Connect with us

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

Δημοπρατείται η μονάδα ΣΗΘΥΑ στον ΑΗΣ Καρδιάς-Σε πόσα τμήματα “σπάει” ο διαγωνισμός

Δημοσιεύθηκε

στις

Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Unsplash
Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Unsplash

Σε δημοπράτηση βγήκε ακόμα ένα σημαντικό έργο που αφορά στη Δυτική Μακεδονία και “κουμπώνει” στο masterplan απολιγνιτοποίησης. Πρόκειται για το νέο διαγωνισμό που έχει να κάνει με τα δίκτυα τηλεθέρμανσης και πιο συγκεκριμένα τις μονάδες συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘΥΑ).

Το έργο θα δώσει λύσεις για την τηλεθέρμανση στις πόλεις της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας και του Αμυνταίου καθώς θα τις συνδέσει μεταξύ τους. Για να επιτευχθεί αυτό θα συνδυαστούν  μονάδες ΣΗΘΥΑ, τηλεθέρμανσης, δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρομπόιλερ.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γ. Στάσσης, είχε αναφερθεί κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή στις πρωτοβουλίες για την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων στις περιοχές που θα τεθεί σε εφαρμογή το masterplan απολιγνιτοποίησης. 

Ένα από τα φλέγοντα ζητήματα ήταν αυτό των τηλεθερμάνσεων και η λύση που είχε προταθεί ήταν η κατασκευή ΣΗΘΥΑ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023 εντός του ΑΗΣ Καρδιάς, ο οποίος έχει πάψει πλέον να λειτουργεί.

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της προκήρυξης του έργου το κόστος θα ανέλθει στα 99,2 εκατομμύρια ευρώ σε ποσό με ΦΠΑ (80 εκατομμύρια ποσό χωρίς ΦΠΑ). Να επισημάνουμε επίσης πως το έργο “σπάει” σε 5 τμήματα.

Το έργο

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο με τίτλο “Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) με Μ.Ε.Κ. φυσικού αερίου ≥ 65MWth” με αναθέτουσα αρχή τη  Δημόσια εταιρία ηλεκτρισμού.

Το σύνολο του έργου θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια της ΔΕΗ, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και της αποσφράγισης των προσφορών είναι η 30 Σεπτεμβρίου 2021. Σύμφωνα με πηγές πολύ κοντά στο θέμα η ΔΕΗ εκτιμά πως είναι εφικτό να έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος του διαγωνισμού, εφόσον δεν υπάρξουν κωλύματα. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) με Μ.Ε.Κ. φυσικού αερίου ≥ 65MWthσε μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), παραγόμενης ωφέλιμης θερμικής ισχύος ≥65MWth υπό μορφή θερμού νερού για δίκτυο Τ/Θ και το οποίο θα εγκατασταθεί στον χώρο του Α.Η.Σ. Καρδιάς της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο αποτελεί EPC turn-key project και συνίσταται από τα κάτωθι:

α) εγκατάσταση σταθμού μείωσης και ρύθμισης πίεσης του φυσικού αερίου·

β) εγκατάσταση του συστήματος Σ.Η.Θ.Υ.Α. παραγόμενης ωφέλιμης θερμικής ισχύος ≥ 65MWth·

γ) έξοδος για σύνδεση στο δίκτυο 33kV·

δ) σύμβαση συντήρησης των Μ.Ε.Κ. της μονάδας για 40.800 ώρες λειτουργίας ή 8 έτη με δυνατότητα προαίρεσης για χρονική επέκταση του συμβολαίου συντήρησης για άλλες 35.700 ώρες ή 7 έτη.

Α Τμήμα: Υποβολή μελέτης προσομοίωσης

Το πρώτο από τα 5 τμήματα του έργου αφορά στην Υποβολή μελέτης προσομοίωσης με τις απαιτήσεις του Κ.Δ.Σ. «EU Regulation 2016/631 (RfG) και απόφασης της Ρ.Α.Ε. 1165/2020 (ΦΕΚ Β’ 3757/7.9.2020), όπως αυτές περιγράφονται στο Annex 9 του Project Outline Β0 των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.

Η διάρκεια το έργου υπολογίζεται στους 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ δεν υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για παράταση της σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.

Β Τμήμα: Μελέτες και Άδειες

Το δεύτερο τμήμα του διαγωνισμού αφορά στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών εκ μέρους του διαχειριστή. Ενδεικτικά αυτές μπορούν να αφορούν τα εξής: 

— άδεια εγκατάστασης,

— έκδοση άδειας δόμησης,

— πιστοποιητικό πυροπροστασίας,

— άδεια λειτουργίας,

— λοιπές εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις που τυχόν απαιτηθούν.

Η διάρκεια του έργου εκτιμάται στους 5 μήνες, ενώ η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε παράταση της σύμβασης σε περίπτωση που υπάρξει τουλάχιστον τρίμηνη καθυστέρηση εκ μέρους των αρχών αδειοδότησης χωρίς να είναι υπαίτιος ο ανάδοχος.

Γ Τμήμα: Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση του έργου

Το εν λόγω τμήμα αφορά στον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή,  την προμήθεια, τις δοκιμές στα εργοστάσια, τη  μεταφορά και αποθήκευση στον τόπο του έργου τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, τις δοκιμές επί τόπου του έργου, την εκπαίδευση του προσωπικού της Δ.Ε.Η., τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού και την προμήθεια των ανταλλακτικών του έργου, που συνίσταται από τα κάτωθι αντικείμενα:

α) εγκατάσταση σταθμού μείωσης και ρύθμισης πίεσης του φυσικού αερίου·

β) εγκατάσταση του συστήματος Σ.Η.Θ.Υ.Α. παραγόμενης ωφέλιμης θερμικής ισχύος >65MWth·

γ) έξοδος για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Όπως αυτά ορίζονται και οριοθετούνται από τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται στους 20 μήνες, ενώ και εδώ υπάρχει δικαίωμα παράτασης  σε περίπτωση που υπάρξει τουλάχιστον τρίμηνη καθυστέρηση εκ μέρους των αρχών αδειοδότησης χωρίς να είναι υπαίτιος ο ανάδοχος.

Δ Τμήμα: Δοκιμές ημι-εμπορικής και εμπορικής λειτουργίας, έκδοση άδειας λειτουργίας μονάδας

Το προτελευταίο τμήμα αφορά στην εκτέλεση δοκιμών του συνόλου του εξοπλισμού του έργου (προκαταρτικές δοκιμές, ημι-εμπορική λειτουργία, εμπορική λειτουργία – δοκιμές απόδοσης)· έκδοση άδειας λειτουργίας της μονάδας.

Η  διάρκεια του έργου ανέρχεται στους 22 μήνες, ενώ υπάρχει δικαίωμα παράτασης κατά 6 μήνες για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) αδυναμία λειτουργίας του δικτύου τηλεθέρμανσης·

β) καθυστέρηση από τη Δ.Ε.Η. της ετοιμότητας των Μ/Σ 400/33/33kV·

γ) αδυναμία λειτουργίας του δικτύου φυσικού αερίου

Ε΄Τμήμα: Συντήρηση των Μ.Ε.Κ. της μονάδας

Το τελευταίο τμήμα του διαγωνισμού αφορά στη συντήρηση για 40.800 ώρες λειτουργίας ή 8 έτη των Μ.Ε.Κ. της μονάδας, με δυνατότητα προαίρεσης για χρονική επέκταση του συμβολαίου συντήρησης για άλλες 35.700 ώρες ή 7 έτη, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου σύμβασης μακροχρόνιας συντήρησης της διακήρυξης.

Το συμβόλαιο συντήρησης καλύπτει τα παρακάτω αντικείμενα:

— υλοποίηση όλων των προγραμματισμένων συντηρήσεων των Μ.Ε.Κ., με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή των μηχανών,

— προμήθεια και παράδοση στη μονάδα όλων των λιπαντικών που απαιτούνται,

— προμήθεια και αντικατάσταση των καταλυτών των αντιρρυπαντικών συστημάτων, όταν απαιτείται,

— απασχόληση 500 εργατοωρών ετησίων τεχνικού προσωπικού.

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης κατά 35.700 ώρες λειτουργίας ή 7 έτη, με βάση τις τιμές της προσφοράς μακροχρόνιας συντήρησης χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται (ουδεμία) αποζημίωση εκ του λόγου τούτου.

Η ενεργοποίηση του παραπάνω δικαιώματος προαίρεσης είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από τον ανάδοχο και θα του γνωστοποιείται εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα.

Μετά από αίτημα του αναδόχου της σύμβασης και τη σύμφωνη γνώμη της Επιχείρησης, δίδεται η δυνατότητα υπογραφής της σύμβασης μακροχρόνιας συντήρησης με τον συνεργαζόμενο στη σύμβαση κατασκευαστή των προσφερόμενων μηχανών εσωτερικής καύσης φυσικού αερίου είτε με τον συνεργαζόμενο στη σύμβαση εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή των προσφερόμενων μηχανών εσωτερικής καύσης φυσικού αερίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με σχετική δήλωση του κατασκευαστή ότι θα του παρέχει την υποστήριξή του σε προμήθεια γνήσιων ή ανακαινισμένων ανταλλακτικών, αναλώσιμων υλικών, λιπαντικών κ.λπ., και εργασιών συντήρησης για δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης συντήρησης.

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα