Connect with us

Κτιριακά Έργα

Άνοιξε η πλατφόρμα του Myproperty – Ποιες οι ηλεκτρονικές και ποιες οι χειρόγραφες δηλώσεις

Δημοσιεύθηκε

στις

Άποψη του κέντρου της Αθήνας - Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unspalsh

Αλλαγές έρχονται στις δηλώσεις για γονικές παροχές και δωρεές καθώς πολλές δηλώσεις πρέπει πλέον να υποβάλλονται ψηφιακά από τους πολίτες.

Συγκεκριμένα οι περιπτώσεις που αφορούν ακίνητα περιοχών αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, κινητά περιουσιακά στοιχεία και χρήματα προς άτομα συγγένειας Α κατηγορίας μπορούν να διεκπεραιώνονται σε συμβολαιογράφο χωρίς επίσκεψη στην Εφορία.

Για περιπτώσεις δηλώσεων οποιασδήποτε άλλης περίπτωσης φόρου για δωρεά ή γονική παροχή πρέπει να υποβάλλεται χειρόγραφα σε Εφορία όπως και για εκπρόθεσμες δηλώσεις, για αναβολές φορολογίας, δωρεά αιτία θανάτου και χρήματα προς άτομα Β και Γ κατηγορίας αλλά και δωρεές επικαρπίας.

Επίσης αποδεκτές είναι οι υποβολές σε χειρόγραφη μορφή λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι:

Οι δηλώσεις για τη ματαίωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου υποβάλλονται ηλεκτρονικά εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο.

Γεωτρήσεις και κατασκευές σε ακίνητα εντός αντικειμενικών αξιών (πέργκολες, υπόστεγα κ.λπ.) εφόσον η αξία τους δεν προσδιορίζεται με τα έντυπα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική δήλωση με αγοραία αξία δηλούμενα στην κατηγορία των κινητών.

Ανά συμβόλαιο συντάσσεται κατά κανόνα μία δήλωση ανά ζεύγος δωρητή/δωρεοδόχου, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, κινητών, μετρητών). Δωρητές και δωρεοδόχοι μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός δωρητών ή δωρεοδόχων συντάσσονται αντίστοιχα, περισσότερες δηλώσεις ανά συμβόλαιο.

Η δήλωση δωρεάς/γονικής παροχής συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη.

Η δήλωση υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet οι οποίοι αποδέχονται το περιεχόμενο και την ακρίβεια των δηλούμενων. Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης γονικής παροχής έχει για το δικαιούχο τέκνο τις συνέπειες της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής.

Κατά την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής συμπληρώνονται όλα τα πεδία. Με τη δήλωση, εφόσον πρόκειται για ακίνητο, συμπληρώνονται από το συμβολαιογράφο τα αντίστοιχα κατά περίπτωση φύλλα υπολογισμού για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, μερίδες ή μερίδια και μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, συμπληρώνονται και επισυνάπτονται κατά περίπτωση τα έντυπα. Για τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται η αγοραία αξία αυτών.

Σε όλες τις δηλώσεις συμπληρώνονται οι τυχόν απαλλαγές, εκπτώσεις ή μειώσεις, αναγράφονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές, εφόσον υπάρχουν, και συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά.

Με την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής εκδίδεται αμέσως η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο σε φόρο και η ταυτότητα οφειλής.

Μετά τη σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να καταχωρήσει τα στοιχεία αυτού και να το επισυνάψει στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Εάν ο φόρος είναι καταβλητέος σε δόσεις και καταβληθεί ολόκληρος μέσα στην προθεσμία της πρώτης διμηνιαίας δόσης, παρέχεται έκπτωση κατά 5%.

Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης για τη ματαίωση σύνταξης συμβολαίου εκδίδεται άμεσα ατομικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.).

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής και ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων και τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος καλείται για την υποβολή των επιπλέον ζητούμενων δικαιολογητικών εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής είτε αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή.

Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού του φόρου και δεν έχει συνταχθεί το οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο, διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. χωρίς να απαιτείται η εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω της εφαρμογής myPROPERTY. Εφόσον οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν να τις υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τότε υποχρεούνται να ανακαλέσουν τις χειρόγραφες δηλώσεις.

Advertisement
SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα