Βάσω
Βελίκοβα

Σε επαναπροκήρυξη βγήκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Ανακαίνιση – Αναβάθμιση υποδομών στο Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Ναυπλίου»

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι η Διενεργούσα Αρχή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου – Υπουργείου Ευθύνης, ήτοι του Υπουργείου Υγείας και του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας και Θράκης, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής, στο όνομα και για λογαριασμό της, μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Η αρχική εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 569.200,24 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 459.032,26 ευρώ ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 14 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας. Η χρηματοδότηση της παρούσας είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα . Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 459.032,26 € ευρώ, ενώ η αντίστοιχη συνεισφορά του ΠΔΕ ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 110.167,74 € ευρώ και αφορά στον ΦΠΑ 24%.

Περιγραφή του έργου

Το προς δημοπράτηση έργο θα εκτελεστεί στο Γ.Ν. Ναυπλίου, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και η κατασκευή όλων των εργασιών που απαιτούνται για την ανακαίνιση και αναβάθμιση δέκα θαλάμων νοσηλείας και των WC αυτών που βρίσκονται στον Α’ όροφο του κεντρικού κτιρίου, ήτοι: 7 θάλαμοι στο Παθολογικό, 2 θάλαμοι στο Μαιευτικό τμήμα και 1 θάλαμος στο Χειρουργικό τμήμα.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν και οι εξής επιπλέον εργασίες :

  • Εγκατάσταση δύο ανεξαρτήτων συστημάτων κλήσης αδελφής, για τους επτά θαλάμους της παθολογικής κλινικής και τέσσερεις θαλάμους της Μαιευτικής κλινικής αντίστοιχα.
  • Αποκατάσταση στεγανωτικής μεμβράνης στο δώμα.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) Αντλίας θερμότητας (Α/Θ) τύπου Αέρα – Νερού, Αερόψυκτης, ισχύος 50 kW για τη Χειρουργική Κλινική με τα παρελκόμενα αυτής, την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών σύνδεσης της Α/Θ με την υπάρχουσα ΚΚΜ και παράδοση αυτής σε πλήρη λειτουργία. Θα κατασκευαστεί νέο υδραυλικό δίκτυο, για την σύνδεση της Α/Θ με την ΚΚΜ. Ο χειρισμός της αντλίας θερμότητας θα πραγματοποιείται τοπικά από το χώρο κλιματισμού και εξ αποστάσεως.
    • Προμήθεια και εγκατάσταση μιας Αντλίας θερμότητας (Α/Θ) τύπου Αέρα – Νερού, Αερόψυκτης, 300 kW για τη Νέα Πτέρυγα με τα παρελκόμενα αυτής, την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών σύνδεσης της Α/Θ με την υπάρχουσα ΚΚΜ και παράδοση αυτής σε πλήρη λειτουργία. Η αντλία θα λειτουργεί με απομακρυσμένο έλεγχο. Θα πραγματοποιηθεί τροποποίηση του υδραυλικού δικτύου και της Η/Μ εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου και του BMS.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV