Connect with us

Έργα πόλης

Αναβάθμιση των δικτύων οδοφωτισμού σε 5 Δήμους με 10,5 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε

στις

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το τελευταίο εξάμηνο οι διαγωνισμοί 5 Δήμων για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης ολόκληρου του δικτύου τους οδοφωτισμού με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δανείων).

Το συνολικό ύψος των επενδύσεων αυτών, τελικά, θα ανέλθει σε περίπου 10,5 εκατ. € και αφορά στην αντικατάσταση περίπου 19 χιλ. φωτιστικών και 34 χιλ. λαμπτήρων με φωτιστικά νέας τεχνολογίας τύπου led.

   ΜΟΝΟ με την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, οι εν προκειμένω 5 Δήμοι επιτυγχάνουν:

– Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας κατά 15,6 εκατ. kWh,

– Περιορισμό της ετήσιας εκπομπής ρύπων CO2 κατά 15,5 χιλ. τόνους και

– Πλήρη αποπληρωμή της επένδυσης, των τόκων και τυχόν λοιπών εξόδων μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, με επιπρόσθετο οικονομικό όφελος, σε ετήσια βάση, της τάξεως των 900 χιλ. €

Παράλληλα, συνεχίζεται αμείωτα το ενδιαφέρον των Δήμων όλης της χώρας για ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, για το οποίο έχουν ήδη λάβει τελική έγκριση χρηματοδότησης αιτήματα 9 Δήμων ενώ βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας άλλα 30.

Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι, για τις επενδύσεις που διενεργούνται σύμφωνα με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του Τ.Π.&Δανείων με το ΚΑΠΕ, προβλέπεται:

– Προτυποποίηση όλων των διαδικασιών ωρίμανσης του προγράμματος

– Τεχνική βοήθεια από το ΚΑΠΕ προς τους Δήμους

– Διαδικασίες ελέγχου σε διάφορες φάσεις της επένδυσης (κατά τη διάρκεια, με την ολοκλήρωση και ετησίως, για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών) ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των δράσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση χαρακτηριστικά και να πιστοποιείται η ενεργειακή της απόδοση.

– Εγγυητική ευθύνη καλής λειτουργίας από τον ανάδοχο τουλάχιστον για διάστημα 10 ετών κατά το οποίο, ουσιαστικά, αυτός έχει την ευθύνη συντήρησης των υλικών της Προμήθειας σε κατάσταση ορθής λειτουργίας, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση των Αναθετουσών Αρχών.

Σε μια τέτοια διαδικασία ήταν αναμενόμενο να διατυπωθούν κριτικές και διαφορετικές προτάσεις για επιμέρους όρους των διαγωνισμών οι οποίοι κρίθηκαν ως σημαντικοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή.

Παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των υποψήφιων αναδόχων η υποβολή προσφυγών και ενστάσεων στις περιπτώσεις εκείνες που αυτοί κρίνουν ότι οι Αναθέτουσες Αρχές δεν τήρησαν επαρκώς τη νομοθεσία περί δημοσιών συμβάσεων.

Οι διακηρύξεις των φορέων οφείλουν να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως με τον ν. 4412/2016, τις οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ και το πρότυπο τεύχος με αρ. πρωτ 6356/20.12.2016, το οποίο εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε από την ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και με τον Οδηγό Μελετών του ολοκληρωμένου προγράμματος Τ.Π.&Δανείων–ΚΑΠΕ.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα διενεργηθεί η διαγωνιστική διαδικασία της τελευταίας επένδυσης από αυτές που χαρακτηρίζονται ως «πιλοτικές», η οποία περιλαμβάνει και σύστημα τηλεδιαχείρισης.

Με την ολοκλήρωση και αυτού του διαγωνισμού, θα υπάρξει διαβούλευση με τους Δήμους, τον τεχνικό κόσμο και τους φορείς της αγοράς για τα συμπεράσματα των πιλοτικών προγραμμάτων, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος.

Τέλος, το Τ.Π.&Δανείων με το ΚΑΠΕ, πιστοί στις δεσμεύσεις τους, προετοιμάζουν την προσαρμογή του προγράμματος, ώστε να είναι δυνατή και η σύμπραξη με ιδιώτες επενδυτές (ΣΔΙΤ και ΣΕΑ).

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα