Newsroom

Η PRODEA Investments ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το Εννεάμηνο του 2023.

  • 14,4% αύξηση του Κύκλου Εργασιών του ομίλου: €127,4 εκατ. το Εννεάμηνο του 2023 έναντι €111,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Η αύξηση αυτή έρχεται κυρίως ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης των έργων ανάπτυξης, των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί η εταιρεία με στόχο τη βελτιστοποίηση τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων με βασικό πυλώνα ανάπτυξης τις αρχές της αειφορίας.
  • 18,1% αύξηση στα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια): €89,5 εκατ. το Εννεάμηνο του 2023 έναντι €75,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
  • 24,3% αύξηση των Κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (Adjusted EBITDA): €95,2 εκατ. έναντι €76,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
  • Η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου την 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε €1.500,5 εκατ. ή €5,87 ανά μετοχή έναντι €1.475,2 εκατ. και €5,77 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2022.
  • H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε €2.834,5 εκατ. έναντι €2.809,1 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Η Χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου

Την 30 Σεπτεμβρίου 2023, το χαρτοφυλάκιο του ομίλου αποτελείτο συνολικά από 376 (31 Δεκεμβρίου 2022: 381) ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία) συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 1.447 χιλ. τ.μ. Τριακόσια είκοσι τρία (323) από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας. Επίσης, είκοσι τέσσερα (24) ακίνητα βρίσκονται στην Κύπρο, είκοσι πέντε (25) ακίνητα στην Ιταλία, δύο (2) ακίνητα στη Βουλγαρία και δύο (2) ακίνητα στη Ρουμανία.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του ομίλου την 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε €2.574,8 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2022: €2.566,7 εκατ.), συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αξίας του ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου της εταιρείας (30 Σεπτεμβρίου 2023: €10,9 εκατ., 31 Δεκεμβρίου 2022: €10,1 εκατ.) των αποθεμάτων ακινήτων (30 Σεπτεμβρίου 2023: €30,3 εκατ., 31 Δεκεμβρίου 2022: €19,0 εκατ.) και των ακινήτων επένδυσης τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση καθώς πληρούνται όλα τα κριτήρια του ΔΠΧΑ 5 (30 Σεπτεμβρίου 2023: €208,4 εκατ., 31 Δεκεμβρίου 2022: €46,3 εκατ.).

Βασικά οικονομικά μεγέθη

Σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2022:

O κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε €127,4 εκατ. έναντι €111,4 εκατ. στο Εννεάμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 14,4%. Τα προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση κατά 24,3% στα €95,2 εκατ. έναντι €76,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα κυρίως από την αύξηση του κύκλου εργασιών ως αποτέλεσμα των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον όμιλο το 2022 αλλά και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου και από την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων λόγω της αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.). Τα Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) διαμορφώθηκαν σε €32,2 εκατ. έναντι €42,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την επίδραση της αύξησης των χρηματοοικονομικών εξόδων (ως απόρροια της αύξησης του Euribor) και της αύξησης του φόρου ΑΕΕΑΠ λόγω της σύνδεσης του με το Επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ.

Επενδύσεις

Την 22 Φεβρουαρίου 2023 η εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΘΕΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «ΘΕΤΙΣ»), η οποία είναι ιδιοκτήτρια συγκροτήματος τεσσάρων ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούνται ως Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής. Το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών της ΘΕΤΙΣ υπολογίστηκε βάσει της καθαρής της θέσης την ημερομηνία της απόκτησης και ανήλθε σε €26,2 εκατ.

Την 22 Ιουνίου 2023 η θυγατρική εταιρεία «Σύγχρονο Κατοικείν Μονοπρόσωπη ΑΕ» προχώρησε στην απόκτηση μιας οικοπεδικής έκτασης η οποία βρίσκεται επί της οδού Κανάρη 7 στην περιοχή της Πεύκης, συνολικής επιφάνειας 2,1 χιλ. τ.μ., στο οποίο θα αναπτυχθούν κατοικίες προς πώληση. Το τίμημα για το ακίνητο ανήλθε σε €1,7 εκατ. ενώ η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €1,9 εκατ.

Την 7 Σεπτεμβρίου 2023 η θυγατρική εταιρεία «Σύγχρονο Κατοικείν Μονοπρόσωπη ΑΕ» προχώρησε στην απόκτηση μιας οικοπεδικής έκτασης η οποία βρίσκεται επί της οδού Πόντου 41 στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, συνολικής επιφάνειας 4,2 χιλ. τ.μ., στο οποίο θα αναπτυχθούν κατοικίες προς πώληση. Το τίμημα για το ακίνητο ανήλθε σε €5,7 εκατ. ενώ η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €5,8 εκατ.

Λοιπά γεγονότα

Την 28 Σεπτεμβρίου 2023 η Εταιρεία ανακοίνωσε την εξολοκλήρου μίσθωση του Karela Business Park, του μεγαλύτερου ακινήτου-συγκροτήματος γραφείων του χαρτοφυλακίου της, στη MYTILINEOS. Η νέα μίσθωση είναι 15ετής με ελάχιστη διάρκεια 12 έτη. Το Karela Business Park, ένα σύμπλεγμα 6 κτηρίων γραφείων, συνολικής ανωδομής 29.000 τ.μ. και 1.100 θέσεων στάθμευσης, είναι το πρώτο πράσινο κτήριο στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά LEED GOLD.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV