Connect with us

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Attica Bank: Θετικά oικονομικά αποτελέσματα για το Α΄ Τρίμηνο του 2021  

Δημοσιεύθηκε

στις

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Attica Bank
Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Attica Bank

Η Attica Bank κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου του 2021 και σε συνέχεια της, εξαγγελθείσας από τη Διοίκησή της, στρατηγικής πλήρους αναδιοργάνωσης και εξυγίανσής της & ενεργοποίησης του DTC, υλοποιεί το σχεδιασμό της καταγράφοντας τα πρώτα θετικά αποτελέσματα του μετασχηματισμού της.

Ειδικότερα η Τράπεζα στο διάστημα του 1ου τριμήνου σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα κατά 12,3% σε ετήσια βάση, αύξησε έσοδα από τόκους κατά 20%, διπλασίασε τις χρηματοδοτήσεις, αποπλήρωσε τις εγγυήσεις του Πυλώνα II αποκομίζοντας ετήσιο όφελος 3,5 εκατ. ευρώ, μείωσε περαιτέρω αμοιβές και έξοδα, ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της τελευταίας εθελουσίας εξόδου και ταυτόχρονα σημείωσε ισχυρή αύξηση των ψηφιακών της πληρωμών.

Αύξηση Χορηγήσεων

Η Attica Bank κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου 2021 συνέχισε την επιτυχημένη πορεία αναφορικά με τη στήριξη των επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Η Τράπεζα συμμετείχε ενεργά σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης με την εγγύηση κρατικών φορέων προς όφελος των πελατών της και παράλληλα αύξησε τις χρηματοδοτήσεις της για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε €2,0 δισ., παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά περίπου 1,4% σε σχέση με την 31.12.2020. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για τη χρήση ανήλθαν σε €75 εκατ. περίπου, εκ των οποίων €70,9 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και €4,5 εκατ. τη λιανική τραπεζική. Το μέσο ticket για τις επιχειρηματικές χορηγήσεις ανήλθε σε €419,4 χιλ. και σε €9,9 χιλ. αντίστοιχα για τις χορηγήσεις ιδιωτών.

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης

H Τράπεζα, από το 2016 έχει καταβάλλει στην ΤτΕ / ΕΚΤ σωρευτικά το ποσό των €1,1 δισ. προς αποπληρωμή του ELA, ποσό το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 του συνολικού ενεργητικού της και έχει αυξήσει τις καταθέσεις της από τον Δεκέμβριο του 2016 κατά 51%.

H χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα το α’ τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε στα €300 εκατ. ευρώ από €155 εκατ. το 2020 με παράλληλη μείωση του κόστους.

Την 31.03.2021, το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε €2,85 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά €312 εκατ. περίπου και 12,3% σε ετήσια βάση, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο, το υπόλοιπο των καταθέσεων των πελατών ξεπερνά ήδη τα €2,96 δισ., αντανακλώντας τις θετικές εξελίξεις στην εγχώρια αγορά.

Η αύξηση των καταθέσεων αντανακλά τις εισροές των καταθέσεων από ιδιώτες ύψους €185 εκατ. και από επιχειρήσεις ύψους €80 εκατ. σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €1.102 εκατ. ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε €1.740 εκατ.

Ταυτόχρονα, το μέσο κόστος των καταθέσεων μειώθηκε περαιτέρω κατά 0,30 μ.β. σε σχέση με το 2020. Η σημαντική βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει τον Όμιλο περισσότερο επικεντρωμένο στη διαχείριση του κόστους τα τελευταία τρίμηνα, στην προσπάθειά του να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των επιτοκιακών εξόδων. Σε αυτό συνέβαλλε σημαντικά και η νέα συνεργασία που ξεκίνησε η Τράπεζα με την εταιρεία Raisin, πάροχο πλατφόρμας αποδοχής καταθέσεων από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της οποίας επετεύχθη αύξηση των εισροών κατά €80 εκατ. περίπου κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 70,7%.

Τον Απρίλιο του 2021, η Τράπεζα προχώρησε σε νέα τιτλοποίηση, με την ονομασία «Ωμέγα», η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την αρχική ονομασία «Artemis» καθώς και σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (‘ΜΕΑ’) της Τράπεζας κατά την 31.12.2020. Στόχος της Τράπεζας είναι να εντάξει το senior note της ανωτέρω τιτλοποίησης στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ». Με την επιτυχή ένταξη του senior note στο πρόγραμμα αυτό, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και συνολικός) σε pro forma επίπεδο εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων.

Πλάνο αποκατάστασης κεφαλαιακής επάρκειας

Την 14.05.2021, η Τράπεζα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της στις 27.04.2021 αναφορικά με την τιτλοποίηση «Ωμέγα» (πρώην Artemis), ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε από την Ellington Solutions S.A. δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση των Mezzanine Νote και Junior Note καθώς και πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της «Θεά Άρτεμις Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις», η οποία έγινε αποδεκτή ως προς το πλαίσιο της από την Τράπεζα. Με την επιλογή του επενδυτή, η Attica Bank εισέρχεται σε φάση υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου και του μηδενισμού των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Σε σχέση με τις υπόλοιπες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, η Τράπεζα έχει προβεί στην πρόσληψη συμβούλων για το νομικό και το τεχνικό σκέλος των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2. Για τις τιτλοποιήσεις Astir 1 και 2, έχει ήδη προσληφθεί διεθνής οίκος για τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής διαβάθμισης των τίτλων υψηλής σειράς εξόφλησης (senior notes).

Θετική πορεία καθαρών εσόδων από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν σημαντική αύξηση το α’ τρίμηνο 2021 κατά 19,7% κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης. Το κόστος χρηματοδότησης παρουσίασε σημαντική μείωση ύψους 18,4% σε ετήσια βάση, λόγω της σημαντικής συγκράτησης του κόστους καταθέσεων, το οποίο απορρόφησε το κόστος που σχετίζεται με τους τόκους από τα νέα δάνεια που εκταμιεύθηκαν κατά το α’ τρίμηνο του 2021.

Σταθερά Καθαρά έσοδα από προμήθειες

Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες το 2021 ανήλθαν σε €2,9 εκατ., μια ανθεκτική απόδοση, δεδομένου των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Κύριοι συντελεστές στην ανθεκτικότητα αυτή ήταν η παραγωγή νέων δανείων καθώς και τα έσοδα από ασφαλιστικά προϊόντα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Interamerican.

Πιο συγκεκριμένα, η Attica Bank, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Όμιλο Interamerican πέτυχε και τους πρώτους πέντε μήνες του 2021 σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα ενεργά συμβόλαια αυτοκινήτου στα ασφαλιστικά προγράμματα της Anytime, ξεπέρασαν τα 3.700, ενώ αντίστοιχα τα συμβόλαια στον τομέα του Bancassurance της Τράπεζας ανήλθαν σε 2.600.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο του 2021, η Τράπεζα προχώρησε στην αποπληρωμή των εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ, γεγονός που θα επιφέρει σημαντική ετήσια εξοικονόμηση για την Τράπεζα η οποία θα ανέλθει για το 2021 σε περίπου €3,5 εκατ. (προμήθεια του Ελληνικού Δημοσίου για την εγγύηση του).

Βάση κόστους

Παράλληλα, παρά την στελέχωση καίριων θέσεων, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν οριακή μείωση κατά 2,1%.

Επιπλέον, και σε συνέχεια της ανακοίνωσης του από 13.5.2021 προγράμματος εθελούσιας εξόδου, έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του εν λόγω προγράμματος με την υποβολή 49 αιτήσεων και η ετήσια εξοικονόμηση εκτιμάται σε περίπου € 2,1 εκατ.

Αξιοσημείωτη αύξηση των ψηφιακών πληρωμών ως αποτέλεσμα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Oι εγγεγραμμένοι χρήστες e-banking αυξήθηκαν κατά 36% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, οι νέοι ενεργοί πελάτες των ψηφιακών υπηρεσιών (internet & mobile banking) της Attica Bank για το α’ τρίμηνο του 2021 σημείωσαν αξιόλογη αύξηση που ανήλθε σε 31% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2020.

Το ποσοστό των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από πελάτες μέσω των ψηφιακών δικτύων της Τράπεζας (e-banking & m-banking) αυξήθηκε κατά 35% σε ετήσια βάση. Ειδικά, οι διενεργούμενες συναλλαγές μέσω mobile banking παρουσίασαν ετήσια αύξηση 110%.

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">
Advertisement
ΑΚΤΩΡ - Εθνική Πινακοθήκη

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα