Connect with us

Ηλεκτρική ενέργεια

ΔΕΗ: Αύξηση των κερδών και των επενδύσεων για το 2016

Δημοσιεύθηκε

στις

Η ΔΕΗ, δημοσιοποίησε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα του Ομίλου, τα οποία παρουσίασαν ενθαρρυντικά στοιχεία δεδομένης της υποχώρησης του χρέους και της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας. Σχολιάζοντας τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Καταγράφεται ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός η σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας τόσο του Ομίλου ΔΕΗ, όσο και της Mητρικής εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση με το 2015. Ειδικότερα η ΔΕΗ Α.Ε. το 2016 σημείωσε, σημαντικά κέρδη προ φόρων έναντι ζημιών το 2015. Την ίδια περίοδο μειώθηκε το καθαρό χρέος του Ομίλου κατά €262 εκατ. και αυξήθηκαν οι επενδύσεις κατά € 114 εκατ. 

Πιο αναλυτικά:

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2016 αυξήθηκαν κατά € 235,3 εκατ. σε σχέση με το 2015, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 20,2% έναντι 14,4%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων προβλέψεων.

Αρνητική επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου για το 2016 είχαν οι παρακάτω δαπάνες:

– € 63,5 εκατ. για την κάλυψη των ελλειμμάτων που δημιουργήθηκαν στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Μετά την οριστική εκκαθάριση από το ΛΑΓΗΕ, η συνολική εφάπαξ δαπάνη διαμορφώθηκε σε € 111,8 εκατ., εκ των οποίων € 48,3 εκατ. είχαν ήδη επιβαρύνει τη χρήση του 2014.

– € 28,4 εκατ. λόγω της επιβάρυνσης της ΔΕΗ, μετά και τις Αποφάσεις 149 και 150 του 2017 της ΡΑΕ, στο πλαίσιο της νέας χρέωσης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, η οποία ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2016.

– € 22,6 εκατ. εφάπαξ δαπάνη λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου αγωγού της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2015, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών.

Εξαιρουμένων των προαναφερθέντων αρνητικών επιπτώσεων, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν βελτίωση κατά € 257,4 εκατ., βελτίωση η οποία οφείλεται ουσιαστικά στο χαμηλότερο επίπεδο προβλέψεων κατά € 512,2 εκατ.

Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα, ανέρχονται σε € 169,1 εκατ. το 2016 έναντι ζημιών € 106,6 εκατ. το 2015.

Τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 67,5 εκατ. έναντι ζημιών € 102,5 εκατ. αντίστοιχα.

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το 2016 κατά € 478,6 εκατ. ή 8,3% και διαμορφώθηκε σε € 5.257,1 εκατ. έναντι € 5.735,7 εκατ. το 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 549,4 εκατ. λόγω:

– Της μείωσης του μέσου μεριδίου της ΔΕΗ (σε GWh) στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την συνακόλουθη επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων λόγω cherry-picking από τους ανταγωνιστές,

– Των νέων τιμολογιακών πολιτικών για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη Χαμηλή και στη Μέση Τάση και την επιβράβευση των πιο πάνω συνεπών πελατών καθώς και των συνεπών οικιακών πελατών με την παροχή εκπτώσεων, καθώς και – της επίπτωσης από την αύξηση του ποσοστού των απωλειών που οφείλονται σε ρευματοκλοπές.

Ως επακόλουθο της απώλειας μεριδίου, τα έσοδα από χρεώσεις τρίτων για χρήση Συστήματος, Δικτύου και ΥΚΩ είναι αυξημένα σε σχέση με το 2015 κατά € 54,8 εκατ. (από € 60,3 εκατ. το 2015 σε € 115,1 εκατ. το 2016).

Τέλος, στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 60 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό έναντι € 56,3 εκατ. το 2015.

Αναλυτικότερα:

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 0,7% το 2016, στις 59.209 GWh έναντι 58.772 GWh το 2015, ενώ η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς εξαγωγές και άντληση, παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή στις 56.972 GWh.

Ειδικότερα όσον αφορά το δ’ τρίμηνο του 2016, η αντίστοιχη ζήτηση εμφανίζεται αυξημένη κατά 4,7% οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, η συνολική ζήτηση στο δ’ τρίμηνο του 2016 (με εξαγωγές και άντληση) αυξήθηκε κατά 8,8% καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε όλη την Ευρώπη σε συνδυασμό με το έλλειμμα ισχύος που εμφανίσθηκε λόγω απόσυρσης πυρηνικών μονάδων στη Γαλλία για έλεγχο και συντήρηση, προκάλεσε σημαντική αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη με αποτέλεσμα την αύξηση εξαγωγών Τρίτων μέσω των Βορείων Διασυνδέσεων από το Ελληνικό Σύστημα προς τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

Οι πωλήσεις της ΔΕΗ το 2016 μειώθηκαν κατά 5,8%, ως αποτέλεσμα της μείωσης του μέσου μεριδίου λιανικής αγοράς της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στο σύνολο της χώρας, εκτιμώμενο βάσει GWh και όχι σε αριθμό πελατών, μειώθηκε σε 91,9% το 2016 από 96,4% το 2015. Ειδικότερα στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα διαμορφώθηκε σε 91,1% το 2016 από 96% το 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, τον Φεβρουάριο του 2017 το αντίστοιχο μέσο μερίδιο αγοράς περιορίσθηκε σε 88,6% από 93,3% τον Φεβρουάριο του 2016. Σύμφωνα πάλι με τα ίδια στοιχεία, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν περίπου 98,6% στην Υψηλή Τάση, 74,4% στη Μέση Τάση και 92,1% στη Χαμηλή Τάση, μεγέθη που επιβεβαιώνουν το cherry-picking από πλευράς τρίτων προμηθευτών.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 54,5% της συνολικής ζήτησης το 2016 (51,3% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2015 ήταν 63,4% (61,2% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο διασυνδεδεμένο σύστημα το 2016 ήταν 47,6% έναντι 55,2% το 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην υποκατάσταση λιγνιτικής παραγωγής από παραγωγή από φυσικό αέριο, κυρίως τρίτων και σε μικρότερο βαθμό της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 23,3% (4.520 GWh), ενώ αντίθετα η παραγωγή από φυσικό αέριο τρίτων αυξήθηκε κατά 102,3% (4.057 GWh) και η παραγωγή της ΔΕΗ από φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 26,7% (1.179 GWh). Επιπρόσθετα, μειωμένη ήταν η υδροηλεκτρική παραγωγή και οι εισαγωγές της ΔΕΗ κατά 10,2% (548 GWh) και 37,1% (1.184 GWh), αντίστοιχα. Αντίθετα, η παραγωγή από ΑΠΕ τρίτων αυξήθηκε κατά 6,5% (610 GWh) και οι εισαγωγές τρίτων κατά 9,6% (788 GWh).

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά € 713,9 εκατ. (14,5%), από € 4.907,3 εκατ. το 2015, σε € 4.193,4 εκατ., κυρίως λόγω των προαναφερόμενων χαμηλότερων προβλέψεων και δευτερευόντως λόγω του χαμηλότερου ενεργειακού κόστους.

Ειδικότερα:

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 342,2 εκατ. (13,7%) σε σχέση με το 2015.

Συγκεκριμένα:

– Η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά € 101,6 εκατ. (17,4%), από € 582,8 εκατ. το 2015 σε € 481,2 εκατ. το 2016 και οφείλεται στη μείωση των τιμών του μαζούτ και του diesel εκφρασμένων σε Ευρώ, κατά 21,4% και 13,4% αντίστοιχα. Η επιβάρυνση από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα υγρά καύσιμα, που περιλαμβάνεται στην συνολική δαπάνη για υγρά καύσιμα, ήταν € 145,3 εκατ. παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2015 όπου ήταν € 144,4 εκατ., λόγω του γεγονότος ότι η δαπάνη αυτή επηρεάζεται μόνο από τις ποσότητες των καυσίμων, οι οποίες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες τόσο για το μαζούτ όσο και για το diesel.

– Η δαπάνη για φυσικό αέριο μειώθηκε κατά € 60,8 εκατ. (18,6%), στα € 265,7 εκατ. από € 326,5 εκατ. το 2015, παρά την προαναφερθείσα αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο κατά 1.179 GWh (26,7%), λόγω της μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 35% περίπου και της κατάργησης του ΕΦΚ για ηλεκτροπαραγωγή από 1.6.2016. Η αντίστοιχη δαπάνη για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης φυσικού αερίου, που και αυτή είναι συνάρτηση μόνο της ποσότητας του καυσίμου και δεν επηρεάζεται από την μεταβολή των τιμών, έχει διαμορφωθεί σε € 20,5 εκατ. το α΄ πεντάμηνο του 2016 έναντι € 54,1 εκατ. που ήταν το 2015.

– Η δαπάνη για στερεά καύσιμα από τρίτους προμηθευτές μειώθηκε κατά € 30,2 εκατ. και διαμορφώθηκε στα € 27,4 εκατ.

– Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, από € 1.142,3 εκατ. το 2015 σε € 1.145,2 εκατ., παρά τον αυξημένο όγκο αγορών ενέργειας κατά 14,5% μετά την προαναφερθείσα μείωση της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης του μέσου όρου της ΟΤΣ σε € 42,8/MWh από € 51,9/MWh.

Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι, από την αρχή εφαρμογής της επιβάρυνσης των προμηθευτών με την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, που ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2016, η ΔΕΗ επιβαρύνθηκε με το ποσό των € 28,4 εκατ. Στην δαπάνη των αγορών περιλαμβάνεται και ποσό € 48,5 εκατ. που είναι η καθαρή επιβάρυνση από τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, που ισχύει από 1.5.2016.

– Η δαπάνη για εισαγωγές ενέργειας από τη ΔΕΗ, εξαιρουμένης της δαπάνης για διασυνδετικά δικαιώματα, διαμορφώθηκε σε € 52,5 εκατ., μειωμένη κατά € 79,6 εκατ. (60,3%), ως συνέπεια της μείωσης τόσο του όγκου των εισαγωγών κατά 1.184 GWh (37,1%) όσο και των αντίστοιχων τιμών κατά 8,6%. Λόγω του μειωμένου όγκου εισαγωγών, η δαπάνη για διασυνδετικά δικαιώματα μειώθηκε σε € 5,6 εκατ. το 2016 έναντι € 15,1 εκατ. το 2015.

– Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 διαμορφώθηκε σε € 178,2 εκατ., μειωμένη κατά € 72,9 εκατ. σε σχέση με το 2015, λόγω της μείωσης των εκπομπών κατά 17,2%, σε 28,4 εκατ. τόννους το 2016 από 34,3 εκατ. τόννους, αποτέλεσμα της χαμηλότερης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

Επενδύσεις 

Οι συνολικές επενδύσεις το 2016 διαμορφώθηκαν σε € 867,6 εκατ. από 753,6 εκατ. το 2015, δηλαδή αυξήθηκαν κατά € 114 εκατ. ή 15,1%, αύξηση η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε αυξημένες επενδύσεις των ορυχείων λόγω της αποζημίωσης των δικαιούχων για την απαλλοτρίωση της Ποντοκώμης.

Στις επενδύσεις περιλαμβάνονται και οι συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους, οι οποίες το 2016 διαμορφώθηκαν σε € 60 εκατ. έναντι € 56,3 εκατ. Οι «καθαρές» επενδύσεις του ομίλου ΔΕΗ, δηλαδή οι επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών, χωρίς τις κατά τα ανωτέρω συμμετοχές, αυξήθηκαν κατά € 110,3 εκατ. ή 15,8% και ανήλθαν το 2016 σε € 807,6 εκατ. έναντι € 697,3 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Καθαρό χρέος / Ληξιπρόθεσμες οφειλές 

Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.526,8 εκατ., μειωμένο κατά € 262,1 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2015 (€ 4.788,9 εκατ.). δεδομένου ότι στη διάρκεια του 2016 αποπληρώσαμε δάνεια ύψους € 409,1 εκατ και αντλήσαμε € 180 εκατ. Για την Μητρική Εταιρεία το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.380,8 εκατ. μειωμένο κατά € 171,8 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2015, δεδομένου ότι στη διάρκεια του 2016 αποπληρώσαμε δάνεια ύψους € 382 εκατ. και αντλήσαμε € 145 εκατ.

Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι, παρά τη μείωση του καθαρού χρέους της Μητρικής Εταιρείας, συνέπεια κυρίως της αποπληρωμής χρεωλυσίων, καταγράφηκε αύξηση του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους κατά € 184 εκατ. συνολικά εντός του 2016, εξέλιξη που καταδεικνύει την πίεση που ασκείται στην ρευστότητα της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, οι πάσης φύσεως συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές στο τέλος του 2016 ανήλθαν σε € 759 εκατ., έναντι € 575 εκατ. στο τέλος του 2015.

 

 

Advertisement
SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα