Connect with us

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Διευκρινίσεις ΟΑΚ για τα έργα αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων σε τμήμα του ΒΟΑΚ στα Χανιά

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Σε ανακοίνωση προέβη ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των εργασιών προσωρινής αποκατάστασης της κυκλοφορίας του οδικού τμήματος του Β.Ο.Α.Κ στην θέση «Απτέρα – Μεγάλα Χωράφια» της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί το ιστορικό των ενεργειών στις οποίες προέβη η ελληνική Πολιτεία, ώστε να αντιμετωπίσει τα κατολισθητικά φαινόμενα στη συγκεκριμένη θέση.

Τον Φεβρουάριο του 2019 ζητήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης η τεχνική και οικονομική συνδρομή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στον ΒΟΑΚ και τα οποία επιδεινώθηκαν ύστερα και από τις πλημμύρες που έθεσαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Κρήτης.

Στην περιοχή «Απτέρα-Μεγάλα Χωράφια», τον Φεβρουάριο 2019 και λόγω των έντονων χειμερινών βροχοπτώσεων, εκδηλώθηκε αστοχία σε μήκος της τάξης των 100 μ., στο υφιστάμενο επίχωμα του Β.Ο.Α.Κ., που είχε σαν συνέπεια την μερική διακοπή της κυκλοφορίας της οδού.

Στις 28-2-2019 με κατεπείγον έγγραφό του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών δόθηκε εντολή να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. προς στην κατεύθυνση καταγραφής των προβλημάτων και στην ενεργοποίηση επειγουσών διαδικασιών ανάθεσης μελετών και έργων αποκατάστασης και χρηματοδότησης αυτών ή στην αξιοποίηση υφιστάμενων συμβάσεων με σχετικό φυσικό αντικείμενο.

Στις 04-03-2019 η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, ως αρμόδια υπηρεσία λειτουργίας του Β.Ο.Α.Κ., απέστειλε προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας στη Ν.Ε.Ο. Χανίων – Ρεθύμνου λόγω εκτεταμένης καθίζησης και συγκεκριμένα στη χ.θ. 12,6 Μεγάλα Χωράφια Δ. Χανίων, με αποκλεισμό τμήματος λωρίδας κυκλοφορίας μήκους 60 μ. στην κατεύθυνση προς Χανιά (εναλλαγή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ρέθυμνο με χρήση ασύρματης σηματοδότησης).

Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε στις 18-3-2019. Στις 7-3-2019 ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. απέστειλε προς τη Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έγγραφο με θέμα «Μελέτες οδικής ασφάλειας σε θέσεις κατολισθήσεων πρανών ορυγμάτων και πρόσθετες απαιτούμενες μελέτες αστοχιών επιχωμάτων στο Β.Ο.Α.Κ.», με το οποίο παρασχέθηκε τεχνική ενημέρωση για τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί λόγω της θεομηνίας καθώς και καταγραφή ενεργειών για τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και μελετών οδικής ασφαλείας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου 2019 και στο πλαίσιο διερεύνησης των συνθηκών που επέδρασαν στην δημιουργία της αστοχίας στη συγκεκριμένη θέση πραγματοποιήθηκαν από συμβεβλημένο (στο πλαίσιο άλλης υφιστάμενης σύμβασης) μελετητή του ΟΑΚ Α.Ε. κατά σειρά οι ακόλουθες εργασίες:

1. Γεωλογική χαρτογράφηση και αποσαφήνιση των ευρύτερων γεωλογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών.

2. Τοπογραφική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής εκδήλωσης του φαινομένου.

3. Εκτέλεση Γεωτεχνικής έρευνας η οποία περιελάμβανε 3 ερευνητικές γεωτρήσεις ΜΧ-1 (βάθους 17,6 μ.), ΜΧ-2 (βάθους 21,5 μ.) και ΜΧ-3(βάθους 13,0 μ.), σε επιλεγμένες θέσεις.

4. Πραγματοποίηση κατάλληλου εργαστηριακού προγράμματος, εδαφοτεχνικών εργαστηριακών δοκιμών. Οι δοκιμές που εκτελέστηκαν, λόγω της φύσης των συναντώμενων σχηματισμών, χαρακτηρίζονται ως χρονοβόρες και είχαν σαν στόχο να αποσαφηνιστούν τα γεωμηχανικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού αστοχίας.

5. Πραγματοποίηση σειράς συσκέψεων με έμπειρους Μηχανικούς ειδικοτήτων Υδραυλικού, Στατικού και Γεωτεχνικού αντικειμένου.

6. Διαβούλευση με αρμόδιες Διευθύνουσες Υπηρεσίες.

7. Αρχική αποτίμηση των συνθηκών που επέδρασαν αναφορικά με την εκδήλωση της αστοχίας, βάσει της οποίας συντάχθηκαν :

– Γεωτεχνική Μελέτη Προσωρινής Σταθεροποίησης του επιχώματος.

– Εργοταξιακή Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης.

– Σύνταξη Προϋπολογισμού Μελέτης.

Σκοπός των ανωτέρω ήταν η άμεση αντιμετώπιση των ιδιαίτερα κρίσιμων προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί στην κυκλοφορία της οδού αλλά κυρίως να αποφευχθεί πιθανή επέκταση του προβλήματος, που θα είχε σαν συνέπεια την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας της οδού και ουσιαστικά αποκοπή της βασικής οδικής σύνδεσης των Χανίων από την υπόλοιπη Κρήτη. Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης του μηχανισμού της αστοχίας, των εν δυνάμει αβεβαιοτήτων αλλά κυρίως της σοβαρότητας του προβλήματος, οι ανωτέρω εργασίες πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη συνέπεια και σχολαστικότητα, ώστε να τηρηθούν οι ισχύοντες κανονισμοί και να εξασφαλιστεί η χρήση κυκλοφορίας της οδού.

Στην ίδια χρονική περίοδο (Μάρτιος 2019) αντίστοιχες εργασίες πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες θέσεις του Β.Ο.Α.Κ. (Σταλός, Γαλατάς, περιοχή Σούδας) στις οποίες επίσης είχαν εμφανιστεί σοβαρά προβλήματα. Στις 4-4-2019 με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε Τεχνικό Δελτίο Έργου φυσικών καταστροφών στο ΒΟΑΚ π/υ 15.000.000,00€ το οποίο συνέταξε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. σε συνεργασία με συμβεβλημένη μελετητική εταιρεία.

Στις 15-4-2019 η Γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε από την ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ (υπηρεσία του Υπουργείου) να μεριμνήσει για τη σύνταξη των τευχών και για την, κατά προτεραιότητα, ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του ν.4412/2016 όπως ισχύει, των προσωρινών έργων αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων στη θέση Απτέρα–Μεγάλα Χωράφια.

Επίσης να προγραμματίσει την άμεση ανάθεση των μόνιμων έργων αντιμετώπισης των φαινομένων στη συγκεκριμένη θέση με την προαναφερθείσα διαδικασία. Στις 17-4-2019 ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ διαβίβασε προς τη Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την «Μελέτη προσωρινής σταθεροποίησης επιχώματος στην περιοχή Μεγάλα Χωράφια» που εκπόνησε συμβεβλημένη μελετητική εταιρεία (αξιοποιώντας τα στοιχεία των εργασιών που προαναφέρθηκαν), ελέγχθηκε από τις υπηρεσίες του Οργανισμού και εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις 23-4-2019.

Την ίδια ημερομηνία με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση των προσωρινών και μόνιμων μέτρων αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων κατά μήκος του ΒΟΑΚ, στο Τμήμα Κατασκευής Έργων Αθήνας της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ (υπηρεσία του Υπουργείου).

Κατά τη διάρκεια του Μαΐου και με κατεπείγουσα διαγωνιστική διαδικασία ανατέθηκε από τη Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:
o σε μελετητή η σύνταξη της Τελικής Μελέτης Προσωρινών Μέτρων Αποκατάστασης καθώς επίσης και της Οριστικής Μελέτης Μέτρων Αντιμετώπισης Κατολισθητικών Φαινομένων στην θέση «Απτέρα – Μεγάλα Χωράφια» (με χρόνο παράδοσης τον Ιούλιο 2019).
o σε ανάδοχο οι εργασίες Προσωρινών Μέτρων Αποκατάστασης.

Η ίδια υπηρεσία (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ) στις 31-5-2019 απέστειλε προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επείγουσες εργασίες προσωρινών έργων αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων στις θέσεις Άπτερα-Μεγάλα Χωράφια, Σταλός και Γαλατάς της Π.Ε. Χανίων» και συγκεκριμένα στην θέση Μεγάλα Χωράφια, επί του ΒΟΑΚ (στένωση λωρίδας-κυκλοφορία σε δύο ρεύματα) η οποία και εγκρίθηκε στις 5-6-2019. Η σήμανση και οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε εφαρμογή στις 14-6-2019 κατόπιν της απόφασης της αρμόδιας Αστυνομικής Δ/νσης».

image_printΕκτύπωση

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΒΟΑΚ: Προσλαμβάνονται Σύμβουλοι για Περιβαλλοντική Μελέτη και διαγωνισμούς

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Σύμβουλοι για την Περιβαλλοντική Μελέτη και τους 2 διαγωνισμούς του ΒΟΑΚ προσλαμβάνονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, λίγες μέρες πριν τις εθνικές εκλογές. Σύμφωνα με σχετική απόφαση η «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» αναλαμβάνει ως σύμβουλος έναντι 140.000 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ) για 4 μήνες για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στην εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τόσο για το έργο παραχώρησης (Ηράκλειο-Χερσόνησος), όσο και για το ΣΔΙΤ (Χερσόνησος-Νεάπολη).

Με άλλη απόφαση εγκρίνεται η ανάθεση στην «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» με συνολική αμοιβή 218.000 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ) για σύμβαση διάρκειας 30 μηνών προκειμένου να αναλάβει ως Τεχνικός Σύμβουλος στην υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στη διενέργεια των διεθνών
διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων των 2 έργων που τρέχουν για τον ΒΟΑΚ.

Τα σχήματα πέρασαν στη Β`φάση είναι για το τμήμα Χανιά-Ηράκλειο-Χερσόνησος: 1.ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, 2.ΤΕΡΝΑ, 3.J&P ΑΒΑΞ, 4.VINCI, 5.Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-ACCIONA.

Αντίστοιχα τα σχήματα για το διαγωνισμό ΣΔΙΤ για το τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη είναι τα: 1.ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, 2.ΤΕΡΝΑ, 3.J&P ΑΒΑΞ (με το fund Marguerite), 4.Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-ACCIONA-INTERTOLL 5. SHIKUN&BINUI.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο κάθε διαγωνισμός είναι ανεξάρτητος από τον άλλον και έτσι η πορεία των διαγωνισμών είναι ανεξάρτητη και μπορεί τελικά να βγάλει δύο διαφορετικά σχήματα ως τελικούς αναδόχους.

Το πρώτο και βασικό τμήμα του ΒΟΑΚ δημοπρατείται με σύμβαση παραχώρησης είναι από τα Χανιά μέχρι τη Χερσόνησο μήκους περίπου 200χλμ, κρίνεται ως απόλυτης προτεραιότητας και ιεράρχησης από πλευράς οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών και σπουδαιότητας στη στρατηγική μεταφορών της Κρήτης σε συνδυασμό και με τις λοιπές σχεδιαζόμενες υποδομές μεταφορών (νέο αεροδρόμιο Καστελίου, αναβάθμιση αεροδρομίου Χανίων).

Σε αυτό το τμήμα ο παραχωρησιούχος θα αναλάβει την κύρια χρηματοδότηση από κεφάλαια που θα πρέπει να εξασφαλίσει + την συμμετοχή του Δημοσίου. Το κόστος εκτιμάται σε περίπου 1,1δισ.ευρώ. Η πρώτη αυτή φάση περιλαμβάνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος όπως είθισται σε έργα τέτοιου βεληνεκούς.

Το δεύτερο τμήμα που δημοπρατείται ως ΣΔΙΤ είναι η επέκταση κατά 20χλμ του δρόμου προς ανατολάς με τη διαδρομή Χερσόνησος-Νεάπολη. Το κόστος του έργου εκτιμάται σε περίπου 250εκατ.ευρώ.

Το έργο «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη, με Σ.Δ.Ι.Τ.» θα προωθηθεί προς υλοποίηση με κύρια χρηματοδότηση από κεφάλαια που θα εξασφαλίσει ο ιδιωτικός οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Η εξόφληση του απαιτούμενου κεφαλαίου θα γίνει με πληρωμές διαθεσιμότητας, δηλαδή με ένα prefixed ποσό που θα αποδίδεται από το Δημόσιο προς τον εργολάβο σε μηνιαία βάση και για όσο διαρκέσει το ΣΔΙΤ. Ο διαγωνισμός θα γίνει με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί λόγω της φύσης αυτής της διαδικασίας. Τα σχέδια περιλαμβάνουν κλειστό αυτοκινητόδρομο δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση με το τμήμα Χανιά-Χερσόνησος να περιλαμβάνει και ΛΕΑ.

Τέλος αναμένουμε και τη δημοπράτηση του τρίτου τμήματος από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο ως δημόσιο έργο που θα ολοκληρώσει τον αυτοκινητόδρομο της Κρήτης. Η δημοπράτηση θα γίνει από το Υπουργείο Υποδομών.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

image_printΕκτύπωση
συνέχεια ανάγνωσης

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Κρήτη: Από αύριο στην κυκλοφορία το οδικό τμήμα Αγία Βαρβάρα – Μοίρες

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Το Σάββατο 18-5-2019 στις 12 το μεσημέρι θα δοθεί σε κυκλοφορία το νέο οδικό τμήμα από την Αγία Βαρβάρα προς Μοίρες και Μεσαρά του κάθετου άξονα ΗράκλειοΜοίρες, μήκους περίπου 16 χλμ. παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη.

Με αυτό το μεγάλης σπουδαιότητας έργο για την Μεσαρά και για ολόκληρη την Κρήτη η χρονο-απόσταση θα μειωθεί κατά 15 λεπτά και η απόσταση κατά 5 χλμ. περίπου. Η κίνηση των οχημάτων από το Ηράκλειο προς Μεσαρά, θα γίνεται μέσω του νέου κυκλικού κόμβου στην είσοδο του οικισμού της Αγίας Βαρβάρας προς Μοίρες, ενώ από Μοίρες προς Ηράκλειο θα γίνεται μέσω του Ισόπεδου Κόμβου στην περιοχή Καστελίου Μοιρών.

Στην παρούσα φάση θα λειτουργεί ο ανισόπεδος κόμβος (Α/Κ) Μορονίου – Πλουτής από και προς Ζαρό, Αμπελούζο κ.α., ενώ οι ανισόπεδοι κόμβοι (Α/Κ) Γέργερης και Πανασού δεν θα λειτουργήσουν προσωρινά. Ο ανισόπεδος κόμβος (Α/Κ) Γέργερης αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά εντός του καλοκαιριού. Ο ημικόμβος Πρινιά θα λειτουργεί στην έξοδο του προς Αγία Βαρβάρα, η είσοδος από Αγία Βαρβάρα προς Μοίρες, μέσω του ημικόμβου Πρινιά, θα λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι, ενώ ο κόμβος Πανασού σε αμέσως επόμενη φάση.

Ο νέος οδικός άξονας περιλαμβάνει 3 σήραγγες και 2 στέγαστρα συνολικού μήκους 1,6 χλμ και 5 κοιλαδογέφυρες συνολικού μήκους 928 μ.

Όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), η κίνηση μέσα στις σήραγγες και στις γέφυρες θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, χωρίς προσπεράσεις και με αυστηρή τήρηση των ορίων ταχύτητας. Παρακαλούνται οι οδηγοί να τηρούν πιστά την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

image_printΕκτύπωση
συνέχεια ανάγνωσης

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Κρήτη: Ξεκινά το οδικό έργο για την κατασκευή των κόμβων της Αγ. Πελαγίας

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Στους κόμβους της Αγίας Πελαγίας βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής, 10 Μαΐου ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης, κατά την έναρξη των εργασιών τοπογραφικής αποτύπωσης από τους μηχανικούς του αναδόχου.

Με τον τρόπο αυτό γίνεται η αρχή σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο της περιοχής, προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, το οποίο αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες και τεχνικές ιδιαιτερότητες τα προηγούμενα χρόνια. Οι νέοι κόμβοι, θα κατασκευαστούν σε δυο σημεία δίνοντας οριστική λύση στο πρόβλημα εισόδου και εξόδου των κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών της Αγίας Πελαγίας, με τον πρώτο να έχει μήκος περίπου 650 μ. και τον δεύτερο να έχει μήκος περίπου 1000 μ. επί του ΒΟΑΚ.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης τόνισε:

«Η αρχή έγινε, οι διαδικασίες ξεκίνησαν για ένα οραματικό έργο που αλλάζει τα δεδομένα της περιοχής. Η ικανοποίησή μας είναι προφανής και σκοπεύουμε να παρακολουθούμε από κοντά κάθε του στάδιο, έτσι ώστε να έχουμε στο συντομότερο χρόνο, ένα άρτιο απ’ όλες τις απόψεις αποτέλεσμα.

Με την ευκαιρία που μου δίνεται, θα ήθελα για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συντελεστές που πέτυχαν αυτό το αποτέλεσμα και ιδιαίτερα, για μια ακόμα φορά, τους ιδιοκτήτες γης που παραχώρησαν τις περιουσίες τους πριν γίνουν οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης, για να μην καθυστερήσουν τα έργα. Μια στάση υπεύθυνη, που δείχνει ότι και στην Αγία Πελαγία, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιοχές του Δήμου μας, η κοινωνική συνυπευθυνότητα περισσεύει.

Να το τονίσω επίσης ότι επόμενος μεγάλος στόχος μας στον τομέα και για την περιοχή, είναι ο αντίστοιχος κόμβος της Λυγαριάς, μια επίσης δύσκολη προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε!».

Τον Δήμαρχο συνόδευε ο Αντιδήμαρχος Άρης Σαλούστρος, η Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. Εύη Αποστολάκη και Δημήτρης Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Φίλιππος Σαββάκης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αχλάδας Γιώργος Πεδιώτης τα μέλη του συμβουλίου Γιώργος Τσαγκαράκης, Μύρων Αναγνωστάκης και Μαρία Αγιομυργιαννάκη.

image_printΕκτύπωση
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα