Connect with us

Ηλεκτρική ενέργεια

Δυναμική άνοδος στα οικονομικά αποτελέσματα του ΑΔΜΗΕ το Α’ εξάμηνο 2018

Δημοσιεύθηκε

στις

 

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2018 – 30 Ιουνίου 2018, ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. κάτοχος του 51% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πιο αναλυτικά:

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Α΄Εξαμ.

Α΄Εξαμ.

Μεταβολή

Εκατ ευρώ

2018

2017

Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδος καθαρής θέσης

21.3

9.0

12.4

Κέρδη προ Φόρων, Χρηματ/κών ποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

21.2

8.2

13.1

Κέρδη προ Φόρων και Χρηματ/κών Αποτελεσμάτων

21.2

8.2

13.1

Καθαρά Κέρδη

21.3

8.2

13.1

Κέρδη ανά Μετοχή (ευρώ)

0.092

0.035

0.056

Τέλος Περιόδου

30.06.2018

31.12.2017

 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης χρήσης

12.3

2.2

10.1

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ανακοίνωσε επίσης  αποτελέσματα σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για το Α’ εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018: 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Α΄Εξαμ.

 

Α΄Εξαμ.

 

 

Εκατ. Ευρώ

2018

 

2017

 

Μεταβολή

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς

117,1

 

121,2

 

-3,3%

Συνολικά έσοδα

124,8

 

131,9

 

-5,4%

Σύνολο προβλέψεων*

22,0

 

0,5

 

 

Κέρδη προ φόρων, χρηματ/κών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων *

102,1

 

92,8

 

10,1%

Ως % των εσόδων

81,9%

 

70,3%

 

11,5 πμ

Κέρδη προ φόρων και χρηματ/κών αποτελεσμάτων

68,7

 

60,9

 

12,8%

Καθαρά κέρδη

44,4

 

32,2

 

37,8%

 

30.06.2018

 

31.12.2017

 

 

Καθαρός δανεισμός

153,5

 

234,4

 

-34,5%

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους περιόδου**

538,0

 

295,8

 

81,9%

* Συμπ. απελευθέρωση πρόβλεψης λόγω απόρριψης δικαστικής απαίτησης εργολάβου ύψους €26,6 εκατ.

   

** Τέλος χρήσης 2017 εξαιρ. €476 εκατ που αποδόθηκαν στο νέο Διαχειριστή λογαριασμών ΥΚΩ στις 5 Ιανουαρίου 2018

 

 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ Ανάλυση Εσόδων

Α΄Εξαμ.

 

Α΄Εξαμ.

 

 

Εκατ. Ευρώ

2018

 

2017

 

Μεταβολή

Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς

117,1

 

121,2

 

-3,3%

Χρεώσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή

534,5

 

924,8

 

 

Αποδόσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή

-534,5

 

-924,8

 

 

Λοιπές πωλήσεις:

7,6

 

10,7

 

-28,5%

Έσοδα από εργολαβίες

0,4

 

3,0

 

-88,1%

Έσοδα Υποστήριξης Παγίων ΔΕΔΔΗΕ

4,9

 

5,3

 

-7,4%

Ληφθείσες συμμετοχές πελατών

1,1

 

1,1

 

2,6%

Ενοίκιο οπτικών ινών 

1,0

 

1,0

 

0,0%

Έσοδα από ανάκτηση Διοικητικών Δαπανών

0,3

 

0,4

 

-16,7%

Λοιπές Πωλήσεις

0,1

 

0,0

 

167,7%

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

124,8

 

131,9

 

-5,4%

Προοπτικές

Το δεύτερο εξάμηνο του 2018, η Διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ σε στενή συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τον στρατηγικό επενδυτή, State Grid International Development δεσμεύεται για την έγκαιρη υλοποίηση του Επενδυτικού της Προγράμματος, ύψους 1 δις ευρώ μέχρι το 2021.

Συγκεκριμένα, θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων, επιταχύνοντας τον ρυθμό των επενδύσεων που θα εστιαστούν στην ανάπτυξη του εθνικού Συστήματος Μεταφοράς προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλειά του και να αυξηθεί η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, η εταιρεία προτίθεται να ανανεώσει βασικά στοιχεία του εξοπλισμού της προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, να προάγει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να διευκολύνει τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων συντήρησης.

Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του Επενδυτικού Προγράμματος, είναι η ανάθεση από τη ΡΑΕ του νέου υποθαλάσσιου καλωδίου που συνδέει την Κρήτη με την ηπειρωτική χώρα, με σημείο εκκίνησης την Αττική. Ως πρώτο βήμα, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ ίδρυσε στις 10 Σεπτεμβρίου, θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.» με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει εξασφαλίσει από τον Μάιο τα απαιτούμενα κεφάλαια, τα οποία παρέχουν επαρκή βάση για την κατασκευή και τη χρηματοδότηση της διασύνδεσης. Διατηρώντας το πλειοψηφικό μερίδιο, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα αναζητήσει αξιόπιστους εταίρους για τα εναπομείναντα μερίδια μειοψηφίας, οι οποίοι θα εισέλθουν στο SPV καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Το έργο αυτό περιλαμβάνεται στα έργα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ενεργειακής επάρκειας της Κρήτης, διευκολύνοντας παράλληλα τη σύνδεση των ΑΠΕ που βρίσκονται στο νότιο μέρος της νήσου με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς.

Η διασύνδεση Κρήτη – Πελοπόννησος, έργο υποδομής κομβικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, εισήλθε στη γραμμή αφετηρίας τον Απρίλιο με τη δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης για τους διαγωνισμούς για την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου και τους δύο Υποσταθμούς και στα δύο άκρα του καλωδίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου – που θα υλοποιηθεί από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. -ανέρχεται στα 324 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014-2020. Το έργο αναμένεται να συμβασιοποιηθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Άλλες βασικές υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας υπό κατασκευή περιλαμβάνουν την ηλεκτρική διασύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με τις Κυκλάδες (φάσεις Β και Γ), οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2020. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 θα συνεχιστούν οι εργασίες για την επιτάχυνση τους.

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει επίσης υποβάλει στη ΡΑΕ την πρότασή της για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ακόμα μια μεγάλη νησιωτική διασύνδεση.

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της χάραξης νέων στρατηγικών αναχρηματοδότησης έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των επιχειρησιακών και επενδυτικών αναγκών της για τα επόμενα χρόνια. Διαθέτει δε ένα πλήρως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δανείων, το οποίο σε συνδυασμό με την ενεργή διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων ενισχύει το χρηματοοικονομικό προφίλ της ώστε να εφαρμόσει από θέση ισχύος το φιλόδοξο επενδυτικό της πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Ιάσων Ρουσόπουλος σχολίασε ότι «Από την ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και της εισαγωγής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η διοικητική ομάδα του ΑΔΜΗΕ οραματίστηκε την νέα εποχή του Διαχειριστή με βασική στόχευση την διασύνδεση των νησιών. Η εταιρεία που διαχειριζόταν μέχρι πρότινος ένα κατά βάση χερσαίο δίκτυο, επεκτείνει δυναμικά την δραστηριότητα της στον τομέα των νησιωτικών διασυνδέσεων, δημιουργώντας αξία για τους καταναλωτές και τους μετόχους».

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">
Advertisement
ΑΚΤΩΡ - Εθνική Πινακοθήκη

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα