Κατερίνα
Παναγέα

Εγκρίθηκε νέα επένδυση για φωτοβολταϊκά με αποθήκευση ενέργειας στη Λακωνία.

Συγκεκριμένα, δόθηκε έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 50,0 MW, με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης, μέγιστης ισχύος έγχυσης 75,0 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 83,99 MW και των συνοδών έργων αυτού, στη θέση «Πακόγια», της Δ.Ε. Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 50,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 50,0 MW, με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης, μέγιστης ισχύος έγχυ- σης 75,0 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 83,99 MW, εγκατεστημένης χωρητικότητας 203,21 MWh και εγγυημένης χωρητικότητας 177,27 MWh, στη θέση «Πακόγια», της Δ.Ε. Ζάρακα, του Δήμου Μομεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα έργα που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου είναι επιγραμματικά τα εξής:

 • Την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού.
 • Την κατασκευή κατάλληλων υποστηρικτικών δομών για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων
 • Την κατασκευή πλατείας εγκατάστασης των κοντέινερ, τόσο των συσσωρευτών, όσο και των μετατροπέων
 • Την εγκατάσταση του Συστήματος Αποθήκευσης – Συσσωρευτών
 • Την κατασκευή δικτύου Μέσης Τάσης κατά μήκος των υποστηρικτικών δομών και κατά μήκος των δρόμων για τη συγκέντρωση της συνολικής παραγόμενης ενέργειας, τόσο για τη διασύνδεση των φωτοβολταϊκών πλαισίων μεταξύ τους, όσο και με τον Οικίσκο Διασύνδεσης της διάταξης αποθήκευσης
 • Τη διασύνδεση του κέντρου ελέγχου με τον Υφιστάμενο Υποσταθμό 20/150kV «Μολάοι»

Α. Ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 50ΜW θα αποτελείται από 86.956 μονοκρυσταλλικά πλαίσια ισχύος 575W της εταιρείας Jinko Solar, 200 αντιστροφείς Huawei SUN2000-215KTL-M0. Τα Φ/Β πλαίσια του σταθμού θα αναπτυχθούν σε συστοιχίες (strings), οι οποίες θα συνδέονται ανά ομάδες στους μετασχηματιστές.

Β. Ο Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας θα αποτελείται από:

 • 226.800 συσσωρευτές ιόντων Λιθίου τύπου LFP (battery cells) ονομαστικής αποθηκευτικής ικανότητας 0,896kWh έκαστος, κατανεμημένοι σε 100 container συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 2,032MWh έκαστο.
 • 500 συστήματα μετατροπής ισχύος (PCS) που αναλυτικά περιλαμβάνουν:
  – ένα (1) αμφίδρομο αντιστροφέα (inverter) DC/AC ονομαστικής ισχύος 200kW, ανά PCS
  – εκατό (100) πίνακες διακλάδωσης (DC Box) πάνω στους οποίους συνδέονται οι αμφίδρομοι αντιστροφείς
 • 13 Υ/Σ παραγωγής (STS) που αναλυτικά περιλαμβάνουν έκαστος:
  – Έναν ή δύο (2) Πίνακες Χαμηλής Τάσης (LV Panel)
  – 1 Μ/Σ Ανύψωσης Τάσης διπλού τυλίγματος 0.8kV / 0.8kV / 20kV ονομα-στικής ισχύος 6.500kVA ή έναν 1 Μ/Σ Ανύψωσης Τάσης μονού τυλίγματος 0.8kV / 20kV ονομαστικής ισχύος 3.250kVA
  – Κατάλληλο αριθμό πεδίων ΜΤ (MV SWG) για την σύνδεση των STS μεταξύ τους ή με τον οικίσκο διασύνδεσης του σταθμού
 • 4 οικίσκους διασύνδεσης για την σύνδεση όλων των Υ/Σ Παραγωγής του συστήματος αποθήκευσης καθώς και των Υ/Σ Παραγωγής του φ/β σταθμού συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50MWp, με τον υφιστάμενο Υ/Σ 20/150kV «Μολάοι».

Για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων δεν απαιτούνται εκσκαφές λόγω του σχετικά ήπιου ανάγλυφου του εδάφους της περιοχής. Αρχικά στις περιοχές εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα πραγματοποιηθεί αποψίλωση της επιφανειακής βλάστησης και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν τα στηρίγματα των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ με πασσαλόμπηξη. Εν συνεχεία θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ πάνω στις βάσεις στήριξης.

Στη θέση εγκατάστασης του Συστήματος Αποθήκευσης θα απαιτηθούν εργασίες ισοπέδωσης του χώρου προκειμένου να τοποθετηθεί ο εξοπλισμός.

Το έργο θα αποτελείται από τέσσερα (4) γήπεδα εγκατάστασης συνολικής έκτασης 589.718,74m2, εντός των οποίων θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, και ο απαραίτητος εξοπλισμός του Συστήματος Αποθήκευσης και θα περιφραχθούν.

Για τη μεταφορά την παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας απαιτούνται έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης του έργου. Η διασύνδεση του έργου με τον Υφιστάμενο Υποσταθμό Ανύψωσης 20/150kV
«Μολάοι» θα γίνει με τέσσερις υπόγειες γραμμές μέσης τάσης μονού κυκλώματος μήκους 11,3Km έκαστη. Τα ηλεκτρικά καλώδια θα τοποθετηθούν εντός χαντακιού όδευσης καλωδίων διαστάσεων 1m πλάτους και 1m βάθους το οποίο θα κατασκευαστεί εντός του πλάτους καταστρώματος των υφιστάμενων δρόμων.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV