίσης, μετά τη διενέργεια του ετήσιου Ελέγχου Απομείωσης Υπεραξίας, σύμφωνα με τον οποίο, η αξία χρήσης του κλάδου ήταν μικρότερη από τη λογιστική του αξία σε επίπεδο ενοποίησης, τα αποτελέσματα του κλάδου επιβαρύνθηκαν με απομείωση ποσού € 41,8 εκατ. της υπεραξίας που είχε σχηματιστεί στο παρελθόν από τις εξαγορές εταιρειών με κατασκευαστική και λατομική δραστηριότητα.

Κατά το 2019 υπήρξε περιορισμένη δημοπράτηση νέων έργων στην Ελλάδα. Από πλευράς υλοποίησης έργων, έμφαση δόθηκε στην πρόοδο των έργων Μετρό στη Θεσσαλονίκη, στην υλοποίηση του έργου Gold Line Metro στο κράτος του Κατάρ και στην υλοποίηση οδικών αξόνων, καθώς και σιδηροδρομικών έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις λοιπές χώρες των Βαλκανίων.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 31.12.2019 σε € 1,3 δισ., καθώς το 2019 υπεγράφησαν συμβάσεις αξίας € 337,4 εκατ. (Ελλάδα, Ρουμανία και Facilities Management στο Κατάρ), ενώ μετά τις 31.12.2019 υπογράφηκαν επιπλέον συμβάσεις ύψους € 235 εκατ. (Ελλάδα και Ρουμανία) και εκκρεμεί η υπογραφή συμβάσεων για νέα έργα ύψους € 570 εκατ. στα οποία η ΑΚΤΩΡ είναι μειοδότης ή προσωρινός ανάδοχος (Ελλάδα και Ρουμανία). Επιπροσθέτως, η ΑΚΤΩΡ συγκαταλέγεται μεταξύ των δύο τελικών διεκδικητών που έχουν υποβάλει δεσμευτική οικονομική προσφορά για το έργο «Γραμμή 4 – Τμήμα Α’ – Άλσος Βεϊκου – Γουδή» του Μετρό της Αθήνας συνολικού προϋπολογισμού €1,51 δισ., ενώ συμμετέχει στον διαγωνισμό του έργου «Λειτουργία και συντήρηση του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων Ψυττάλειας» προϋπολογισμού € 260 εκατ.

Τέλος, αναμένεται αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων, ως αποτέλεσμα των εξαγγελιών της ελληνικής κυβέρνησης για επιτάχυνση της υλοποίησης έργων, αλλά και ως συνέπεια των μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία του Covid-19 στις Οικονομίες των χωρών που δραστηριοποιείται στρατηγικά η ΑΚΤΩΡ, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες σε έργα Υποδομών που αφορούν στην δραστηριότητα της εταιρείας.

Αυτή τη στιγμή οι διεθνείς δραστηριότητες συνεισφέρουν περίπου το 48% των εσόδων της δραστηριότητας κατασκευής (2019) ενώ αντιπροσωπεύουν το 58% του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου (συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων) και επικεντρώνονται στη Ρουμανία. Σε σχέση με τη διεκδίκηση έργων στο κράτος του Κατάρ, ακολουθείται πλέον πολύ επιλεκτική προσέγγιση, στοχεύοντας κυρίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Facility Management.

Ως προς τις επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19 μέχρι στιγμής, στον Κατασκευαστικό τομέα έχει επηρεαστεί σε ένα βαθμό η ικανότητα εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, ενώ αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά και το χρονοδιάγραμμα συμβασιοποίησης νέων έργων για την αναπλήρωση του ανεκτέλεστου.

Κλάδος Παραχωρήσεων

Για τη χρήση 2019 τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων ήταν € 239,9 εκατ. έναντι € 240,6 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,3%. Η αύξηση της κυκλοφορίας στα ώριμα έργα παραχωρήσεων συνεχίστηκε και το 2019, με την κίνηση στην Αττική Οδό να καταγράφει αύξηση 4,5%, στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 6,0%, στην Ολυμπία Οδό 4,7% και στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου 7,6%. Η αύξηση αυτή, ωστόσο, στα έσοδα του τομέα παραχωρήσεων αντισταθμίστηκε από α) τη μη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ΕΠΑΔΥΜ (έσοδα € 3,5 εκατ. το 2018) λόγω πώλησης της συμμετοχής του 50% της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στην ΗΛΕΚΤΩΡ τον Μάιο του 2019 και β) τη μείωση των εσόδων των Αττικών Διαδρομών από το έργο της Εγνατίας Οδού (€ 5,0 εκατ.) κυρίως λόγω μειωμένου κατασκευαστικού εσόδου από νέους σταθμούς διοδίων.

Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων για τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε σε € 155,1 εκατ. έναντι € 168,6 εκατ. το 2018. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση στη χρήση 2018 αναδρομικής προσαρμογής του προγράμματος Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας του Μορέα με θετική επίδραση ύψους € 20,3 εκατ.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων υπήρξαν κέρδη € 60,4 εκατ. έναντι € 80,9 εκατ. για τη χρήση 2018, μειωμένα κατά 25,3% και τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν σε € 41,0 εκατ. έναντι € 26,1 εκατ. το 2018, αυξημένα κατά 57,1%. Σημειώνεται ότι το 2018 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους περιλάμβαναν αρνητική επίδραση από προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης € 31,4 εκατ.

Τον Απρίλιο του 2019 η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ανακηρύχτηκε «Προτιμητέος Επενδυτής» στο διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών, που πραγματοποίησε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ήταν προγραμματισμένη για τα τέλη Μαρτίου 2020, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας Covid-19 και πλέον αναμένεται να υπογραφεί εντός των επόμενων εβδομάδων, ανοίγοντας το δρόμο για μία επένδυση συνολικής αξίας περί τα € 100 εκατ.

Σε σχέση με νέα έργα, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ εστιάζει σε έργα, των οποίων ο προϋπολογισμός κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) υπερβαίνει συνολικά τα € 3,5 δισ.:

-στην Εγνατία Οδό και τους τρεις κάθετους άξονές της,
-στην Υποθαλάσσια Ζεύξη της Σαλαμίνας και
-στο έργο «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο και στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη με ΣΔΙΤ», για το οποίο η εταιρεία έχει προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (Β΄ Φάση).

Επιπλέον των ανωτέρω, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ έχει υποβάλλει Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα έργα:

-Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των Σχολικών Μονάδων και Πάρκου του Δήμου Χανίων με ΣΔΙΤ.
-Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ΣΔΙΤ
-Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου Τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη με ΣΔΙΤ.

Ως προς τις επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19 μέχρι στιγμής, η κυκλοφορία μειώθηκε σημαντικά μετά την πλήρη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης (~70% αφορά ημερήσια κυκλοφορία για την περίοδο 23.03.2020 μέχρι τις 28.4.2020, αλλά η κίνηση στην Αττική Οδό σωρευτικά από την αρχή του έτους είναι της τάξης του -25%).

Οι εταιρείες παραχώρησης:

-έχουν προχωρήσει σε γνωστοποίηση στο κράτος για την ενεργοποίηση των σχετικών άρθρων των Συμβάσεων
-λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο περιορισμού των συνεπειών πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των χρηστών των αυτοκινητοδρόμων
-Κλάδος Περιβάλλοντος

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Περιβάλλοντος για το 2019 ανήλθε σε € 87,1 εκατ., έναντι € 86,3 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,9%. Το EBITDA του κλάδου Περιβάλλοντος για τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε σε € 6,7 εκατ. έναντι € 26,4 εκατ. το 2018. Πρέπει να σημειωθεί πως το αντίστοιχο διάστημα του 2018 περιελάμβανε μη-επαναλαμβανόμενο κέρδος ποσού € 4,2 εκατ. (λόγω αντιστροφής παλαιότερης πρόβλεψης από διακανονισμό στο πλαίσιο της Συμπληρωματικής Συμφωνίας της 21ης Μαΐου 2018 για το έργο Λάρνακας) καθώς και αναδρομικές αποζημιώσεις για μη συμβασιοποιημένες εργασίες προηγούμενων ετών ύψους € 5,8 εκατ., οι οποίες μερικώς αντισταθμίστηκαν από πρόβλεψη € 2,0 εκατ. για επισφαλείς απαιτήσεις. Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2019 επιβαρύνθηκαν κυρίως λόγω:

-αναγνώρισης ζημιών € 4,1 εκατ. στην Helector Recycling Osnabruck GmbH
-μειωμένων εισερχόμενων ποσοτήτων στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (€ 2,5 εκατ.) καθώς και στις μονάδες διαχείρισης κλινικών αποβλήτων (€ 0,4 εκατ.)
-απομείωσης υπεραξίας (goodwill) της Helector GmbH που τέθηκε υπό εκκαθάριση ύψους € 1,5 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιές € 0,9 εκατ. έναντι κερδών € 21,2 εκατ. το 2018 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημιές € 1,8 εκατ. έναντι κερδών € 15,2 εκατ. το 2018.

Σημειώνεται ότι την 28.05.2019 πραγματοποιήθηκε η αγορά του 75% της Εταιρείας Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ASA RECYCLE. Επιπλέον, την 21.05.2019 πραγματοποιήθηκε η ενδοομιλική απόκτηση του υπόλοιπου 50% της ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε., από την «ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε».

Η ΗΛΕΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της είτε αποκλειστικά είτε ως μέλη κοινοπραξιών υπέγραψαν κατά το 2019 μία σειρά από συμβάσεις έργων, με τις κυριότερες εξ αυτών να αντιπροσωπεύουν έργα συνολικού προϋπολογισμού περί τα € 40 εκατ.

Ως προς τις επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19 μέχρι στιγμής, ο τομέας του Περιβάλλοντος δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά, αν και υπάρχει κίνδυνος καθυστερήσεων στις εισπράξεις και μείωσης των τιμών των ανακυκλώσιμων υλικών.

Κλάδος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το 2019 ανήλθε σε € 64,0 εκατ. έναντι € 60,2 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4%. Το EBITDA του κλάδου των ΑΠΕ για τη χρήση 2019 ανήλθε σε € 50,1 εκατ. έναντι € 42,1 εκατ. το 2018, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά 19,1%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 25,4 εκατ. έναντι € 17,5 εκατ. το 2018, αυξημένα κατά 45,2% και τα κέρδη μετά από φόρους, λαμβανομένης υπόψη της αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που προέκυψε από την απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ανήλθαν σε € 33,9 εκατ. έναντι € 15,1 εκατ. για την προηγούμενη χρήση.

Το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος του κλάδου ΑΠΕ ανέρχονταν στις 31.12.2019 σε 401 MW, από τα οποία τα 105,6 MW βρίσκονταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μέχρι σήμερα είχαν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία επιπλέον 90 MW, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του κλάδου ΑΠΕ να ανέρχεται πλέον στα 491 MW. Σε στάδιο κατασκευής βρίσκονται σήμερα ακόμη δύο αιολικά πάρκα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 88,2 MW, για τα οποία ο αρχικός στόχος ήταν να τεθούν σε λειτουργία μέχρι 31.12.2020, λόγω όμως των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στη καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, η ολοκλήρωσή τους μετατίθεται για το 2021. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι λόγω της πανδημίας έχει δοθεί τετράμηνη παράταση για την ισχύ των όρων σύνδεσης έργων ΑΠΕ.

Επιπλέον των προαναφερθέντων, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαθέτει 454,14 MW έργων ΑΠΕ (κυρίως αιολικά πάρκα) σε διάφορα στάδια αδειοδότησης.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 708 GWh, αυξημένη κατά 6,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018, γεγονός που οφείλεται στην κατ’ αντίστοιχο ποσοστό αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ. Το μέσο ετήσιο capacity factor του 2019 παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητο σε 26,8% έναντι 26,9% της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων

O κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων του Ομίλου είχε για το 2019 έσοδα € 7,1 εκατ. έναντι € 6,9 εκατ. το 2018, αυξημένα κατά 3,7%. Το EBITDA του κλάδου Ανάπτυξης Ακινήτων για τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε σε € 2,6 εκατ. έναντι € 4,8 εκατ. το 2018. Πρέπει να σημειωθεί πως η χρήση 2018 περιελάμβανε αναστροφή απομείωσης της αξίας επενδυτικού ακινήτου ποσού € 2,8 εκατ. και απομειώσεις απαιτήσεων ποσού € 0,4 εκατ. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων ο κλάδος είχε ζημιές € 0,4 εκατ. έναντι κερδών € 2,0 εκατ. για τη χρήση 2018 και οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 1,6 εκατ. έναντι κερδών € 1,4 εκατ. το 2018.

Η κύρια δραστηριότητα του κλάδου το 2019 ήταν η λειτουργία του Εμπορικού Πάρκου «Smart Park» στη θέση Γυαλού στα Σπάτα Αττικής. Η κατασκευή της Β΄ Φάσης του Εμπορικού Πάρκου, εμβαδού 15.200 τ.μ. περίπου, ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος και η εμπορική λειτουργία της νέας ανάπτυξης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 έχοντας επιτευχθεί μίσθωση συνολικής επιφανείας περίπου 11.000 τ.μ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% της μισθωτικής επιφάνειας του νέου κτηρίου.

Η απόδοση του Εμπορικού Κέντρου παρακολουθείται στενά από τη διοίκηση μέσω δεικτών, με κυριότερους αυτούς του δείκτη επισκεψιμότητας και του δείκτη πωλήσεων των καταστημάτων. Σύμφωνα με τους ανωτέρω δείκτες για το 2019 παρατηρήθηκε αύξηση της επισκεψιμότητας του Κέντρου κατά 9% περίπου σε σχέση με το 2018, ενώ οι πωλήσεις των καταστημάτων σημείωσαν άνοδο κατά 13% αντίστοιχα.

Ως προς τις επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19 μέχρι στιγμής, στον τομέα Ανάπτυξης Ακινήτων η αναστολή λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων, σε συνδυασμό με τη μείωση των μισθωμάτων επαγγελματικής μίσθωσης, επηρεάζουν τον ευρύτερο σχεδιασμό του κλάδου.

image_pdfimage_print

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Πως θα μοιράσει η Κομισιόν τα 625 δισ. ευρώ του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Newsroom Ypodomes.com

Δημοσιεύθηκε

στις

Λογότυπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει στρατηγική καθοδήγηση για την εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ετήσια στρατηγική της για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2021 (ΕΣΒΑ). Ο μηχανισμός είναι το βασικό μέσο ανάκαμψης στον πυρήνα του NextGenerationEU, που θα βοηθήσει την ΕΕ να εξέλθει ισχυρότερη και ανθεκτικότερη από την τρέχουσα κρίση. Ο μηχανισμός θα παράσχει δάνεια πρωτοφανούς ύψους 672,5 δισ. EUR και επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς χρηματοδοτικής στήριξης για τα κρίσιμα πρώτα έτη της ανάκαμψης.

Η φετινή ΕΣΒΑ

Η δημοσίευση της ετήσιας στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάκαμψη εγκαινιάζει τον φετινό κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στην ΕΣΒΑ του περασμένου έτους, η Επιτροπή δρομολόγησε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την έννοια της ανταγωνιστικής βιωσιμότητας.

Η φετινή ΕΣΒΑ αποτελεί την πλήρη συνέχεια της προηγούμενης. Οι τέσσερις διαστάσεις της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της μακροοικονομικής σταθερότητας που προσδιορίστηκαν στην ΕΣΒΑ του περασμένου έτους εξακολουθούν να είναι οι κατευθυντήριες αρχές στις οποίες βασίζονται τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών και οι εθνικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις τους. Οι διαστάσεις αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και διασφαλίζουν ότι το νέο θεματολόγιο ανάπτυξης συμβάλλει στη δημιουργία βάσεων για μια πράσινη, ψηφιακή και βιώσιμη ανάκαμψη.

Προκειμένου να επωφεληθούν από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τα προσχέδιά τους ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που περιγράφουν τα εθνικά προγράμματα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια πολιτικής της ΕΕ.

Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις οικονομικής πολιτικής που καθορίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις των τελευταίων ετών και ιδίως κατά τους κύκλους 2019 και 2020. Τα σχέδια θα πρέπει επίσης να δώσουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ενισχύσουν το δυναμικό τους οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα, καθώς και να επιτύχουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Η Επιτροπή παρέχει επίσης σήμερα πρόσθετη καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον καλύτερο τρόπο παρουσίασης των σχεδίων τους ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, μαζί με ένα τυποποιημένο υπόδειγμα για τα σχέδιά τους.

Εμβληματικά έργα

Με βάση τη συνάφειά τους σε όλα τα κράτη μέλη, τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται και τις δυνατότητές τους να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, καθώς και να αξιοποιήσουν τα οφέλη από την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, η Επιτροπή ενθαρρύνει ένθερμα τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα σχέδιά τους επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στους ακόλουθους εμβληματικούς τομείς:

 1. Ενεργοποίηση — Προετοιμασία διαχρονικά βιώσιμων καθαρών τεχνολογιών και επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 2. Ανακαίνιση — Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.
 3. Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός — Προώθηση ανθεκτικών καθαρών τεχνολογιών για την επιτάχυνση της χρήσης βιώσιμων, προσβάσιμων και έξυπνων μεταφορών, σταθμών φόρτισης και ανεφοδιασμού και επέκτασης των δημόσιων μεταφορών.
 4. Σύνδεση — Ανάπτυξη ταχέων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλες τις περιφέρειες και τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών ινών και 5G.
 5. Εκσυγχρονισμός — Ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών συστημάτων και των συστημάτων υγείας.
 6. Κλιμάκωση — Αύξηση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών ικανοτήτων υπολογιστικού νέφους δεδομένων και ανάπτυξη των πλέον ισχυρών, πρωτοπόρων και βιώσιμων επεξεργαστών.
 7. Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και αναβάθμιση δεξιοτήτων — Προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων για την υποστήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για όλες τις ηλικίες.

Η εφαρμογή του μηχανισμού θα συντονίζεται από την ειδική ομάδα της Επιτροπής για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων. Ένα διοικητικό συμβούλιο υπό την προεδρία της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παράσχει πολιτική καθοδήγηση στην ειδική ομάδα για τη διασφάλιση της συνεκτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής του μηχανισμού.

Δηλώσεις

Η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται στον πυρήνα του NextGenerationEU. Αποτελεί το βασικό μας εργαλείο για να μετατρέψουμε τις άμεσες προκλήσεις της πανδημίας του κορονοϊού σε μακροπρόθεσμη ευκαιρία. Τα κράτη μέλη χρειάζονται σαφή καθοδήγηση για να διασφαλίσουν ότι το ποσό των 672 δισ. ευρώ του μηχανισμού επενδύεται τόσο για την άμεση οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, όσο και για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Σήμερα, παρουσιάζουμε αυτή την καθοδήγηση και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη των εθνικών τους στρατηγικών.»

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα δημοσιεύουμε τη στρατηγική μας για τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές για το επόμενο έτος, ξεκινώντας τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, μεριμνώντας παράλληλα για τη διατήρηση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα. Σήμερα παρέχουμε επίσης πρόσθετη καθοδήγηση στα κράτη μέλη για την προετοιμασία των σχεδίων τους ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και προτείνουμε επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής ανάκαμψης και την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Καλούμε τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν γρήγορα στην τελική συμφωνία σχετικά με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ώστε τα χρήματα να αρχίσουν να ρέουν στις αρχές του επόμενου έτους. Σε μια κρίση, ο χρόνος είναι καθοριστικής σημασίας.»

Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, Επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Από την τραγωδία της πανδημίας του κορονοϊού, η Ευρώπη επέλεξε να αξιοποιήσει μια μοναδική ευκαιρία: την επανεκκίνηση των οικονομιών μας πάνω σε νέα, πιο βιώσιμη βάση. Και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα αποτελέσει το πρωταρχικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η καθοδήγηση που παρέχουμε σήμερα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά σχέδια υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τους από κοινού συμφωνηθέντες στόχους μας. Όχι μόνο για να μπορέσει η χρηματοδότηση να αρχίσει να ρέει όσο το δυνατόν ταχύτερα για τη στήριξη της ανάκαμψης, αλλά και για να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για πραγματικά μετασχηματιστικές αλλαγές.»

Επόμενα στάδια

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν το συντομότερο δυνατόν σχετικά με τη νομοθετική πρόταση, ούτως ώστε ο μηχανισμός να τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Η προθεσμία υποβολής των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας λήγει στις 30 Απριλίου 2021. Ωστόσο, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να υποβάλουν τα προκαταρκτικά προσχέδιά τους από τις 15 Οκτωβρίου 2020. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμετάσχουν το συντομότερο δυνατό σε ευρύ διάλογο πολιτικής που θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη για την προετοιμασία των σχεδίων τους ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ενώ καλούνται να συνεργαστούν με την ειδική ομάδα ανάκαμψης και τη ΓΔ ECFIN για να συζητήσουν τα προσχέδιά τους.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Ξεκινά η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα “Ορίζων 2020” της Πράσινης Συμφωνίας

Newsroom Ypodomes.com

Δημοσιεύθηκε

στις

Υδρόγειος και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να προκηρύξει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για έργα έρευνας και καινοτομίας που αντιμετωπίζουν την κλιματική κρίση και συμβάλλουν στην προστασία των μοναδικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της Ευρώπης.

Η χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία θα ανοίξει αύριο για εγγραφές, θα δώσει ώθηση στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση λόγω του κορονοϊού μετατρέποντας τις πράσινες προκλήσεις σε ευκαιρίες καινοτομίας.

Η Επίτροπος κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, αρμόδια για την καινοτομία, την έρευνα, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ύψους 1 δισ. ευρώ είναι η τελευταία και μεγαλύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». Έχοντας στο επίκεντρό της την καινοτομία, η επένδυση αυτή θα επιταχύνει τη δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050. Επειδή δεν θέλουμε κανείς και καμία να μείνει στο περιθώριο σε αυτόν τον συστημικό μετασχηματισμό, απευθύνουμε πρόσκληση υποβολής συγκεκριμένων δράσεων για νέους τρόπους συνεργασίας με τους πολίτες και βελτίωση της κοινωνικής συνάφειας και του κοινωνικού αντικτύπου.»

Αυτή η πρόσκληση σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία από προηγούμενες προσκλήσεις του προγράμματος «Ορίζων 2020» σε διάφορα σημεία. Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα των προκλήσεων τις οποίες αφορά, αποσκοπεί σε σαφή, ορατά βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά με προοπτική μακροπρόθεσμης αλλαγής. Υπάρχουν λιγότερες, αλλά περισσότερο στοχευμένες, ευρύτερες και ορατές δράσεις, με έμφαση στην ταχεία κλιμάκωση, τη διάδοση και την υιοθέτηση.

Ποιο τομείς χρηματοδοτούνται

Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης αναμένεται να αποδώσουν αποτελέσματα με απτά οφέλη σε δέκα τομείς:

οκτώ θεματικούς τομείς που αντικατοπτρίζουν τους βασικούς άξονες εργασίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας:

 • αύξηση των κλιματικών φιλοδοξιών
 • καθαρή, οικονομικά προσιτή και ασφαλής ενέργεια
 • βιομηχανία για μια καθαρή και κυκλική οικονομία
 • κτίρια αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πόρων
 • βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα
 • από το αγρόκτημα στο πιάτο
 • βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα
 • περιβάλλον μηδενικής ρύπανσης, απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες
 • και δύο οριζόντιους τομείς -ενίσχυση της γνώσης και ενδυνάμωση των πολιτών, που προσφέρουν μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική για την επίτευξη των μετασχηματισμών που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Οι επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ θα συνεχίσουν την ανάπτυξη των συστημάτων και των υποδομών γνώσης της Ευρώπης. Η πρόσκληση περιλαμβάνει ευκαιρίες για διεθνή συνεργασία στην αντιμετώπιση των αναγκών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, ιδίως στην Αφρική, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2021 και τα έργα που θα επιλεγούν αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2021.

Στο πλαίσιο των εικονικών ευρωπαϊκών ημερών έρευνας & καινοτομίας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2020, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωσης και διαμεσολάβησης για την πρόσκληση σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Ποια έργα προτάθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για ένταξη στο ΕΣΠΑ

Newsroom Ypodomes.com

Δημοσιεύθηκε

στις

Ταμπέλα ΕΣΠΑ 2014-2020

Ευρεία σύσκεψη συγκάλεσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας στην Τρίπολη, με αντικείμενο την κατάρτιση προτάσεων για τα έργα που η Περιφέρεια θα εισηγηθεί προς ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, αλλά και το αναθεωρημένο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στην εν λόγω σύσκεψη, με τη συμμετοχή αντιπεριφερειαρχών, ειδικών συνεργατών, διευθυντές υπηρεσιών και τεχνικών συμβούλων, οριστικοποιήθηκε η πρόταση των έργων για το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, ενώ έγινε και διερεύνηση έργων για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης -η οριστική πρόταση προς το οποίο θα διαμορφωθεί την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σε ανάλογη σύσκεψη που συγκάλεσε για τις 2.30 το μεσημέρι στην Τρίπολη ο περιφερειάρχης.

Στο χρονικό διάστημα μέχρι τότε, θα οριστικοποιηθεί η μελετητική ωριμότητα των διερευνηθέντων έργων, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των οποίων φθάνει το 1.163.500.000 ευρώ,

Σημειώνεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης απαιτεί όλες οι δεσμεύσεις να ολοκληρωθούν έως το 2023, (το 70% έως και το 2022) και οι πληρωμές να γίνουν έως και το 2026.

Στην ίδια σύσκεψη, όπου γνωστοποιήθηκε ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την εξαετία 2020 – 2025 θα ανέλθει σε 126 δισ. ευρώ, εξετάστηκαν οδικά έργα που ωριμάζουν μελετητικά προκειμένου να προταθούν για ένταξη στην αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Τα εν λόγω οδικά έργα είναι τα εξής:

Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη 19.000.000

Παράκαμψη Κάμπου – Σταυροπηγίου 10.000.000

Παράκαμψη Γιάλοβας (πάνω από 15.000.000)

Πυρί – Γύθειο με προϋπολογισμό 60.000.000 ευρώ

Παράκαμψη Βλαχιώτη, 18.000.000

Προσβασιμότητα Ισθμού, 13.000.000

Αγία Ελεούσα – Αρκαδικό, 20.000.000

Δερβενάκια – Μυκήνες, 28.000.000

Κόμβοι παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών και Κορινθου -Αθηνών, 5.000.000

Παράκαμψη Ξηροπήγαδου,11.000.000

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα