Βάσω
Βελίκοβα

Πράσινο φως έλαβε ακόμα μια επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα και συγκεκριμένα για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Φλώρινα και στην Καστοριά.

Αναλυτικά πρόκειται για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις ‘Μεγαλέξανδρος’, ‘Ανεμοδαρμένη’ & ‘Ανεμοδαρμένη ΙΙ’, συν. Ισχύος 100,8 MW & Συνοδά Υποστηρικτικά Έργα’’ στις Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής και Πρεσπών του Δήμου Πρεσπών και στις Δ.Ε. Καστρακίου και Κορεστίων του Δήμου Καστοριάς, των Π.Ε. Φλώρινας και Καστοριάς, της Περ. Δυτικής Μακεδονίας.

Το έργο έλαβε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οδεύει προς κατασκευή.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΝΤΑΒΕΛ Α.Ε.

Περιγραφή του έργου

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τον ΑΣΠΗΕ στη θέση «ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (Δ. Πρεσπών, Π.Ε. Φλώρινας), συνολικής ισχύος 33,6 MW.
 • Τον ΑΣΠΗΕ στη θέση «ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗ» (Δ. Πρεσπών Π.Ε. Φλώρινας), συνολικής ισχύος 33,6MW.
 • Τον ΑΣΠΗΕ στη θέση «ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗ ΙΙ» (Δ. Πρεσπών, Π.Ε. Φλώρινας & Δ. Καστοριάς, Π.Ε. 14 Καστοριάς), συνολικής ισχύος 33,6 MW.

Κάθε ένας από τους παραπάνω ΑΣΠΗΕ θα αποτελείται από οχτώ  ανεμογεννήτριες τύπου V150- 4.2 MW, της εταιρείας Vestas Wind Systems A/S, ονομαστικής ισχύος 4.2 ΜW, με διάμετρο ρότορα και ύψος πλήμνης 105 m.

Οι εργασίες οδοποιίας για τις ανάγκες κατασκευής και λειτουργίας του έργου, διακρίνονται σε:

 • Διάνοιξη νέας οδοποιίας πρόσβασης που καταλήγει στα όρια του πολυγώνου του ΑΣΠΗΕ «ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (3 κλάδοι με συνολικό μήκος 5,552 km).
 • Διάνοιξη νέας εσωτερικής οδοποιίας εντός του πολυγώνου του ΑΣΠΗΕ «ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (10 κλάδοι με συνολικό μήκος 8,221 km).
 • Διάνοιξη νέας οδοποιίας πρόσβασης που καταλήγει στα όρια του πολυγώνου του ΑΣΠΗΕ «ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗ ΙΙ» (1 κλάδος με συνολικό μήκος 808,98 m).
 •  Διάνοιξη νέας εσωτερικής οδοποιίας εντός του πολυγώνου του ΑΣΠΗΕ «ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗ ΙΙ» (9 κλάδοι με συνολικό μήκος 5,731 km).
 • Διάνοιξη κλάδου διασύνδεσης μέσης τάσης, μήκους 1.644,72 m, ο οποίος αποτελεί μέρος των έργων διασύνδεσης των ΑΣΠΗΕ με το νέο Υ/Σ 33/400 kV στη θέση «ΙΕΡΟΠΗΓΗ».
 • Διάνοιξη νέας οδοποιίας πρόσβασης που καταλήγει στα όρια του πολυγώνου του ΑΣΠΗΕ «ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗ», που αρχίζει από τα όρια του πολυγώνου του ΑΣΠΗΕ «ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗ ΙΙ» και καταλήγει στον κύριο κλάδο της εσωτερικής οδοποιίας του ΑΣΠΗΕ (1 κλάδος με συνολικό μήκος 216,17 m).
 • Διάνοιξη νέας εσωτερικής οδοποιίας εντός του πολυγώνου του ΑΣΠΗΕ «ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗ» (8 κλάδοι με συνολικό μήκος 6,473 km).

Οι εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης, περιλαμβάνουν:

 • Υπόγειο Δίκτυο Διασύνδεσης Μέσης Τάσης 33 kV, εσωτερικής δισύνδεσης και διασύνδεσης μεταξύ των ΑΣΠΗΕ και του νέου Υ/Σ 33/400 kV στη θέση «ΙΕΡΟΠΗΓΗ», συνολικού μήκους περίπου 49,2 km.
 • Κατασκευή νέου υποσταθμού (Υ/Σ 33/400 kV «ΙΕΡΟΠΗΓΗ»), κατά μήκος της υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV ΚΥΤ «Καρδιά – Αλβανία», στην οποία και θα συνδεθεί.

Θα εγκατασταθούν τρία προσωρινά συγκροτήματα παρασκευής σκυροδέματος εντός των πολυγώνων των ΑΣΠΗΕ, που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες κατασκευής των έργων. Σε κάθε ΑΣΠΗΕ θα κατασκευαστούν συνολικά οχτώ   πλατείες, εμβαδού περίπου 6.000 m2 έκαστη, για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Στις πλατείες προβλέπεται υπόβαση οδοστρωσίας ΠΤΠ Ο150, πάχους 10 cm, και βάση οδοστρωσίας ΠΤΠ Ο155, πάχους 10 cm.

Οι πλατείες ανέγερσης των Α/Γ, σχεδόν στο σύνολό τους, σχεδιάστηκαν με βάση τη μέθοδο ανέγερσης δύο φάσεων (με προανέγερση), δηλαδή με αποθήκευση των 2 τμημάτων του πυλώνα καιτων πτερύγων επίτης πλατείας, με σκοπό τη μείωση της επέμβασης. Τα εμβαδά κάθε πλατείας ανέγερσης των ανεμογεννητριών των ΑΣΠΗΕ παρατίθεται στους σχετικούς πίνακες της Υποενότητας 6.1.2 «Πλατείες ανέγερσης ανεμογεννητριών» του τεύχους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η διαμόρφωση των πλατειών θα γίνει με εκσκαφή και επίχωση για να αποδοθεί μία επίπεδη επιφάνεια, η οποία θα διαστρωθεί με θραυστό υλικό 3Α, πάχους περίπου 10 cm μετά τη συμπύκνωση. Σε κάθε πλατεία, μετά τη διαμόρφωση, θα πραγματοποιηθεί διάνοιξη ορύγματος θεμελίωσης, σχήματος κυκλικού, με διάμετρο της τάξης των 22 m περίπου και βάθους 3,1 m περίπου. Εντός του ορύγματος θα κατασκευαστεί η βάση οπλισμένου σκυροδέματος της ανεμογεννήτριας, η οποία θα είναι κυλινδρική με διάμετρο 21 m περίπου και βάθος 3 m περίπου. Η τελική επίχωση θα πραγματοποιηθεί με προϊόντα εκσκαφής και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το θεμέλιο θα είναι υπόγειο.

Οι ΑΣΠΗΕ θα λειτουργήσουν ως ανεξάρτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και θα συνδεθούν στο νέο Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης 33/400 kV (Υ/Σ στη θέση «Ιεροπηγή»), ο οποίος θα κατασκευαστεί σε κατάλληλο γήπεδο κατά μήκος της υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) 400 kV ΚΥΤ ‘’Καρδιά – Αλβανία’’, στην οποία και θα συνδεθεί.

Ο Υποσταθμός στην πλήρη ανάπτυξή του θα αποτελείται από τα εξής κύρια στοιχεία: 1 Μ/Σ Ισχύος ικανότητας 250 MVA, 2 απλές πύλες Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV, 1 πύλη Υψηλής Τάσης (400 kV) Μ/Σ Ισχύος, 6 πύλες Μέσης Τάσης (33 kV) τύπου IPPM για τη διασύνδεση των ισάριθμων αναχωρήσεων του Δικτύου Διασύνδεσης Μ.Τ. των Αιολικών Σταθμών, πυκνωτές αντιστάθμισης αέργου ισχύος, θα εγκατασταθούν εάν απαιτηθούν από τους Όρους Σύνδεσης του ΑΔΜΗΕ. Τέλος, θα γίνει ανέγερση νέου Πυλώνα εντός του γηπέδου του Υ/Σ επί της διερχόμενης σε αυτό γραμμής μεταφοράς 400 kV.

Τέλος, θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα κτηριακά και δομικά έργα, γειώσεις και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, περιμετρικός φωτισμός – οδοφωτισμός – φωτισμός κτηριακών χώρων και όλες οι απαιτούμενες Η/Μ εγκαταστάσεις ψύξης, θέρμανσης, αερισμού, πυρόσβεσης, αδιάλειπτης παροχής τάσης στα κρίσιμα φορτία και γενικότερα ό,τι προβλέπεται από τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΑΔΜΗΕ καιτης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ ΑΔΜΗΕ και παραγωγού.

Οι συντεταγμένες του αγροτεμαχίου του Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης 33/400 kV (Υ/Σ Ιεροπηγή) παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα «Πίνακας συντεταγμένων ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥΝΕΟΥ Υ/Σ ΙΕΡΟΠΗΓΗ» της Υποενότητας 1.3.3 του τεύχους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στα συνοδά Σχέδια/Χάρτες.

Η σύνδεση του ΑΣΠΗΕ έως τον νέο Υ/Σ 33/150 kV θα πραγματοποιηθεί μέσω υπόγειας γραμμής μέσης τάσης (Μ/Τ) 33 kV. Η υπόγεια όδευση της γραμμής μέσης τάσης 33 kV θα πραγματοποιηθεί σε κανάλι διαστάσεων πλάτους περί τα 1 m βάθους και 50 cm πλάτους. Το συνολικό μήκος της υπόγειας γραμμής μέσης τάσης 33 kV θα ανέρχεται σε περίπου 49,2 km.

Το μήκος του Δικτύου Διασύνδεσης του ΑΣΠΗΕ «ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» θα είναι περίπου 16 km από το άκρο του πολυγώνου μέχρι τη θέση του Υ/Σ και αντίστοιχα για τα ΑΣΠΗΕ «ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗ» και «ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗ ΙΙ» θα είναι περίπου 15 km από το άκρο των πολυγώνων μέχρι τη θέση του Υ/Σ.

Για την πρόσβαση στη θέση του κυρίως έργου (πολύγωνα εγκατάστασης ανεμογεννητριών) θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής (επαρχιακές οδοί Κρυσταλλοπηγής – Φλώρινας και Μεσοποταμιάς – Δενδροχωρίου), η υφιστάμενη δασική οδοποιία πρόσβασης στον εν λειτουργία ΑΣΠΗΕ της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.» στη θέση «ΥΨΩΜΑΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΓΡΕΣΚΟΥ» καθώς και νέοι κλάδοι που θα διανοιχθούν για τις ανάγκες του έργου. Το συνολικό μήκος της οδοποιίας πρόσβασης για τον ΑΣΠΗΕ «ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» είναι 5,552 km, για τον ΑΣΠΗΕ «ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗ ΙΙ» είναι 808,98 m, και για τον ΑΣΠΗΕ «ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗ» είναι 216,17 m. Επίσης, στα έργα οδοποιίας περιλαμβάνεται η διάνοιξη του κλάδου διασύνδεσης μέσης τάσης, μήκους 1644,72 m, ο οποίος αποτελεί μέρος των έργων διασύνδεσης των ΑΣΠΗΕ με το νέο Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης.

Επιπρόσθετα, οι εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνουν και εργασίες εσωτερικής οδοποιίας (νέας διάνοιξης εντός των πολυγώνων των ΑΣΠΗΕ).

Το συνολικό μήκος της εσωτερικής οδοποιίας για τον ΑΣΠΗΕ «ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» είναι περίπου 8,221 km, για τον ΑΣΠΗΕ «ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗ ΙΙ» είναι περίπου 5,731 km και για το για τον ΑΣΠΗΕ «ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΗ» είναι περίπου 6,473 km.

Τέλος, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου προβλέπονται τρεις  προσωρινές θέσεις όπου θα εγκατασταθούν προσωρινά συγκροτήματα σκυροδέματος τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες θεμελίωσης των βάσεων των Α/Γ.

Ως εργοταξιακοί χώροι του έργου θα χρησιμοποιηθούν οι πλατείες ανέγερσης των ανεμογεννητριών που θα διαμορφωθούν για τις ανάγκες θεμελίωσης των ανεμογεννητριών.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV