Connect with us

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Ελλάκτωρ: Παραχωρήσεις και ΑΠΕ σε μεγάλη άνοδο, πτώση για τις κατασκευές το 2019

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Κτίριο Ελλάκτωρ

Αύξηση της κερδοφορίας κατά 125% καταγράφηκε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κατά 57% στις Παραχωρήσεις σε σύγκριση με το 2018, ενώ η οικονομική επίδοση της Κατασκευής, σημείωσε μείωση τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και ως προς τα αποτελέσματα μετά από φόρους.

Τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα επιβεβαιώνουν τη στρατηγική που έχει παρουσιάσει η Διοίκηση και προβλέπει, μεταξύ άλλων, επικέντρωση σε Παραχωρήσεις και ΑΠΕ – με συνεχή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των αιολικών πάρκων – και ταυτόχρονη επικέντρωση της Κατασκευής σε Ελλάδα και Ρουμανία, καθώς και διακοπή δραστηριοτήτων (stop loss) σε χώρες ή σε έργα που είχαν αναληφθεί παλαιότερα και επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα.

Απόρροια αυτής της στρατηγικής, καθώς και της περιορισμένης δημοπράτησης νέων έργων στην Ελλάδα το 2019, είναι και ο περιορισμός του κύκλου εργασιών της Κατασκευής που οδήγησε σε συνεπακόλουθη μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2019, ο οποίος διαμορφώθηκε σε € 1.273,6 εκατ. έναντι € 1.857,3 εκατ. το 2018. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για τη χρήση 2019 σε € 80,6 εκατ. (€193,9 εκατ. εξαιρώντας μη επαναλαμβανόμενες ζημιές ύψους €113,3 εκατ. από κατασκευή φωτοβολταϊκών στο εξωτερικό, και κυρίως στην Αυστραλία, των οποίων η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί) έναντι € 142,9 εκατ. το 2018. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές € 84,0 εκατ. έναντι ζημιών € 25,8 εκατ. το 2018 και τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημιές € 105,7 εκατ. έναντι ζημιών € 95,6 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Ο Όμιλος έχει μειώσει πλέον σημαντικά τη δραστηριότητά του στο εξωτερικό, είτε ολοκληρώνοντας τα έργα που είχε αναλάβει (π.χ. Αυστραλία, Αλβανία, Σερβία) είτε αποχωρώντας από ζημιογόνες δραστηριότητες (stop loss) στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της Κατασκευής. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εξυγίανσης του ισολογισμού και του εξορθολογισμού της οικονομικής αποτύπωσης του Oμίλου, η Διοίκηση επέλεξε συνειδητά την απομείωση υπεραξίας που είχε σχηματιστεί από παρελθούσες εξαγορές εταιρειών της Κατασκευής, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω τα οικονομικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου Κλάδου με ζημιές € 41,8 εκατ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2019, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε: «Η επίδοση του 2019 είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής του Ομίλου για επικέντρωση στους κλάδους ΑΠΕ, Παραχωρήσεων, την ενίσχυση του κλάδου Περιβάλλοντος, αλλά και την αναδιάρθρωση του κλάδου Κατασκευής. Στην Κατασκευή κάναμε αποφασιστικά βήματα, όπως η απεμπλοκή από ζημιογόνα έργα και ο μεγάλος περιορισμός της εκτός συνόρων δραστηριότητας, με επικέντρωση του κατασκευαστικού κλάδου σε Ελλάδα και Ρουμανία, και υπηρεσιών Facility Management στο Κατάρ. Το 2020, οι προτεραιότητες είναι, πρώτον η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων επιλογών για την προστασία του Ομίλου και των ανθρώπων του από την πανδημία Covid-19, με παράλληλη έμφαση στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις δραστηριότητές μας, δεύτερον η υλοποίηση των επενδυτικών πλάνων των επιμέρους κλάδων και τρίτον η επίτευξη του στόχου αναδιάταξης της Κατασκευής».

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2019 διαμορφώθηκε σε € 846,0 εκατ. έναντι € 584,1 εκατ. στις 31.12.2018. Υπενθυμίζεται ότι πραγματοποιήθηκε επίσης η έκδοση δύο διεθνών ομολογιακών δανείων, το πρώτο των € 600 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2019 και το δεύτερο των € 70 εκατ. τον Ιανουάριο του 2020, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησης για τον Όμιλο και εξασφαλίζοντάς του πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές.

Στοιχεία ανά κλάδο δραστηριότητας

Κλάδος Κατασκευής

Ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε κατά τη χρήση 2019 έσοδα € 875,2 εκατ., μειωμένα κατά 40,2% έναντι εσόδων € 1.463,1 εκατ. το 2018. Σε επίπεδο EBITDA το αποτέλεσμα του κλάδου Κατασκευής ήταν αρνητικό € 127,0 εκατ. (αρνητικό € 13,8 εκατ. εξαιρώντας μη επαναλαμβανόμενες ζημιές ύψους €113,3 εκατ. Φ/Β στα έργα εξωτερικού) έναντι αρνητικού αποτελέσματος € 91,9 εκατ. το 2018. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων για τη χρήση 2019, προέκυψαν ζημιές € 146,4 εκατ. έναντι ζημιών € 126,8 εκατ. το 2018, ενώ μετά από φόρους ο κλάδος Κατασκευής είχε ζημιές € 154,9 εκατ. έναντι ζημιών € 132,4 εκατ. το 2018.

Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2019 έχουν επιβαρυνθεί με μη-επαναλαμβανόμενες ζημιές € 113,3 εκατ. από έργα κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων στο εξωτερικό λόγω αυξημένου κόστους που προκλήθηκε από ελαττωματικά υλικά προμηθειών, καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων οι οποίες απέφεραν και ποινικές ρήτρες καθώς και λόγω αυξημένων απαιτήσεων του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, ειδικότερα στην περίπτωση της Αυστραλίας. Τα έργα αυτά συνολικής συμβατικής αξίας € 350 εκατ. βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης. Επίσης, μετά τη διενέργεια του ετήσιου Ελέγχου Απομείωσης Υπεραξίας, σύμφωνα με τον οποίο, η αξία χρήσης του κλάδου ήταν μικρότερη από τη λογιστική του αξία σε επίπεδο ενοποίησης, τα αποτελέσματα του κλάδου επιβαρύνθηκαν με απομείωση ποσού € 41,8 εκατ. της υπεραξίας που είχε σχηματιστεί στο παρελθόν από τις εξαγορές εταιρειών με κατασκευαστική και λατομική δραστηριότητα.

Κατά το 2019 υπήρξε περιορισμένη δημοπράτηση νέων έργων στην Ελλάδα. Από πλευράς υλοποίησης έργων, έμφαση δόθηκε στην πρόοδο των έργων Μετρό στη Θεσσαλονίκη, στην υλοποίηση του έργου Gold Line Metro στο κράτος του Κατάρ και στην υλοποίηση οδικών αξόνων, καθώς και σιδηροδρομικών έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις λοιπές χώρες των Βαλκανίων.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 31.12.2019 σε € 1,3 δισ., καθώς το 2019 υπεγράφησαν συμβάσεις αξίας € 337,4 εκατ. (Ελλάδα, Ρουμανία και Facilities Management στο Κατάρ), ενώ μετά τις 31.12.2019 υπογράφηκαν επιπλέον συμβάσεις ύψους € 235 εκατ. (Ελλάδα και Ρουμανία) και εκκρεμεί η υπογραφή συμβάσεων για νέα έργα ύψους € 570 εκατ. στα οποία η ΑΚΤΩΡ είναι μειοδότης ή προσωρινός ανάδοχος (Ελλάδα και Ρουμανία). Επιπροσθέτως, η ΑΚΤΩΡ συγκαταλέγεται μεταξύ των δύο τελικών διεκδικητών που έχουν υποβάλει δεσμευτική οικονομική προσφορά για το έργο «Γραμμή 4 – Τμήμα Α’ – Άλσος Βεϊκου – Γουδή» του Μετρό της Αθήνας συνολικού προϋπολογισμού €1,51 δισ., ενώ συμμετέχει στον διαγωνισμό του έργου «Λειτουργία και συντήρηση του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων Ψυττάλειας» προϋπολογισμού € 260 εκατ.

Τέλος, αναμένεται αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων, ως αποτέλεσμα των εξαγγελιών της ελληνικής κυβέρνησης για επιτάχυνση της υλοποίησης έργων, αλλά και ως συνέπεια των μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία του Covid-19 στις Οικονομίες των χωρών που δραστηριοποιείται στρατηγικά η ΑΚΤΩΡ, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες σε έργα Υποδομών που αφορούν στην δραστηριότητα της εταιρείας.

Αυτή τη στιγμή οι διεθνείς δραστηριότητες συνεισφέρουν περίπου το 48% των εσόδων της δραστηριότητας κατασκευής (2019) ενώ αντιπροσωπεύουν το 58% του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου (συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων) και επικεντρώνονται στη Ρουμανία. Σε σχέση με τη διεκδίκηση έργων στο κράτος του Κατάρ, ακολουθείται πλέον πολύ επιλεκτική προσέγγιση, στοχεύοντας κυρίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Facility Management.

Ως προς τις επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19 μέχρι στιγμής, στον Κατασκευαστικό τομέα έχει επηρεαστεί σε ένα βαθμό η ικανότητα εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, ενώ αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά και το χρονοδιάγραμμα συμβασιοποίησης νέων έργων για την αναπλήρωση του ανεκτέλεστου.

Κλάδος Παραχωρήσεων

Για τη χρήση 2019 τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων ήταν € 239,9 εκατ. έναντι € 240,6 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,3%. Η αύξηση της κυκλοφορίας στα ώριμα έργα παραχωρήσεων συνεχίστηκε και το 2019, με την κίνηση στην Αττική Οδό να καταγράφει αύξηση 4,5%, στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 6,0%, στην Ολυμπία Οδό 4,7% και στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου 7,6%. Η αύξηση αυτή, ωστόσο, στα έσοδα του τομέα παραχωρήσεων αντισταθμίστηκε από α) τη μη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ΕΠΑΔΥΜ (έσοδα € 3,5 εκατ. το 2018) λόγω πώλησης της συμμετοχής του 50% της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στην ΗΛΕΚΤΩΡ τον Μάιο του 2019 και β) τη μείωση των εσόδων των Αττικών Διαδρομών από το έργο της Εγνατίας Οδού (€ 5,0 εκατ.) κυρίως λόγω μειωμένου κατασκευαστικού εσόδου από νέους σταθμούς διοδίων.

Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων για τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε σε € 155,1 εκατ. έναντι € 168,6 εκατ. το 2018. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση στη χρήση 2018 αναδρομικής προσαρμογής του προγράμματος Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας του Μορέα με θετική επίδραση ύψους € 20,3 εκατ.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων υπήρξαν κέρδη € 60,4 εκατ. έναντι € 80,9 εκατ. για τη χρήση 2018, μειωμένα κατά 25,3% και τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν σε € 41,0 εκατ. έναντι € 26,1 εκατ. το 2018, αυξημένα κατά 57,1%. Σημειώνεται ότι το 2018 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους περιλάμβαναν αρνητική επίδραση από προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης € 31,4 εκατ.

Τον Απρίλιο του 2019 η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ανακηρύχτηκε «Προτιμητέος Επενδυτής» στο διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών, που πραγματοποίησε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ήταν προγραμματισμένη για τα τέλη Μαρτίου 2020, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας Covid-19 και πλέον αναμένεται να υπογραφεί εντός των επόμενων εβδομάδων, ανοίγοντας το δρόμο για μία επένδυση συνολικής αξίας περί τα € 100 εκατ.

Σε σχέση με νέα έργα, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ εστιάζει σε έργα, των οποίων ο προϋπολογισμός κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) υπερβαίνει συνολικά τα € 3,5 δισ.:

-στην Εγνατία Οδό και τους τρεις κάθετους άξονές της,
-στην Υποθαλάσσια Ζεύξη της Σαλαμίνας και
-στο έργο «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο και στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη με ΣΔΙΤ», για το οποίο η εταιρεία έχει προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (Β΄ Φάση).

Επιπλέον των ανωτέρω, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ έχει υποβάλλει Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα έργα:

-Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των Σχολικών Μονάδων και Πάρκου του Δήμου Χανίων με ΣΔΙΤ.
-Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ΣΔΙΤ
-Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου Τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη με ΣΔΙΤ.

Ως προς τις επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19 μέχρι στιγμής, η κυκλοφορία μειώθηκε σημαντικά μετά την πλήρη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης (~70% αφορά ημερήσια κυκλοφορία για την περίοδο 23.03.2020 μέχρι τις 28.4.2020, αλλά η κίνηση στην Αττική Οδό σωρευτικά από την αρχή του έτους είναι της τάξης του -25%).

Οι εταιρείες παραχώρησης:

-έχουν προχωρήσει σε γνωστοποίηση στο κράτος για την ενεργοποίηση των σχετικών άρθρων των Συμβάσεων
-λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο περιορισμού των συνεπειών πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των χρηστών των αυτοκινητοδρόμων
-Κλάδος Περιβάλλοντος

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Περιβάλλοντος για το 2019 ανήλθε σε € 87,1 εκατ., έναντι € 86,3 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,9%. Το EBITDA του κλάδου Περιβάλλοντος για τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε σε € 6,7 εκατ. έναντι € 26,4 εκατ. το 2018. Πρέπει να σημειωθεί πως το αντίστοιχο διάστημα του 2018 περιελάμβανε μη-επαναλαμβανόμενο κέρδος ποσού € 4,2 εκατ. (λόγω αντιστροφής παλαιότερης πρόβλεψης από διακανονισμό στο πλαίσιο της Συμπληρωματικής Συμφωνίας της 21ης Μαΐου 2018 για το έργο Λάρνακας) καθώς και αναδρομικές αποζημιώσεις για μη συμβασιοποιημένες εργασίες προηγούμενων ετών ύψους € 5,8 εκατ., οι οποίες μερικώς αντισταθμίστηκαν από πρόβλεψη € 2,0 εκατ. για επισφαλείς απαιτήσεις. Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2019 επιβαρύνθηκαν κυρίως λόγω:

-αναγνώρισης ζημιών € 4,1 εκατ. στην Helector Recycling Osnabruck GmbH
-μειωμένων εισερχόμενων ποσοτήτων στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (€ 2,5 εκατ.) καθώς και στις μονάδες διαχείρισης κλινικών αποβλήτων (€ 0,4 εκατ.)
-απομείωσης υπεραξίας (goodwill) της Helector GmbH που τέθηκε υπό εκκαθάριση ύψους € 1,5 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιές € 0,9 εκατ. έναντι κερδών € 21,2 εκατ. το 2018 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημιές € 1,8 εκατ. έναντι κερδών € 15,2 εκατ. το 2018.

Σημειώνεται ότι την 28.05.2019 πραγματοποιήθηκε η αγορά του 75% της Εταιρείας Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ASA RECYCLE. Επιπλέον, την 21.05.2019 πραγματοποιήθηκε η ενδοομιλική απόκτηση του υπόλοιπου 50% της ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε., από την «ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε».

Η ΗΛΕΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της είτε αποκλειστικά είτε ως μέλη κοινοπραξιών υπέγραψαν κατά το 2019 μία σειρά από συμβάσεις έργων, με τις κυριότερες εξ αυτών να αντιπροσωπεύουν έργα συνολικού προϋπολογισμού περί τα € 40 εκατ.

Ως προς τις επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19 μέχρι στιγμής, ο τομέας του Περιβάλλοντος δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά, αν και υπάρχει κίνδυνος καθυστερήσεων στις εισπράξεις και μείωσης των τιμών των ανακυκλώσιμων υλικών.

Κλάδος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το 2019 ανήλθε σε € 64,0 εκατ. έναντι € 60,2 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4%. Το EBITDA του κλάδου των ΑΠΕ για τη χρήση 2019 ανήλθε σε € 50,1 εκατ. έναντι € 42,1 εκατ. το 2018, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά 19,1%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 25,4 εκατ. έναντι € 17,5 εκατ. το 2018, αυξημένα κατά 45,2% και τα κέρδη μετά από φόρους, λαμβανομένης υπόψη της αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που προέκυψε από την απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ανήλθαν σε € 33,9 εκατ. έναντι € 15,1 εκατ. για την προηγούμενη χρήση.

Το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος του κλάδου ΑΠΕ ανέρχονταν στις 31.12.2019 σε 401 MW, από τα οποία τα 105,6 MW βρίσκονταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μέχρι σήμερα είχαν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία επιπλέον 90 MW, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του κλάδου ΑΠΕ να ανέρχεται πλέον στα 491 MW. Σε στάδιο κατασκευής βρίσκονται σήμερα ακόμη δύο αιολικά πάρκα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 88,2 MW, για τα οποία ο αρχικός στόχος ήταν να τεθούν σε λειτουργία μέχρι 31.12.2020, λόγω όμως των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στη καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, η ολοκλήρωσή τους μετατίθεται για το 2021. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι λόγω της πανδημίας έχει δοθεί τετράμηνη παράταση για την ισχύ των όρων σύνδεσης έργων ΑΠΕ.

Επιπλέον των προαναφερθέντων, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαθέτει 454,14 MW έργων ΑΠΕ (κυρίως αιολικά πάρκα) σε διάφορα στάδια αδειοδότησης.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 708 GWh, αυξημένη κατά 6,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018, γεγονός που οφείλεται στην κατ’ αντίστοιχο ποσοστό αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ. Το μέσο ετήσιο capacity factor του 2019 παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητο σε 26,8% έναντι 26,9% της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων

O κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων του Ομίλου είχε για το 2019 έσοδα € 7,1 εκατ. έναντι € 6,9 εκατ. το 2018, αυξημένα κατά 3,7%. Το EBITDA του κλάδου Ανάπτυξης Ακινήτων για τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε σε € 2,6 εκατ. έναντι € 4,8 εκατ. το 2018. Πρέπει να σημειωθεί πως η χρήση 2018 περιελάμβανε αναστροφή απομείωσης της αξίας επενδυτικού ακινήτου ποσού € 2,8 εκατ. και απομειώσεις απαιτήσεων ποσού € 0,4 εκατ. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων ο κλάδος είχε ζημιές € 0,4 εκατ. έναντι κερδών € 2,0 εκατ. για τη χρήση 2018 και οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 1,6 εκατ. έναντι κερδών € 1,4 εκατ. το 2018.

Η κύρια δραστηριότητα του κλάδου το 2019 ήταν η λειτουργία του Εμπορικού Πάρκου «Smart Park» στη θέση Γυαλού στα Σπάτα Αττικής. Η κατασκευή της Β΄ Φάσης του Εμπορικού Πάρκου, εμβαδού 15.200 τ.μ. περίπου, ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος και η εμπορική λειτουργία της νέας ανάπτυξης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 έχοντας επιτευχθεί μίσθωση συνολικής επιφανείας περίπου 11.000 τ.μ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% της μισθωτικής επιφάνειας του νέου κτηρίου.

Η απόδοση του Εμπορικού Κέντρου παρακολουθείται στενά από τη διοίκηση μέσω δεικτών, με κυριότερους αυτούς του δείκτη επισκεψιμότητας και του δείκτη πωλήσεων των καταστημάτων. Σύμφωνα με τους ανωτέρω δείκτες για το 2019 παρατηρήθηκε αύξηση της επισκεψιμότητας του Κέντρου κατά 9% περίπου σε σχέση με το 2018, ενώ οι πωλήσεις των καταστημάτων σημείωσαν άνοδο κατά 13% αντίστοιχα.

Ως προς τις επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19 μέχρι στιγμής, στον τομέα Ανάπτυξης Ακινήτων η αναστολή λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων, σε συνδυασμό με τη μείωση των μισθωμάτων επαγγελματικής μίσθωσης, επηρεάζουν τον ευρύτερο σχεδιασμό του κλάδου.

image_pdfimage_print

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Μηχανισμό δανειοδότησης του Δημοσίου για πράσινες επενδύσεις προτείνει η Κομισιόν

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Χρηματοδότηση

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει την πρότασή της για μηχανισμό δανειοδότησης του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Ο μηχανισμός δανειοδότησης θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις που στηρίζουν τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία από τις δημόσιες αρχές προς όφελος των περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών.

Θα περιλαμβάνει 1,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και έως 10 δισ. ευρώ σε δάνεια από τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους μεταξύ 25 και 30 δισ. ευρώ με σκοπό την παροχή βοήθειας στα εδάφη και τις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές και τα εδάφη με περιορισμένη ικανότητα αντιμετώπισης του κόστους της μετάβασης.

Ο μηχανισμός δανειοδότησης θα είναι προσβάσιμος από όλα τα κράτη μέλη, αρχικά με βάση εθνικά κονδύλια, μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

– Έργα που ωφελούν εδάφη προσδιοριζόμενα σε εγκεκριμένο εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης·

– Έργα που λαμβάνουν δάνειο από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο του μηχανισμού δανειοδότησης· και

– Έργα που δεν παράγουν επαρκείς ροές εσόδων από την αγορά

Τα έργα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τη δανειοδοτική πολιτική της ΕΤΕπ. Στους επενδυτικούς τομείς θα περιλαμβάνονται οι υποδομές ενέργειας και μεταφορών, τα δίκτυα τηλεθέρμανσης, οι δημόσιες μεταφορές, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και οι κοινωνικές υποδομές, καθώς και άλλα έργα που μπορούν να ωφελήσουν άμεσα τις κοινότητες στις περιοχές που πλήττονται και να μειώσουν το κοινωνικοοικονομικό κόστος της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050.

Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης καταρτίζονται επί του παρόντος από τα κράτη μέλη και θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα παράσχουν το πλαίσιο στήριξης από τους τρεις πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης: ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο θα παρέχει επιχορηγήσεις, ένα ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του InvestEU για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, και τον μηχανισμό δανειοδότησης του δημόσιου τομέα που προτείνεται τώρα. Η Επιτροπή παρέχει τεχνική υποστήριξη και στα 18 κράτη μέλη που το ζήτησαν για την ανάπτυξη των εδαφικών σχεδίων τους δίκαιης μετάβασης.

Επόμενα βήματα

Η σημερινή πρόταση θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό την ταχεία έγκρισή της. Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα αναμένεται να ξεκινήσουν μετά την έγκριση και την έναρξη ισχύος του μηχανισμού δανειοδότησης του δημόσιου τομέα και την έγκριση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης. Πριν από την πρώτη πρόσκληση, θα πρέπει να υπογραφεί διοικητική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να καθοριστούν οι ρυθμίσεις υλοποίησης του μηχανισμού.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

Κορωνοϊός: Στα 22,5 δισ. ευρώ οι επιδοτήσεις προς την Ελλάδα σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Χαρτονομίσματα των 50 ευρώ

Πακέτο στήριξης συνολικού ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ (500 δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις και 250 δισεκατομμύρια σε δάνεια) προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση της οικονομίας των κρατών – μελών της ΕΕ που θα παρουσιάσει σε λίγη ώρα η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ. Περίπου 22,5 δισεκατομμύρια αναλογούν στην Ελλάδα από επιδοτήσεις, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο ευρωπαίο αξιωματούχο.

«Από το συνολικό ποσό, 500 δισεκατομμύρια θα διανεμηθούν στα κράτη – μέλη με την μορφή επιδοτήσεων και 250 θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα ως δάνεια, σύμφωνα με αξιωματούχο ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί. Προκειμένου να χρηματοδοτήσει την πολιτική της, η ΕΕ θα έπρεπε να δανειστεί έως και 750 δισεκατομμύρια από τις αγορές.

Η Ιταλία (σύμφωνα με την πρόταση) θα λάβει 81,8 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ισπανία 77,3 δισεκατομμύρια , η Ελλάδα 22,5 δισεκατομμύρια και η Γαλλία 39 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με άλλο αξιωματούχο, ο οποίος γνωρίζει τις λεπτομέρειες της πρότασης», αναφέρει το Bloomberg.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Τι είπε ο Μητσοτάκης για τα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη, ποια ήταν η δέσμευση του

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο έργο της Εθνικής Πινακοθήκης

Για όλα τα μεγάλα έργα που απασχολούν τη Θεσσαλονίκη ασχολήθηκε και μίλησε κατά την επίσκεψη του εχθές σε διάφορους φορείς ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μένου, ήταν το Μετρό Θεσσαλονίκης, οι αστικές συγκοινωνίες, το αεροδρόμιο Μακεδονία, τα έργα στο λιμάνι αλλά και σημαντικά οδικά έργα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Απρίλιο του 2023, προσθέτοντας πως στον σταθμό της Βενιζέλου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για την απομάκρυνση και την μελλοντική επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση που έλαβε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Τόνισε, δε, ότι με την ολοκλήρωσή του και σύμφωνα, πάντα, με τον σχεδιασμό, ο σταθμός θα είναι από τους ομορφότερους διεθνώς καθώς θα συνδυάζει το μεταφορικό του αντικείμενο με έναν υπερσύγχρονο μουσειακό χώρο.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Για την μεγάλη ανάπλαση στο χώρο του πρώην στρατοπέδου «Παύλου Μελά» στη Δυτική Θεσσαλονίκη που θα μετατραπεί σε Μητροπολιτικό πάρκο, ο πρωθυπουργός τόνισε πως έχουν βρεθεί υποψήφιοι ανάδοχοι για το πρώτο κομμάτι του έργου, υπογραμμίζοντας πως έχουν δοθεί οι απαραίτητες κατευθύνσεις για να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες μελέτες που αφορούν τα πολλά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός του στρατοπέδου, ώστε το έργο αυτό -σε πλήρη ανάπτυξη- να προσφέρει στους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης έναν ποιοτικό «πνεύμονα πρασίνου».

Νέα λεωφορεία στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης

Ο κ.Μητσοτάκης μιλώντας για την ανάταξη του συστήματος συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στη σύμβαση του ΟΑΣΘ με τα ΚΤΕΛ που κατέληξε σε 125 νέα λεωφορεία και 400 νέες θέσεις εργασίας. “Κατά την άποψή μου, αποτελεί και ένα πρότυπο για το πώς δημόσιος και ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά προς όφελος των πολιτών” είπε χαρακτηριστικά και δήλωσε πως αναμένονται 50 ακόμα νέα λεωφορεία από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και επιπλέον 180 καινούργια, μισθωμένα, οχήματα (με leasing) τα οποία εκτίμησε ότι θα μπορούν να ενταχθούν στο μεταφορικό έργο της πόλης το Φθινόπωρο.

Τα οδικά έργα και η ανάπλαση της ΔΕΘ

Μιλώντας για τα οδικά έργα, ενημέρωσε πως υπάρχουν μειοδότες στα έργα “φαντάσματα” της περιοχής, δηλαδή στη σύνδεση της Εγνατίας με το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Θέρμη-Γαλάτιστα και βέβαια στο περιβόητο “ορφανό χιλιόμετρο” του οδικού άξονα που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στο έργο-ΣΔΙΤ της αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Λεωφόρου που θα περάσει από την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής τον Ιούνιο. Για το λεγόμενο Fly Over, ο κ.Μητσοτάκης το χαρακτήρισε ένα έργο το οποίο θα ανακουφίσει σημαντικότατα την πόλη, όταν ολοκληρωθεί.

Αφού αποκάλυψε ότι θα διεξαχθεί η φετινή ΔΕΘ, προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα, ο πρωθυπουργός μίλησε για την την ανάπλαση της, λέγοντας πως προχωρά όπως είχε δεσμευτεί με την ωρίμανση του έργου, δηλαδή στην ολοκλήρωση του ειδικού χωρικού σχεδίου, στα χρονοδιαγράμματα με τα οποία είχαμε δεσμευτεί. Εκτίμησε δε ότι εντός των επόμενων δύο μηνών, θα ξεκινήσει και η διαδικασία για τον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό που είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση αυτού του πολύ μεγάλου πρότζεκτ.

Από τις 15 Ιουνίου διεθνείς πτήσεις στο Μακεδονία, ανοίγουν τα βόρεια σύνορα

Επιπλέον ο πρωθυπουργός ανακοίνωε πως από τις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι απευθείας πτήσεις προς τη Θεσσαλονίκη από το εξωτερικό και όχι από την 1η Ιουλίου που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, ενώ την ίδια ημέρα θα ανοίξουν τα βόρεια σύνορα για να εκκινήσει και ο οδικός τουρισμός που είναι ο βασικός υποστηρικτής του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα.

Κλείνοντας ο κ.Μητσοτάκης έδωσε υπόσχεση στους Θεσσαλονικείς λέγοντας πως “Θα ξαναέρθω στη Θεσσαλονίκη πριν το ορόσημο της Διεθνούς Έκθεσης, και θέλω να γνωρίζουν όλες και όλοι ότι τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε θέσει, είναι χρονοδιαγράμματα σφιχτά αλλά εφαρμόσιμα, ότι όλοι αξιολογούνται με βάση το παραγόμενο έργο και τα μετρήσιμα αποτελέσματα και ότι αυτός θεωρώ ότι είναι ο σωστός τρόπος με τον οποίο μπορούμε τελικά να παράγουμε έργο μετρήσιμο και έργο το οποίο θα είναι ορατό για όλους τους πολίτες, ειδικά, τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδος, της Θεσσαλονίκης”.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα