Connect with us

Κτιριακά Έργα

Δημοπρατείται η ενεργειακή αναβάθμιση 6 νοσοκομείων στη Σύρο και τη Νάξο

Δημοσιεύθηκε

στις

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva Pro

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο ωρίμανσης της ενεργειακής αναβάθμισης έξι νοσοκομείων, μεταξύ αυτών της Σύρου και της Νάξου, στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, στο πλαίσιο του έργου «Project Development Services for improving energy efficiency in the region of South Aegean».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 119.452 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, ενώ για την δαπάνη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό “ELENA – European Local ENergy Assistance” (H2020), κατά 90% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 10% από εθνικούς πόρους.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους είναι η 30η Αυγούστου 2021, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου 2021, από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει.

Θωράκιση των πεπαλαιωμένων κτιρίων

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη σκοπιμότητας που περιλαμβάνεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η «έξυπνη» διαχείριση ενεργειακών πόρων αποκτούν διαρκώς αυξανόμενη σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Μέσω του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, που αντανακλά και τη δέσμευσή της στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, η ΕΕ δεσμεύτηκε να επιδιώξει την επίτευξη των ακόλουθων στόχων έως το 2030:

• μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990,

• βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 32,5% και

• αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 32% της τελικής κατανάλωσης.

Τα κτίρια αντιστοιχούν στο 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 36% των εκπομπών CO2. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κλίμα και την Ενέργεια και αποτελεί έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας.

Στα κτίρια καταναλώνονται μεγάλα ποσά ενέργειας, παράλληλα όμως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας. Χρησιμοποιώντας τεχνικά κατάλληλες και οικονομικά αποτελεσματικές τεχνολογίες, μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η ενεργειακή απόδοσή τους, με αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Ειδικά στην περίπτωση των κτιρίων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και στα Δημόσια Κτίρια υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης και επιτακτική ανάγκη δράσης για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυξημένη κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια παρατηρείται κυρίως στις παρακάτω χρήσεις:

• Θέρμανση

• Κλιματισμός

• Συσκευές γραφείου

• Φωτισμός

• Εξαερισμός

Η πλειοψηφία των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται τα Νοσοκομεία που λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είναι παλαιά με εξαιρετικά υψηλούς δείκτες ενεργειακής κατανάλωσης. Δεδομένου του ιδιαίτερου μικροκλίματος της περιοχής, κάθε έτος απαιτούνται σημαντικοί οικονομικοί πόροι για την επαρκή θέρμανση και ψύξη των κτιρίων.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης της ενεργειακής αναβάθμισης έξι Νοσοκομείων σε νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Τα υφιστάμενα κτίρια έχουν δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί να υπερβεί το 50%, ανάλογα με τη χρήση, όταν εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης, η οποία περιλαμβάνει και μια μικρή εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και τις ιδιαιτερότητες του κάθε Νοσοκομειακού κτιρίου. Η εμπειρία αντίστοιχων εγχειρημάτων υποδεικνύει ότι τα κτίρια των Νοσοκομείων είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα και για αυτό το λόγο αποτελούν τον πρώτο κατά προτεραιότητα τομέα παρέμβασης καθώς προσφέρουν δυνατότητες εξοικονόμησης πάνω από 50%.

Το έργο περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων και την υποβολή τεκμηριωμένων τεχνοοικονομικά προτάσεων για την ενεργειακή αναβάθμισή τους. Η ενεργειακή επιθεώρηση στοχεύει στην αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων και τεκμηριώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και την καταγραφή της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (σε kWh/m2/έτος).

Τα παραδοτέα του έργου

Στο πλαίσιο αυτό, τα παραδοτέα του προκηρυσσόμενου έργου είναι τα ακόλουθα:

Αρχικά θα γίνει η Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) των ανωτέρω κτιρίων ή επανέκδοση του εφόσον έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων, ηλεκτρονική καταχώρησή του στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων μαζί με το έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου και παράδοσή του, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον ενεργειακό επιθεωρητή, στο αρμόδιο όργανο παραλαβής που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό είναι βασική προϋπόθεση για την υποβολή οποιασδήποτε πρότασης για χρηματοδότηση του έργου από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Επιπλέον, θα εκπονηθεί τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειακών δεδομένων, των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων που προέκυψαν. Στην έκθεση θα γίνεται τεχνική περιγραφή των κτιρίων και της υφιστάμενης κατάστασής τους και θα περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές των παρεμβάσεων του σεναρίου ενεργειακής βελτίωσης σε κάθε νοσοκομείο. Στην έκθεση θα περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση των συντελεστών και των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του Π.Ε.Α.

Στη συνέχεια, θα εκπονηθεί οικονομοτεχνική ανάλυση για τα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση πιθανών παθητικών και ενεργητικών τεχνικών παρεμβάσεων, όπως προσθήκη ή αντικατάσταση θερμομονώσεων στο κέλυφος των κτιρίων (όψεις – δώματα – πυλωτές), αντικατάσταση κουφωμάτων και προσθήκη σκιάστρων, αλλαγή ηλεκτρικών λαμπτήρων, αλλαγή καυσίμου, εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας στον κλιματισμό, χρήση ρυθμιστών στροφών (inverters) στους κινητήρες κλιματιστικών – αντλιών, προσθήκη ή αναβάθμιση συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης κλιματισμού ή/και φωτισμού και καταγραφής ενεργειακών καταναλώσεων και άλλων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Εκτός του βασικού σεναρίου θα εξετασθεί και η εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής για ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας – ψύξης. Παράλληλα, αναγκαία στα σενάρια βελτίωσης θα είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων που βασίζονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ώστε να καλυφθεί μέρος των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων. Η ανάλυση θα προτείνει κατάλληλες λύσεις, και θα παρουσιάσει συγκριτικά αποτελέσματα, οικονομικά και τεχνικά οφέλη από τη χρήση της πιο κατάλληλης τεχνολογίας. Σκοπός της ανάλυσης είναι ο ενεργειακός σχεδιασμός αειφόρων κτιρίων ενσωματώνοντας «έξυπνες τεχνικές εξοικονόμησης» και καινοτόμες βιοκλιματικές λύσεις. Στην ανάλυση θα περιλαμβάνεται αναλυτικό τιμολόγιο με τις τιμές των επιμέρους εργασιών και υλικών για τη διεκπεραίωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Επίσης, η οικονομική ανάλυση θα γίνεται με όρους Παρούσας Αξίας (NPV) για ορίζοντα επένδυσης 20ετίας. Εκεί, θα λαμβάνονται όλα τα κόστη εγκατάστασης, καθώς και τα κόστη συντήρησης, αντικατάστασης εξοπλισμού, προσωπικού και διοίκησης. Στις τελικές προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση δε θα ληφθούν υπόψιν οι παρεμβάσεις που έχουν διάρκεια αποπληρωμής άνω της 10ετίας. Ταυτόχρονα τα σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης θα πρέπει να αναβαθμίζουν όλα τα κτίρια τουλάχιστον στην Β ενεργειακή κατηγορία και με 15% ενεργειακή κατανάλωση από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Τέλος, ο ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει όλα τα σχέδια εγκατάστασης και τις συνοδευτικές αναλύσεις ανάλογα τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, ανάλογα την παρέμβαση θα πρέπει να γίνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προσχέδια και αναλύσεις: Σχέδια για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, με τις συνοδευτικές αναλύσεις και προσχέδιο σύμβασης με ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης, σχέδια για αντικατάσταση φωτιστικών με LED, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, εγκατάστασης νέου κεντρικού συστήματος θέρμανσης/ψύξης, αποχέτευσης, προμελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και πινάκων, τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών μαζί με όλες τις συνοδευτικές αναλύσεις.

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα