Κατερίνα
Παναγέα

Εγκρίθηκε νέα μεγάλη επένδυση σε φωτοβολταϊκά στη Λάρισα.

Αναλυτικά, την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων έλαβε το έργο: ‘‘Συγκρότημα (Cluster A’) Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Σταθμών στις Θέσεις Άνω Βασιλικά, Χαρά – Άγιος Κωνσταντίνος, Ηρακλής, Σκοτούσσα, Κάτω Βασιλικά, Θετίδιο και Άγιος Κωνσταντίνος 2, Συνολικής Ισχύος 298,696 Μwp, & Συνοδά Υποστηρικτικά Έργα’’, στους Δήμους Φαρσάλων και Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ‘RENEWABLES VALOREM HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Περιγραφή του έργου

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος (Cluster A’) Φ/Β Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις θέσεις “ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ”, “ΧΑΡΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”, “ΗΡΑΚΛΗΣ”, “ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ”, “ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ”, “ΘΕΤΙΔΙΟ” και “ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2”, συνολικής ισχύος 298,696 ΜW, με τα συνοδά έργα αυτού, στις Δημοτικές Ενότητες Πολυδάμαντα και Νίκαιας, των Δήμων Φαρσάλων και Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι Φ/Β Σταθμοί χωροθετούνται εντός πολυγώνων που έχουν αδειοδοτηθεί από τη ΡΑΕ με συνολικό εμβαδό 5.412.601,08 m2. Ωστόσο, η συνολική έκταση κατάληψης των γηπέδων εγκατάστασης των Φ/Β Σταθμών αποτελεί υποσύνολο των εν λόγω πολυγώνων και έχει συνολικό εμβαδό 2.934.660,52 m2.

Τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης του συγκροτήματος των Φ/Β Σταθμών αφορούν στην κατασκευή Υπόγειου Δικτύου Διασύνδεσης Μέσης Τάσης 33 kV, μεταξύ των Υποσταθμών Χαμηλής/Μέσης Τάσης των Φ/Β Σταθμών και του νέου Κ.Υ.Τ. 33/400 kV το οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση ‘’Σκοτούσσα’’. Το συνολικό μήκος της όδευσης θα είναι 43,5 km και θα κατασκευαστεί κατά μήκος της υφιστάμενης οδοποιίας.

Το νέο Κ.Υ.Τ. θα συνδεθεί με το υφιστάμενο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), συγκεκριμένα με τη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Κ.Υ.Τ. Λάρισας – Κ.Υ.Τ. Λάρυμνας, μέσω νέας εναέριας Γραμμής Μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης 400 kV διπλού κυκλώματος (συνολικού μήκους 703,03 m).

Προβλέπεται, επίσης, η εγκατάσταση συνολικά 75 Υποσταθμών Χαμηλής/Μέσης Τάσης, στο σύνολο των επιμέρους Φ/Β Σταθμών του Συγκροτήματος (Cluster A’). Επιπρόσθετα, προβλέπονται λοιπές εγκαταστάσεις όπως σύστημα γείωσης, κλειστό σύστημα παρακολούθησης, σύστημα παρακολούθησης της λειτουργίας της μονάδας (SCADA), σύστημα πυροπροστασίας / πυρανίχνευσης.

Τα έργα υπάγονται διοικητικά εντός των ορίων των Δήμων Φαρσάλων και Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πιο αναλυτικά, στη Δημοτική Ενότητα Πολυδάμαντα (Δήμος Φαρσάλων) εντοπίζονται οι Φ/Β Σταθμοί “ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ”, “ΗΡΑΚΛΗΣ”, “ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ”, “ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ”, “ΘΕΤΙΔΙΟ”, “ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2” και τμήμα του “ΧΑΡΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”. Στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας (Δήμος Κιλελέρ) εντοπίζεται τμήμα του “ΧΑΡΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”. Το συνοδό έργο της υπόγειας ηλεκτρικής διασύνδεσης Μ.Τ. διέρχεται εντός των ορίων της Δ.Ε. Νίκαιας και της Δ.Ε. Πολυδάμαντα. Τα συνοδά έργα του νέου Κ.Υ.Τ. 33/400 kV στη θέση “Σκοτούσσα” και της νέας εναέριας Γραμμής Μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης 400 kV εντοπίζονται επίσης εντός Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων.

Το συγκότημα Φ/Β Σταθμών θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη:

 • 503.658 Φ/Β πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου, ονομαστικής μέγιστης ισχύος 550 έως 610 Wp
 • Αντιστροφείς ισχύος (inverter)
 • 75 Υποσταθμοί ανύψωσης τάσης ΧΤ/ΜΤ
 • Κέντρο ελέγχου του κάθε επιμέρους Φ/Β Σταθμού του έργου εντός του οποίου θα υπάρχουν τα πεδία άφιξης καλωδίων, διατάξεις μέτρησης, πίνακες Χαμηλής και Μέσης Τάσης, γραφείο ελέγχου του σταθμού (control room).
 • Υπόγειες καλωδιώσεις για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξυπηρέτησης των αναγκών του βοηθητικού εξοπλισμού (ΧΤ ή/και ΜΤ)
 • Λοιπές εγκαταστάσεις όπως σύστημα γείωσης, κλειστό σύστημα παρακολούθησης, σύστημα παρακολούθησης της λειτουργίας της μονάδας (SCADA), σύστημα πυροπροστασίας / πυρανίχνευσης

Σχετικά με τις υπόγειες γραμμές ηλεκτρικής διασύνδεσης αναφέρεται ότι:

Το προτεινόμενο Υπόγειο Δίκτυο Μέσης Τάσης θα έχει μήκος περί τα 40,43 km συνολικά. Το σημείο εκκίνησής τους θα είναι ένας διακόπτης ΜΤ στην είσοδο του εκάστοτε σταθμού και θα καταλήγουν στο διακόπτη ΜΤ εντός του νέου προτεινόμενο Κ.Υ.Τ. 33/400 kV στη θέση ‘’Σκοτούσσα’’. Οι γραμμές των Φ/Β Σταθμών θα έχουν κοινό άξονα όδευσης κατά το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής τους έως ότου προσεγγίσουν το νέο Κ.Υ.Τ.

Το έργο περιλαμβάνει επιπλέον και εσωτερική υπόγεια καλωδιακή διασύνδεση μέσης τάσης μεταξύ των Υποσταθμών Χ.Τ./Μ.Τ. των Φ/Β Σταθμών. Η διασύνδεση αυτή οδεύει κατά κύριο λόγω εντός των γηπέδων εγκατάστασης των σταθμών, κατά μήκος των διαδρόμων πρόσβασης που θα διανοιχτούν για τις ανάγκες του έργου. Ωστόσο, σε ορισμένους Φ/Β Σταθμούς οι οποίοι αναπτύσσονται σε γήπεδα εγκατάστασης με κάποια απόσταση μεταξύ τους (πχ. Χαρά–Αγ. Κωνσταντίνος, Ηρακλής, κ.ο.κ.), το μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής διασύνδεσης χωροθετείται εκτός των ορίων των εκτάσεων εγκατάστασης, κατά μήκος υφιστάμενων αγροτικών οδών. Σε ορισμένους σταθμούς (Άνω Βασιλικά, Ηρακλής) μέρος της διασύνδεσης θα είναι Χαμηλής Τάσης καθώς διασυνδέει Φ/Β πλαίσια με Υ/Σ σε γειτονικό γήπεδο.

Το Κ.Υ.Τ. θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη:

 • Διάταξη ζυγών 400 kV
 • Διάταξη GIS 400 kV με:
  α. Πλήρεις πύλες Γραμμής Μεταφοράς 400kV, με αποζεύκτη, διακόπτη ισχύος, γειωτή, κυµατοπαγίδα, πυκνωτές ζεύξης, Μ/Σ τάσης και Μ/Σ έντασης
  β. Δύο (2) κυψέλες (ΚΨ) Υψηλής Τάσης για το Μ/Σ
 • Δύο (2) µετασχηµατιστές 33/400kV 300 MVA για τη σύνδεση των Φ/Π
 • Δύο (2) κυψέλες (ΚΨ) Μέσης Τάσης για τους Μ/Σ
 • Πύλες αναχωρήσεως Γραµµών ΜΤ για τη σύνδεση των γραµµών µέσης τάσης από το νέο Κ.Υ.Τ. µέχρι τον κάθε Φ/Β Σταθμό
 • Γειώσεις, αντικεραυνική προστασία, φωτισμός
 • Σύστημα πυρόσβεσης Υ/Σ
 • Μετρητικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό Υ.Τ.
 • Kτιριακά και δομικά έργα

Αναλυτικά οι τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές για την κατασκευή, λειτουργία και επίβλεψη του Κ.Υ.Τ. 33/400 kV θα καθοριστούν με την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης μεταξύ παραγωγού και ΑΔΜΗΕ.

Η εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 400 kV διπλού κυκλώματος σύμφωνα με την προδιαγραφή TR-5 του Α.Δ.Μ.Η.Ε., με κατάληξη στο νέο Κ.Υ.Τ. 400/33 kV ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ, το οποίο θα διασυνδεθεί με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Κ.Υ.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ – Κ.Υ.Τ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ. Το συνολικό μήκος της Γραμμής Μεταφοράς ανέρχεται στα 703,03 m. Σύμφωνα με το απαιτούμενο μήκος διασύνδεσης προκύπτει ότι θα εγκατασταθούν ενδεικτικά Δύο (2) πυλώνες σειράς 5 (2B’Β’) διπλού κυκλώματος στη νέα Γ.Μ. Σύμφωνα με την τυποποίηση του Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., χαρακτηρίζεται ως “Γραμμή Μεταφοράς 400 kV διπλού κυκλώματος με δίδυμο αγωγό” (Σειρά «5»).

Δεν θα προβλέπονται έργα οδοποιίας για την πρόσβαση στα γήπεδα εγκατάστασης των Φ/Β Σταθμών. Η πρόσβαση στα επιμέρους τμήματα των γηπέδων εγκατάστασής τους θα πραγματοποιηθεί μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV