Connect with us

Αναπλάσεις Αθήνας

Αυτά είναι τα κριτήρια – αρμοδιότητες για τους Ανεξάρτητους Μηχανικούς στα έργα του Ελληνικού

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Ελληνικό επένδυση

Με πολλαπλές ευθύνες και αρμοδιότητες θα λειτουργούν οι Ανεξάρτητοι Μηχανικοί στα έργα υποδομής που θα πραγματοποιηθούν την επένδυση του Ελληνικού. Εχθές δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στον καθορισμό προσόντων και αρμοδιοτήτων Ανεξάρτητου Μηχανικού, καθώς και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 6Α του ν. 4062/2012 (Α΄ 70). Περιληπτικά είναι τα κάτωθι:

Τα βασικά προσόντα θα είανι η πρόσφατη 10ετής εμπειρία σε καθήκοντα ανεξάρτητου μηχανικού, να λειτουργεί με πρότυπα ISO, να έχει ασφαλισμένο κατά κινδύνων το προσωπικό του, να έχει κύκλο εργασιών άνω των 5 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία, να μην συνδέεται καθ` οιονδήποτε τρόπο με τους φορείς υλοποίησης.

Πριν από κάθε υπογραφή με Ανεξάρτητο Μηχανικό οι φορείς υλοποίησης υποβάλλουν έγγραφη γνωστοποίηση στο Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6 του ν. 4062/2012 αναφορικά με την επιλογή προσώπου ως Ανεξάρτητου Μηχανικού, η οποία συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων. Εδώ υπάρχει η στενωπός πιθανής άρνησης του αν.μηχανικού από το Γραφείο Ελληνικού.

Καθήκοντα και όρια αρμοδιοτήτων

1. Στη φάση εκπόνησης των αναγκαίων μελετών, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός:

α. Ελέγχει ότι οι προς έγκριση μελέτες είναι σύμφωνες με τις διοικητικές πράξεις, καθώς και ότι πληρούν κατ’ ελάχιστο τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας.

β. Ζητά την εκπόνηση οποιασδήποτε πρόσθετης μελέτης, ή/και τη συμπλήρωση ή/και τροποποίηση των προς έγκριση μελετών, ώστε οι υποβληθείσες μελέτες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

γ. Εγκρίνει τις μελέτες και εκδίδει πιστοποιητικό έγκρισής τους εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους. Μετά από την έγκριση των μελετών, κάθε τροποποίησή τους πρέπει να εγκρίνεται από τον φορέα υλοποίησης του έργου και από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό. Όλες οι κατασκευές ξεκινούν μετά από έγκριση των μελετών απο τον Α.Μ.

2. Στη φάση εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός:

α. Ελέγχει τις εργασίες και τη συμμόρφωση αυτών με τις εγκεκριμένες μελέτες, καθώς και με τις προδιαγραφές που ορίζονται στις συμβάσεις μεταξύ εργολάβων και φορέων υλοποίησης των έργων.

β. Παρακολουθεί την τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και τη συμμόρφωση του φορέα υλοποίησης με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος.

γ. Εγκρίνει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας των εργολάβων και επιβλέπει την πιστή τήρησή του.

δ. Εισηγείται αιτιολογημένα πρόσθετες εργασίες, εφόσον είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση των έργων με τις εγκεκριμένες μελέτες ή την κείμενη νομοθεσία.

ε. Ζητά την εκτέλεση δοκιμών ποιοτικού ελέγχου για τις εκτελούμενες εργασίες.

στ. Ελέγχει ότι οποιαδήποτε μεταβολή στο σχεδιασμό του κατασκευαστικού αντικειμένου του έργου. Τυχόν παρεμβάσεις που γίνονται προσωρινά στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και λειτουργούν, αποκαθίστανται με έξοδα και ευθύνη του φορέα υλοποίησης.

ζ. Συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές για την πρόοδο υλοποίησης των έργων, καθώς και έκτακτες αναφορές για προβλήματα που αναφύονται κατά την εκτέλεσή τους. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στους φορείς υλοποίησης των έργων και στο Γραφείο Ελληνικού.

η. Παρακολουθεί ότι οι εργολάβοι και οι φορείς υλοποίησης λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την τήρηση των οικείων κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας.

3. Μετά από την ολοκλήρωση του έργου ή αυτοτελούς τμήματος αυτού, ο φορέας υλοποίησης υποβάλλει στον Ανεξάρτητο Μηχανικό αίτηση για την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης, η οποία συνοδεύεται από:

α. Περιγραφή του εκτελεσθέντος έργου.

β. Καταγραφή των εγκεκριμένων μελετών και των τροποποιήσεών τους.

γ. Τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» του έργου, και δ. αντίγραφα αρχείων δοκιμών ποιοτικού ελέγχου, εφόσον υπάρχουν.

4. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός ελέγχει και εκδίδει Βεβαίωση Περαίωσης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών στοιχείων.

5. Εφόσον το έργο υποδομής ή τμήμα αυτού είναι ή προορίζεται να είναι κοινόχρηστο, η Βεβαίωση Περαίωσης υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία.

6. Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής του, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός:

α. Μπορεί να γνωμοδοτεί σχετικά με τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται, καθώς και για την πρόοδο εκτέλεσης του έργου, κατόπιν σχετικού αιτήματος των φορέων υλοποίησης του έργου.

β. Δικαιούται να διεξάγει έρευνες και να ζητά πληροφορίες που κρίνει απαρ αίτητες.

γ. Οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις εύλογες υποδείξεις του φορέα υλοποίησης του έργου.

δ. Σε περίπτωση άρνησης έγκρισης μελετών, αιτήματος τροποποίησης μελετών ή εργασιών, καθώς και άρνησης αποδοχής εκτελεσθεισών εργασιών, η σχετική άρνηση ή το αίτημα του Ανεξάρτητου Μηχανικού πρέπει να είναι έγγραφα, αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα.

ε. Καταρτίζει και τηρεί πλήρη και κατάλληλα αρχεία αναφορικά με όλα τα ανειλημμένα καθήκοντά του.

7. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν πρέπει να συνδέεται με τους εργολάβους του έργου με οποιαδήποτε σχέση, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.
8. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός βαρύνεται έναντι των φορέων υλοποίησης και του Ελληνικού Δημοσίου με υποχρέωση πίστης και ιδιαίτερης επιμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και οφείλει να εκτελεί εγκαίρως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα και συμβατικά.
9. Για το έργο ή τα τμήματα αυτού που είναι ή προορίζονται να είναι κοινόχρηστα ο Ανεξάρτητος Μηχανικός και σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο οι διοικούντες και υπάλληλοί του υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δημοσίου υπαλλήλου.

image_pdfimage_print
Advertisement

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα

Social Proof Apps