Κατερίνα
Παναγέα

Δημοπρατείται νέα μονάδα διαχείρισης απορριμάτων στην Αιτωλοακαρνανία.

Αναλυτικά, σε δημοπράτηση βγήκε και επίσημα το μεγάλο έργο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων εντός του ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε.Ν. Αιτωλοακαρνανίας» που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Δ.Ε.Ν Αιτωλοακαρνανίας

Η αρχική εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 78,34 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 63,18 εκατ. ευρώ). Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 9 Απριλίου 2024.

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 97 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ)

Το αντικείμενο του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 23.914 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος.

Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επίσης, περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού, τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες καθώς και την κανονική 6ετή λειτουργία του έργου.

Η σύμβαση προβλέπει επιπλέον :

  • Δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον έξι (6) έτη λειτουργίας του έργου, και
  • Δικαίωμα προαίρεσης για εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή και τον Π/Υ, όπως αναλύονται στην Προμελέτη και στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV