Newsroom

Στο πλαίσιο υιοθέτησης πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και με γνώμονα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, την ανάπτυξη της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας και την περαιτέρω ενίσχυση του επιστημονικού προσωπικού της χώρας, ο Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας προχωρά στην απονομή μιας υποτροφίας ύψους 3.000 Ευρώ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024, για το Π.Μ.Σ «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων», το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών & Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένω διοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι άξονες δράσης του Π.Μ.Σ αφορούν την παροχή εκπαιδευτικού έργου, τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, την παραγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων – οργανισμών και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Το Πρόγραμμα στοχεύει τόσο στην παροχή γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων, όσο και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους φοιτητές του, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανάδειξη ικανών στελεχών τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στο ιδιαίτερα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της διοίκησης των
λιμένων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Η υποτροφία θα χορηγηθεί σε Κερκυραίο(α) φοιτητή/τρια λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλότερο ατομικό ετήσιο εισόδημα ή εφόσον πρόκειται για υποψήφιο/α που δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση το χαμηλότερο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Στη περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από Κερκυραίο(α) φοιτητή/τρια η υποτροφία θα χορηγηθεί στον ασθενέστερο οικονομικά φοιτητή ο οποίος θα καταθέσει αίτηση με βάση το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται μετά από τη συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο στοιχείων μέχρι τη Δευτέρα 06 Νοεμβρίου 2023. Οι υποψήφιου θα καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους με email στην διεύθυνση [email protected] ή [email protected], με τίτλο

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΟΛΚΕ Τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή που απαιτούνται είναι τα εξής:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Δικαιολογητικά Εντοπιότητας (Πιστοποιητικό γέννησης ή Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο που κατοικούν).
 •  Εκκαθαριστικό σημείωμα του υποψήφιου εφόσον πρόκειται για υποψήφιο που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση ή οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον πρόκειται για υποψήφιο που δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 •  Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.portsmng.uniwa.gr)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 •  Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας του βαθμού πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
 •  Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 •  Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου.
 •  Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
 •  Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
 •  Δύο συστατικές επιστολές (προαιρετικό υπόδειγμα :διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.portsmng.uniwa.gr). Οι συστατικές επιστολές μπορούν να παραδοθούν την ημέρα πραγματοποίησης της συνέντευξής επιλογής.
 •  Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ.
 •  Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV